Előre, 1958. október (12. évfolyam, 3401-3427. szám)

1958-10-01 / 3401. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! XII évfolyam 3401. sz. 4 oldal ára 20 báni 1958. okfóber 1., szerda Nagy nép nagy ünnepe K ína népének végtelen gazdagsá­gú mesekincsei kőzett van egy különösen szép. magával raga. dó- jelképes erejű: a Liu-fivérek tör­ténete. Nem is a keleti emberek öílet- dus mesélőkedve, mindig találó hason­latai ragadnak meg a legjobban ab­ban, aki olvassa őket, hanem az egész meséből áradó sebezhetet'en bizako. dás. Ez a mindenen diadalmaskodó reménység és győzelmet kovácsoló ki­tartás töltette el a Liu-íivéreket s hiába tört rájuk ezernyi gonosz, min­den földi rossz, föléje kerekedtek mindig. A Liu-fivérek történetében önmaga sorsát és erejét példázta mesébe a k-nai nép. Hiszen hétezer éves törté­nelme során rengeteg megpróbáltatás szakadt rá a Sárga.folyam partjain lakó népre. De a Liu.fivérek ereje ott lakozott mindig a kínai dolgozók karjában. S közel négy évtizede ez az erő soka­sodni kezdett. -Az Auróra ágyúinak dörgése elhozta Kínába a marxizmus- leninizmust" — ahogy Mao Ce-tung elvtárs mondotta s a kommunisták felkeltették a nagy kínai népben a szabadság szeretetét. Hosszú, nehéz harc kezdődött, tele hősi áldozatokkal és végtelen kitartással. Ebben az évtizedes harcban ková- csolódott ki és acélosodott meg a k nai dolgozók sziklaszilárd egysége, összeforrottsága a kínai nép bölcs vezetője, a kommunista párt körül. Az egész világ tekintetét Kína felé fordította ez az áldozatos, hősi küz­delem. a földkerekség egyszerű dol­gozó emberei forró rokonszenvvel gon­doltak a kínai népre, a megrettent burzsoázia „kínai csodáról" hebegett. S a nagy küzdelem meghozta a j k:nai történelem legnagyobb győzel­mét. Kilenc évvel ezelőtt, 1949 októ. bér elsején az ősi fővárosban, Peking- ben felkuszott a zászlórudra a Kínai Népköztársaság ötcsillagos vörös lobo­gó; a. Nemcsak új Népköztársaság, új nagyhatalom született. Hétezer esz­tendő történelme során a kínai nép, a kinaj százmilliók először teremtet­ték meg önálló, szabad népi államu­kat. És az évtizedes harcok katonái hozzáláttak az új ország felépítéséhez. Az a végtelen energia- akarat és ki. tartás, amely a Nagy Falat felhúzta, amely a hét ezredéves szolgaságot végigszenvedte, most az új élet épí­tésében bontakozott ki egész teremtő nagyságában. Kína az elmúlt kilenc esztendő alatt nagyobb útat tett meg a haladás országutján, mint századok­ig azelőtt. Számok, adatok bizonyítanak ? Igen! Tíz évvel ezelőtt még faekével szán­tottak a kínai falvak jórészében, ma a Kínai Népköztársaság versenyre kel az acéltermelésben a világ egyik legrégibb ipari hatalmával, Angliával. A k nai gépgyártó ipar kilenc év alatt huszonkjlencszeresére növekedett, a kínai gyárak ma korszerű gépkocsi­kat. lökhajtásos repülőgépeket gyárta­nak. Megzabolázták a hatalmas folya. mok vizét, amelyek eddig hektárok millióit pusztították, árasztották el. A kínai falvak dolgozó parasztjai, a tegnap még marék rizzsel éiő, száz- ezerszámra éhen pusztuló kulik virág­zó termelőszövetkezeteket teremtettek. Most pedig a népi kommunák létre­hozásával tovább lépnek előre a kínai szocialista mezőgazdaság megszilár­dítása útján. íme a kommunisták bölcs vezeté­sével folyó nagy alkotó munka kilenc esztendei eredményei egy hét évez­redes nép földjén. A Kínai Nép­köztársaság nemcsak új ipari erő, több, sokkal több ennél — szocialis­ta nagyhatalom. Erős bástyája a szocializmust építő népek táborának, megbonthatatlan barátság fűzi a Szovjetunióhoz, a szocializmus és bé­ke táborának vezetőjéhez. A kínai nép győzelmes szabadságharca nagy be­folyást gyakorolt és gyakorol az egész világtörténelem menetére, ösztönzi, serkenti a még elnyomott gyarmati népek nemzeti felszabadulási harcát. A ..kínai példa“ messzehangzóan hir­deti, hogy a szabadság szele győze. delmeskediit a rabság fuvallata fölött az egész földtekén. A k’nai népi forra­dalom győze'mét úgy jegyzi fel a tör­ténelem, mint a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom utáni legnagyobb eseményt. S miként vörös Október megrázta a világot- a k nai nép gyoze'me is alap­jaiban rendítette meg a talajt minden­felé imperializmus és gyarmati elnyo. más alatt. Ezért az az ádáz gyűlölet, amellyel a Kínai Népköztársaság létre­jöttét az imperializmus fogadta.A világ zsandárának gyászos szerepére pályázó amerikai imperializmus kétségbeesett erőfeszítései a mai napig megakadá­lyozták, hogy a hatszázmilliós kínai nép törvényes képviselői elfoglalhas­sák méltó helyüket az Egyesült Nem. zetek Szervezetében. Amerikai hadi­halók és tengerészgyalogosok száll­ták meg a kűiai nép ősrégi földjéhez tartozó Tajván szigetét és a partmenti szigeteket, hogy meggátolják a kínai népet hazája teljes felszabad fásában. Az imperialisták sorozatos provoká­ciói az utóbbi hetekben megsokasodtak a K nai Népköztársaság ellen s a világközvélemény és a józan amerikai­ak felháborodott tiltakozása ellenére, az USA súlyos háborús veszélybe so. dorta az egész világot. A Kínai Népköztársaság azonban nem fél semmiféle imperialista fenye­getéstől. Ereje végtelen — hiszen hat­száz millió kínai dolgozó egységes akaratában testesül meg. A kínai nép eltökélt szándéka, hogy felszabadítja jogos tulajdonát. a partmenti szigete­ket és Tajvánt s ezzel betetőzi nagy történelmi művét. igazságos küzdelmében a kínai nép mellett áll az egész legyőzhetetlen szocialista tábor. A Szovjetunió nem egy ízben kijelentette, hogy a Kínai Népköztársaság elleni támadást saját maga elleni támadásnak tekinti. Hasonlóképpen kinyilvánították szoli­daritásukat a népi demokratikus or­szágok népei. A Csendes-óceántól az Oderáig minden országban hatalmas tömegek emelték fel tiltakozó, intő szavukat az imperialista agresszorok provokációs mesterkedései ellen. Hazánk dolgozói egyemberként áll­nak a nagy kínai nép mellett. Ez az egységes állásfoglalás jutott kifejezés­re kormányunk tegnap közzétett Nyi. latkozatában is. Népköztársaságunk kormánya teljes határozottsággal til­takozik az USA nak a Kínai Népköz- t'rsasátr elleni provokációi ellen és úgy véli, hogy valamennyi kormány kötelessége követelni az agresszív ak­ciók azonnali megszüntetését és az amerikai katonai erők kivonását Taj­ván térségéből. , A Román Népköztársaság, amelyet mélységes, megbonthatatlan barátság fűz a Kínai Népköztársasághoz, teljes szolidar.tást vállai a Kínai Népköz, társasággal, biztonságának és területi épségének megvédéséért folytatott nemes harcában’* — szögezi le kor­mányunk Nyilatkozata. Kilenc esztendős fennállását ünnepli a kínai nép hét évezredes történelmé­nek első népi állama. Együtt ünnepel vele az egész szocialista tábor, a világ minden becsületes embere. Innen, a Fekete-tenger partiáról, tízezer kilo­méteres távolságból Peking felé száil forró üdvözletünk. A végtelen távol­ság nem választ el többé. Ott va. gyünk az ünneplők között Peking nagy terén, ahol kilenc évvel ezelőtt Mao Ce-tung elvtárs felvonta a kínai szabadság, a munkáshatalom vörös lo­bogóját. A közös munka és a közös harc s mindannyiunk közös szocialis­ta jövendője összeforrasztott mind­örökre. TÁVIRAT Mao Ce-tung elvtársnak, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága elnökének, a Kínai Népköztársaság elnökének Liu Sao-ci elvtársnak, az összkinai Népképviseleti Gyűlés Állandó Bizottsága elnökének, Csu-En-Laj elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének Kedves elvtársak, A testvéri k nai nép nagy nemzeti ünnepe — a Kínai Népköztársaság kikiáltás nak IX. évfordulója alkalmából az RMP Központi Vezetősége, az RNK kormánya, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsa és az egész román nép nevében forró testvéri üdvözletünket és őszinte jókívánságainkat tolmá­csoljuk önöknek és önök útján az egész k’nai népnek. A kínai nép szoros egységbe tömörülve a dicsőséges Kínai Kommunista Párt és a Kínai Népköztársaság kormánya köré ragyogó és döntő jelentőségű sikereket aratott a szoc alista ép tés útján szabad és független hazájában. Országunk dolgozói meleg, testvéri rokonszenvvel figyelik a kínai ipar és mezőgazdaság példátlan lendületét, a kultúra felvirágzását, a nép életszín­vonalának növekedését. A kínai nép nagyszerű eredményei, valamint nemes harca Ázsia és az egész világ békéjének és biztonságinak megvédéséért és megszilárdításáért határtalanul megnövelték a Kínai Népköztársaság tekintélyét és hatalmát. A K nai Népköztársaságra jelentős szerep hárul a nemzetközi kérdések meg­oldásiban. A népi Kína a többi testvérországgal együtt nagy mértékben hozzájárul a szocialista tábor megbonthatatlan egységének további megszilárdításához élen a Szovjetunióval. A román nén teljes szolidaritását fejezi ki a népi Kína harcával területei — Tajvan és a Tajván-szorosban lévő szigetek — fölötti törvényes jogainak megvédéséért, az USA agressziós akciói ellen, amelyek veszélyeztetik a Távol-Kelet és az egész vilá? békéjét. Ezen az ünnepnapon újabb sikereket kívánunk önöknek és a kínai népnek a szocializmus építéséhez nagy országukban. örökre éljen a román és a kínai nép barátsága I GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének első titkára CHIVU STOICA, a Román Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke ION GHEORGHE MAURER a Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése Elnöki Tanácsának elnöke A tékósi vizierörrü munkatelepén Gyors íifemlien halad az alagút betonozása A békási „V. I. Lenin“ vízierőmü ták számos objektum építési tervét. A betonozok a völgyzárógát balol tervet és esaknem 80 százalékban telje tervet. Naponta átlag 160 köbméterrel tés megkezdése óta inostanig több mint ki és mintegy 400.000 köbméter betont Az alagút bejárati oldalán is gyor átlag több mint 3 folyóméter alagutat A ki járati oldalon az utolsó 100 A villanyüzem építői most fejezik Nemrégen megkezdődött a főcsarnok munkatelepének dolgozói túlszárnyal­dalán befejezték az évi betonozási sítelték az egész évre szóló betonozási teljesítik túl a vállalásokat. A gátépí- 1.000-000 köbméter földet emeltek öntöttek. s ütemben halad a munka. Itt naponta betonoznak ki. méteren folyik a munka, be az irányító központ betonalapzatát, vasbeton vázának építése. Hunyad tartományi ifjak munkasikerei A Hunvad tartomá­nyi vállalatok ifjú mun­kásai egyre szebb sike­reket érnek el a terme­lésben és a közösségi munkában egyaránt. A zsilvölgvi bánvák ifjú­sági brigádjai az év eleiétől szeptember 23- ig mintegy 15.000 ton­na kokszosító és ener­getikai szenet, a brádi és a teleki tröszthöz tartozó bánvák fiatal munkásai pedig 7400 tonna szenet és vasér­cet bányásztak ki ter­ven felül. A vajdahunyadi fém­ipari kombinátban az 1. Siemens Martin a- célműben dolgozó ifjú­sági váltás ebben az évben 6100 tonna ió- minőségű acélt, a ko­hó részleg fiataljai pe­dig mintegy 1200 ton­na nyersvasat termeltek terven felül. A vajdahunyadi ipar- vállalatok ifjúmunkásai az év első nyolc és fél hónapjában, az önkölt­ség csökkentése révén több mint kilencmillió leit takarítottak meg. A tartomány fiataljai a közösségi munkákba is serényen bekapcso­lódnak. A különböző társadalmi munkákban részt vett közel 65.000 ifjú ebben az évben több mint 230.000 ön­kéntes munkaórát vég­zett. Csupán Zsilvöl- gvében önkéntes mun­kával 11 parkot és 3 sportteret létesítettek s 56.000 fát és facseme­tét ültettek el. A Keefajfpari Kimfcásck Napja tiszteseiére 3Ö5.CCO lej ntegfakerffás Ploesíin munka termelékenysége a tervhez vi­szonyítva 5,4 százalékkal, a Valea Ca- selor kitermelésnél pedig 3,3 százalék­kal növekedett. A Kőolajipari Munkások Napjára készülő dolgozók napról napra újabb termelési sikereket érnek el. így pél­dául, a 6 számú ploesti finomító mun­kaközössége az elmúlt hónapban 305 ezer lej értékű megtakarítást ért el. A liliesti szondafúró szektor szerelő, fúró részlegén Lazar Panait komplex­brigádja három nappal határidő előtt szerelte át a fúrótornyot a 62. számú szondából a 632. számú szondába, 1200 munkaórát takarítva meg ezáltal. A Pitesti tartományi Cobia kőolaj­ipari vállalat munkásai egyetlen hónap alatt 10,9 százalékkal növelték a mun­ka termelékenységét a tervhez viszo­nyítva s az önköltség csökkentése ré­vén 291.000 lejt takarítottak meg. A Vedea kőolajkitermelő vállalatnál, a A galócási faipari kombinát épitötelepén befejezték a lemezgyár automata és félautomata berendezésének szerelését A galócási faipari kombinát lemez­gyárában a napokban befejezték az automata és félautomata gépi beren­dezések szerelését. A korszerű gépi berendezések szerelői, valamint azok a technikusok, akik ezeket a beren­dezéseket kezelni fogják, most próbál­ják ki a gépeket. Üj mezőgazdasági ferü'etek hasznosításáért Országszerte széleskörben folyik az új mezőgazdasági területek hasznosítá­sára indult akció. .4 meglevő munkale- lepeken gyorsabb ütemben dolgoznak. új munkatelepek nyílnak: ott pedig, ahol már befejeződtek a csatornázási, gátépítési munkák, a GTÁ-k és állami gazdaságok traktorosai megkezdték az őszi szántást 9 Ezekben a napokban a Nagyvá­rad tartományi Borosjenö rajonban új munkatelep nyílt meg egy 6000 hek­táros terület hasznosításéra. Ezen a munkatelepen naponta végeznek ön kéntes munkát a béli. tagadómeggye- si, csermői. honctői, kerülősi és más falvakbelj dolgozó parasztok százai. • A I asi rajoni Letcani községben nemrég talajjavítási munkatelep nyílt. Eddig 3000 lasi rajoni kollektivista, társult földműves és egyénileg gaz­dálkodó dolgozó paraszt, valamint a iasi vállalatok ifjúmunkásai önkéntes munkával közel 9000 köbméter föl­det ástak ki. Letcani községben 1200 hektár területet hasznosítottak © Üj munkatelep nyílt meg a Ma­gyar Autonóm Tartományban is, Zá„ gon és Nagyborosnyó községek kör­zetében, ahol a Zágon folyó szabályozá­sával 1100 hektárt óvnak meg az ár­víztől. Meggyorsult a mezőgazdasági munka üteme a Magyar Autonóm Tartományban (Tudósítónktól). — A legutóbbi hely­zetjelentés szerint szeptember 25-ig a Magyar Autonóm Tartományban 60,8 százalékát végezték el a vetöszántásnak és 32,7 százalékát a vetésnek. Ha eze­ket az adatokat össze hasonlítjuk a 7 nap előtti eredményekkel, kitűnik, hogy a mezőgazdasági munka üteme meg­gyorsult, amely egyrészt a kedvező idő­járásnak, másrészt a kollektivisták, tár­sult és egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok lendületes munkájának tulaj­donítható. Ebben az időszakban mind a felszántott, mind a bevetett terület több mint 17 százalékkal növekedett. A vetésben Gyergyó rajon 72,5 százalék­kal továbbra is megtartotta már koráb­ban kivívott első helyét. A mögötte kö­vetkező Csík rajon ugyan nagyobb tel­jesítményt nyújtott az utóbbi napokban, de még sem tudta megelőzni. Ezzel szemben a csíkiak olyan ütemet diktál­tak a vetőszántásban (54-ről 86,8 száza­lékra emelkedett az elvégzett vetőszán­tás mennyisége), hogy a gyergyóiaktól elhódították az elsőséget. Ugyancsak szép eredmények születtek Erdőszent- györgy, Sepsi és Marosvásárhely rajo- nokban, amelyek viszonylag le voltak maradva. A felszántott területet ezek­ben a rajonokban 18—25 százalékkal, a bevetett területeket pedig több mint 20 százalékkal gyarapították. Az őszi munkákban a kollektív gazda­ságok ezúttal is példát mutatnak, ered­ményeik jóval meghaladják a tartomá­nyi átlagot. A vetőszántást ezidáig 71,5, a vetést 51,2 százalékban végezték el. A Kínai Népköztársaság kikiáltásának 9. évfordulója alkalmából Ünnepi gyűlés a fővárosban A fővárosi néptanács végrehajtó bi­zottsága és a Külföldi Kultúrkapcsola- tok Intézete kedden délután a fővárosi SZKT Színház termében ünnepi gyűlést tartottak a Kínai NK kikiáltásának 9. évfordulója alkalmából. Az ünnepi gyűlésen a következő elv­társak vettek részt: Gheorghe Gheor­ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bodnnras, Petre Boriiá, Nicolae Ceausescu, Alexandra Drághici, Constantin Pirvulescu, Dumitru Colin. Leonte Rátitu, Ion Gheorghe Maurer, Vladimir Gheorghiu, Gheorghe Stoica, az RMP KV, a kormány és a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának szá­mos tagja, központi intézmények és tö­megszervezetek vezetői, az RNK Fegy­veres Erőinek több tábornoka és ma­gasrangú tisztje, tudósok, művészek és élmunkások. Az ünnepi gyűlés elnöksége Úgyszintén részt vettek a lengyel Szejm küldöttségének tagjai, élen Czeslaw Wycech marsallal, akik 1‘a Román NK Nagy Nemzetgyűlésének meghívására baráti látogatást tesznek országunkban. Megjelentek egyes Bukarestben akkre­ditált diplomáciai képviseletek vezetői és a diplomáciai testület más tagjai. Az elnöki asztalnál a következő elv- társak fog'altak helyet: Mogyorós Sán­dor, Stefan Voitec, Atanase Jója aka­démikus, Mihail Ralea akadémikus, Ke Bo-nian, a Kínai NK bukaresti nagykö­vete, C. Paraschivescu-Báláceanu, Du- milru Diaconescu, Elena Lascu-Iordä- chesen, Aurel Málnásán, Dionisie Ba- las, a Mao Ce-tung üzemek élmunkása, és Dumitru Hristea, a 4. számú poli- grafiai vállalat élmunkása. Eljátszották a Kínai NK és a Román NK állami himnuszát. (Agerpres felvétel) Az ünnepi gyűlést Mihail Ralea aka­démikus, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának alelnöke, a Külföldi Kuh túrkapcsolatok Intézetének elnöke nyi­totta meg. A Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepének 9. évfordulójáról C. Paraschivescu-Báláceanu, a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának tag­ja mondott beszédet. Ezután a jelenlevők nagy letszésnyds vánitása közepette felszólalt Ke Bo-nian, a Kínai NK bukaresti rendkívüli és, meghatalmazott nagyköveié. A gyűlés részvevői lelkesen éltették « román nép és a nagy kínai nép teste véri barátságát és a szocializmus le­győzhetetlen táborának sziklaszilárd egy ségd — élen a Szovjetunióval. A gyűlés a Belügyminisztérium „Cio- cirlia" ének- és táncegyüttesének ünnepi műsorával ért véget. ( Agerpres) C. Paraschivescu-Báláceanu elvtárs beszéde Beszéde bevezető részében C. Paraschivescu-Báláceanu elvtárs a következőket mondotta: A nagy kínai néppel és a szocialista országok testvéri népeivel együtt ünnepeljük ma a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 9. évfordulóját. Ez a történelmi esemény, amely alapvető változást hozott a 600 milliós nagy kínai nép életébe, jelentősen megerősítette a béke és a szocia­lizmus erőit, újabb lendületet adott az elnyomott népek szabadságtörekvéseinek A kínai forradalom győzelme óriási történelmi jelen­tőségű esemény volt. A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom után a kínai forradalom győzelme mérte a leg. nagyobb csapást az imperializmus világrendszerére; a kí­nai forradalom győzelme jelentősen növelte a szocializ­mus erőit, növelte a népek szabadságharcának hullámát. A szónok méltatta a kínai népnek a Kínai Kommunista Pártvezetésével a szocialista építés útján elért történelmi jelentőségű sikereit, amelyek nagy befolyást gyakorol­tak az ázsiai országok népeire. Kidomborította, hogy a felszabadult Kína munkásai szédületes ütemben takarí­tották el a háború romjait, négy év alatt teljesítették az első ötéves tervet és rátértek a második ötéves terv va. lóraváltására. A kínai parasztság a párt vezetésével az (Folytatása a 2. oldalon) Ke Bo-nian elvtárs beszéde Mindenekelőtt engedjék meg — mondotta Ke Bo-nian —, hogy szívélyes köszönetemet fejezzem ki a Kínai Nép- köztársaság kikiáltásának 9 évfordulója alkalmából reus deziett mai ünnepi gyűlésért, amely nagy megtiszteltetés számunkra. A munkastílus megjavításáért indított mozgalom és a jobboldali elemek elleni harc során, ami a múlt évben az egész országban kibontakozott, a kínai nép a Kínai Kommunista Párt vezetésével döntő fontosságú győzel­met aratott a szocialista forradalom politikai és ideoló*. giai frontján. A népi tömegek attól az elvtől vezérelve, hogy az> ipart és a mezőgazdaságot a nehézipar elsődleges fejlesztése alapján egyszerre kell fejleszteni, rövid idő alatt bámulatos eredményeket értek el. Országunk gabonaössztermelése 1958-ban a múlt évi 185 millió tonnához viszonyítva, 300—350 millió tonnára emelkedik. A búzatermelés tekintetében országunk kétmillió tonnával túlhaladta az Egyesült Államokat, a hektáron­kénti rizstermelés terén pedig túlszárnyaltuk Japánt, ame­lyet eddig a rizs hektárhozama tekintetében első ország­nak tekintettek. Ami a gyapottermelést illeti, országunk túlhaladta az összes kapitalista országokat. Idei acél­termelésünk 10,700 millió tonna lesz a múlt évi 5,35 nvl- lió tonnához képest. Országunk ebben az évben 80;090 esztergapadot gyárt a tavalyi 37 000-rel szemben. (Folytatása a 2. oldalon) Tüntetés a delhi amerikai nagykövetség előtt, az US 4 távol-keleti politikája ellen • K. J. Vorosilov Afganisztánba utazott • Libanonban tovább folytatódik a jobboldali bandák garázdálkodása • A szocialista országok egészségügyi minisztereinek értekezlete Prágákon • Amerikai rakétekilövőpályákat építenek Olaszországban Vetik a búzát a bozlenl (Bakó tartó mány) társulásban (Agerpres felvétele) Delhi Mint az üj Kína hírügy­nökség jelenti, szeptember 29-én Del­hiben tüntetést rendeztek az USA nagy­követségének épülete előtt. A tüntetők megbélyegezték az Egyesült Államok­nak a Kínai Népköztársaság elleni pro­vokációs akcióit. A tüntetők feliratos táb­láin ez állóit: „Amerikai háborús uszí­tok! Hagyjátok el Ázsiát és Tajvant!" A tüntető munkások és tisztviselők nagy tömege ezután India és a Kínai Népköztársaság nemzeti lobogója alatt felvonult a város számos utcáján. „Ki Macu és Kimoj szigetekről! A hábo­rús uszitóknak nincs mit keresniük Ázsiában!" — kiáltották ütemesen a tüntetők. Szundarlal, az összindiai békeharcbizottság elnöke memorandu­mot nyújtott át az USA delhi nagykö­vetségének, amelyben követelte, hogy az amerikaiak azonnal hagyják el Taj­vant és a Tajvan-szoros térségét. Moszkva Kliment Vorosilov, a Szovjetunió Legfelső Szovjetje Elnök­ségének elnöke, szeptember 30-án Af­ganisztánba utazott. K. Vorosilov Mu- hammed Zahir sahnak, Afganisztán ki­rályának baráti látogatását viszonozza. Bejrut a falangista elemek to­vább folytatják provokációikat annak „igazolására’*, hogy Libanonban „bi­zonytalan" a helyzet s következéskép­pen a ,-stabilizálódás" érdekében szük­ség van az amerikai csapatok jelenlété­re. A falangisták Bejrutban és más li­banoni városokban kedden fegyveres tá­madásra vetemedtek. Beirut különböző negyedeiben bombák robbantak (a kü­lügyminisztérium és az közmunkaügyi minisztérium épületei előtt merénylete­ket készítettek elő), sortüzeket adtak le a levegőbe, hogy megfélemlítsék a munkahelyükre igyekvő munkásokat, tisztviselőket. A falangisták odáig merészkedtek, hogy elzárták Beirat kereskedelmi ne­gyedét és meg akarták akadályozni bármilyen jármű áthaladását. Több gépkocsivezetőt, akik szembe szegültek velük, súlyosan bántalmaztak. , , A libanoni hatóságok erélyes in­tézkedéseket foganatosítottak, hogy vé­get vessenek a falangisták provokáció­inak. Betiltották a fegyverviselést, Beirut és más városok utcáin katonai őrjáratok cirkálnak s megfékezik a rendbontókat. Két faiangistát lelőtt az egyik katona őrjárat, mert nem enge­delmeskedett felszólításának. A falangisták és más jobboldali elemek komoly támogatást kapnak Samun volt elnöktől, aki Beirut környé­kén levő magánlakására vonúlt visz- sza. Samun miközben kijelenti, hogy „parlamentáris úton fogja megdönteni a kormányt", bizonyos jobboldali cso­portok közvetlen irányításával foglal­kozik. Prága Szeptember 30-án meg­nyílt Prágában a szocialista országok egészségügyi minisztereinek III. nem­zetközi értekezlete. Az október 9-ig tartó értekezlet meg­vizsgálja az iparvállalatokban dolgo­zó munkások egészségvédelmének kér­déseit. Országunk küldöttségét az értekez. létén dr. Voinea Marinescu, egészség- ügyi és népjóléti miniszter vezeti. Róma Az olasz haladószellemü lapok felháborodással kommentálják a „Columbia Broadcasting Corporation" amerikai rádiótársaság által közölt és az Associated Press hírügynökség által is továbbított hírt, amely szerint az olasz és az amerikai kormány megegye­zése értelmében Olaszország területén katonai támaszpontokat létesítenek ,.Ju­piter“ típusú közepes hatósugarú bal­lisztikai rakéták kilövésére. P áriZS Szeptember 29-én össze­ült Párizsban a NATO állandó taná­csa. Spaak, a NATO főtitkára javasol­ta, hogy hívják össze Anglia, Görög­ország és Törökország megbizottainak értekezletét a ciprusi lakosság képvi­selőinek részvételével, Berlin Németország Kommunista Pártja KB Politbürója nyilatkozatot lett • közzé, amelyben kéri a Bundes­tagtól, hogy fogadja el a Német De­mokratikus Köztársaság kormányának javaslatait a német békeszerződés elő­készítésével kapcsolatban, s egyezzen bele abba, hogy ebből a célból meg­alakítsák a négyhatalmi bizottságot es a két német állam képviselőinek bi­zottságát. Tokió (Agerpres) — A Reuter hírügynökség jelentése szerint több mini 9500 japán munkás, akik a Hiro­sima megyében állomásozó amerikai ' haderők szolgálatában állanak, szep­tember 29-én megtagadták, hogy be­rakják a csangkajsekista klikk szá­mára Tajvanba irányított amerikai lő­szereket. A japán munkások azzal in­dokolták meg eljárásukat, hogy a ja­pán munkásosztály nem hajlandó be* lekeveredni a Tajvan szoros térségé­ben felmerült viszályba. Plienjan Kuo Mo-zso vezetésé­vel hátfon kínai küldöttség érkezett Phenjánba, hogy részt vegyen az októ­ber 1-én kezdődő koreai-kínai barátsági hónap ünnepségein. New York A. a. Szobáim,. «. Szovjetunió állandó ENSZ-képviselöje szeptember 29-én fogadást adott a köz­gyűlés 13. ülésszakán A. A. Gromiko külügyminiszter vezetésével részvevő szovjet küldöttség tiszteletére. A fogadáson jelen voltak a közgyűlés 13. ülésszakának munkálatain részvevő küldöttségek vezetői és tagjai, továbbá Mansjield és Hickenlooper amerikai szenátorok, B. Baruch ismsrtnevü ame­rikai pénzember és közéleti személyi­ség, valamint az ENSZ titkárságának fötisztviselői, közéleti személyiségek, a távirati irodák, lapok és folyóiratok képviselői.

Next

/
Thumbnails
Contents