Előre, 1959. január (13. évfolyam, 3479-3503. szám)

1959-01-03 / 3479. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! XIII. évfolyam 3479 sz. 4 oldal ára 20 báni 1959. január 3, szombat Szovjet holdrakétát lőttek ki január 3-án A kozmikus rakéta előzetes számítás szerint január 4-én reggel 7 óra tájt érkezik a Hold körzetébe MOSZKVA (Agerpres) A TASZSZ közli: Január 2-án a Szovjetunióból kozmikus rakétát lőttek ki a Hold irányába. A többlépcsős rakéta a megállapított program szerint rátért a Hold felé irányuló röppályájára. Folytatva útját a rakéta áthaladt a Szovjetunió keleti ha­lárán, majd elhaladt Haway szigete fölött és gyors ütemben eltávolodva a Földtől, folytatja útját a Csendes-óceán fölött. Moszkvai időszámítás szerint január 3-án 3 óra 10 perckor, a Hold felé haladó rakéta elszáll Szumatra déli vidéke fölött, még pedig csaknem 110.000 kilométer távolságban a Földtől. A közvetlen megfigyelések alapján precizirozott előzetes számí­tások szerint 1959 január 4-én reggel 7 óra tájban a kozmikus rakéta megérkezik a Hold körzetébe. A kozmikus rakéta utolsó lépcsője — amely fűtőanyag nél­kül 1472 kilogramot nyom — egy különleges konténerrel van ellátva, belsejében a tudományos megfigyelések céljait szolgáló felszerelésekkel. ★ A holdrakétát megteremtő szovjet tudományos és műszaki dolgozók az SZKP XXI. kongresszusának ajánlják alkotásukat. (A szovjet holdrakéta részletes műszaki leírását lapunk holnapi számá­ban közöljük) Az új esztendő új győzelmeiért T avaszi érzések ébrednek az em­beri szívekben zord télen is, mikor az ó- és újesztendö ha­tármezsgyéjéhez érkezünk. Uj év, tele új reménységekkel, vágyakkal, tervekkel. Üsd fel a verseskönyveket, figyelj a néphagyományokra — a leg­több reménykedés, bizakodás az esz­tendő megújulásához fűződik. Mégis, mennyi beteljesületlenség, könny és fájdalom kísérte valaha az újesztendei reménykedés fellobbanásait, míg a tő­késrend embernyomorító világa ural­kodott tájainkon és kíséri ma is ott, ahol a monopóliumok és ágyúgyárosok akarata szerint igazodik a napok mú­lása. A bizakodás semmivé fosz'ott, a napok, hónapok múlása csak a szegé­nyek szegénységét növelte s a keserű­séget szaporította. Hasonlítsd össze ma az újesztendö hangulatát a két évtizeddel ezelőttivel! Szilveszter éjszakáján, mikor össze­koccannak a borospoharak, mikor az édesanya a terített asztal mellől fel- V 've megcsókolja alvó gyepeikét, vagy mikor az újév első hétköznapjá­nak reggelén üzemébe indul a mun­kás — másfajta reménység sugárzik a szeméből, mint bármikor régen. A biztos jövő reménye, annak az ember­nek a bizakodása, aki nemcsak meg­álmodja, megtervezi, de álmai, akarata és tervei szerint is valósítja meg a jö­vendőt. Ilyen érzésekkel léptünk át szabad életünk tizenötödik esztendejébe. Szil­veszter nemcsak a búcsúzó óévet je­lentette, hanem egy esztendei szorgos, kitartó munka eredményeinek számba­vételét. Január nemcsak az újévet je­lenti, egy újabb esztendőt, hanem to­vábbi sikerek s e sikerekhez vezető te­remtő munka kezdetét. „Egyre közelebb jutunk ahhoz a fej­lődési fokhoz, amikor erőfeszítéseink eredményei még inkább kirajzolódnak, s egyre magasabb anyagi és kulturális" jólétet biztosítanak valamennyi dol­gozónak'* — mondotta rádióbeszédében Szilveszter éjszakáján Chivu Stoica elvtárs a Román Munkáspárt Köz­ponti Vezetősége Politbürójának tagja, a Minisztertanács elnöke. A most kezdődő esztendő nagy lé­pésekkel visz közelebb ehhez a fejlő­dési fokhoz. Az 1959-es év a szocia­lista épltőmunka új. nagy győzelmei­nek esztendeje lesz. Az új év nagysze­rű távlatait lelkesítő szavakkal cs szá­mokkal vázolta Gh. Gheorghiu-Dej elv­társ pártunk Központi Vezetőségének novemberi plenáris ülésén. Nagy ará­nyokban fejlesztjük az új évben szo­cialista iparunkat, előrehaladásunk, biztonságunk talpkövét. Hazánk alta­lajának kincsei még inkább dolgozóink szolgálatába állnak. Gyors ütemben építjük ki vegyiparunkat s azokat az iparágakat, amelyekhez különösen ked­vező adottságaink vannak, líj ipar­központok létesülnek, tovább változik hazánk térképe. Moldvában, az új ipar­központban befejezéshez közeledik szo­cialista alkotó munkánk nagy művé­nek. a Lenin vízierőműnek az építése. A Békás vizének ereje nemsokára fényt, energiát küld szerte az ország­ba. Üzembe lépnek a roznovi. bráilai, borzesti új gyárak. Traktor- és mező- gazdasági gépgyárainkból 6100 trak­tor, 620Ó vetőgép, 4700 kombájn indul a most kezdődő esztendőben a gépál­lomások. állami gazdaságok felé. Szo­cialista mezőgazdaságunk eddigi fejlő­dése alapján és a további felvilágo­sító, meggyőző munka nyomán tovább tágul a kollektív gazdaságok, társulá­sok határa. Minden lehetőségünk meg­van ahhoz, hogy maradéktalanul telje­sítsük a '"’.ásodik pártkongresszusnak a mezőgazdaság szocialista átalakítá­sára vonatkozó előirányzatát. S az ipar és a mezőgazdaság nagy sikerei alapján tovább emelkedik dol­gozó népünk anyagi és kulturális szín­vonala. Közös munkánk és harcunk gyümöl­csei ezek a sikerek s ezek az előttünk kibontakozó ragyogó távlatok. S min­den győzelem és minden újabb távlat a munkásosztály pártjának bölcs le­nini politikáját tükrözi. Szabad éle­tünk 14 éve alatt lenini pártunk szer­vezte és vezette harcra országunk dol­gozóit. munkásokat, dolgozó paraszto­kat, a nép ügyét szolgáló értelmiségie­ket, nemzetiségre való különbség nél­kül, a tökésrendszer embernyomorító világának szétzúzásáért, a dolgozók szabad hazájának felépítéséért. Nagy feladataink, az új esztendő új győzelmei tovább erősítik szocialista hazánkat s az egész szocialista tábort, amelynek élén felszabadítónk és igaz barátunk, előrehaladásunk, felvirágzá­sunk önzetlen segítője, a nagy Szov­jetunió áll. S amely tábornak cselekvő részesei vagyunk mi is, az új társadal­mi rend építésében, a népek békéjének védelmezésében egyaránt. Mindennapi munkánktól, helytállá­sunktól függ csupán, hogy az újeszten­dö jóreménységéi, a pártmutatta nagy­szerű távlatok valóra váljanak. Az idő kovácsai a földgolyó e táján mi va­gyunk, a dolgozó milliók. S c milliók akarata új győzelmekké érleli a most induló esztendő dolgos hétköznapjain a szívet melegítő magasztos terveket. TÁVIRATOK Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtársnak, a Román Munkáspárt Központi Vezetősége első titkárának Chivu Stoica elvtársnak, a Román Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének Ion Gheorghe Maurer elvtársnak, a Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése Elnöki Tanácsa elnökének BU KAREST Kedves elvtársak I A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Szovjetjének Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa nevében, az újév alkalmából meleg üdvözletünket küldjük Önöknek és az egész román népnek, A szovjet népnek őszinte örömére szolgál, hogy az elmúlt évben a román nép, a Román Munkáspárt vezetésével, jelentős sikereket ért el a ^zocializmus építésében, jóléte növelésében. Meggy őzödésünk, hogy országaink népeinek testvéri barátsága és együttműködése a jövőben is szüntelenül fejlődni jog a szocialista tábor népei egységes családjának szakadatlan erősödése érdekében. A testvéri román népnek szivünk mélyéből további sikereket kívánunk a szocialista építés nagyszerű müvében, a világbéke megóvásáért és megszilár­dításáért folytatott harcban. ■ i . > N. HRUSCSOV, . K. VOROSILOV, TV. Sz. Hruscsov elvtársnak, az SZKP Központi Bizottsága első titkárának, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének K. /. Vorosilov elvtársnak, a Szovjetunió Legfelső Szovjetje Elnöksége elnökének MOSZKVA Kedves elvtársak l Az újév alkalmából a román nép meleg jókívánságait tolmácsoljuk Önöknek. Népünk szívből örvend azoknak a jelentős sikereknek, amelyeket a szovjet nép az SZKP vezetésével a kommunizmus felépítésének müvében arat. A román nép igen nagyra becsüli a népeink közötti testvéri együttműkö­dési kapcsolatokat s annak úz eltökélt szándékának ad kifejezést, hogy szünte­lenül erősíti a Román Népköztársaság barátságát a Szovjetunióval, amely önzetlen segítséget nyújt számunkra az új, szocialista élet felépítéséhez. Üjabb sikereket kívánunk a testvéri szovjet népnek, a Szovjetunió dicső­séges Kommunista Pártjának, a szovjet kormánynak és önöknek személyesen, a kommunista építés nagyszerű feladatainak teljesítésében, a világbékéért folytatott harcban. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének első titkára CHIVU STOICA, a Román Népköztársaság Miniszter­tanácsának elnöke ION GHEORGHE MAURER, i Román Népköztársaság Nagy Nemzet­gyűlése Elnöki Tanácsának elnöke. Nagy újévi fogadás a Kremlben • Győzött a kubai felkelés, Batista elmenekült, Castro csapatainak előőrsei bevonultak Havannába e A népi Kína testvéri segítsége a Mongol Népköz- társaságnak • Három nap alatt 1) francia repülőgépet lőttek le Algériában Peking — December 29-én mű­szaki1 és gazdasági segélynyújtási Moszkva A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormá­nya 1958 december 31-rdl 1959 január 1-re virradó éjszaka a Kreml palo­tában összejövetelt rendezett az újév alkalmából. Az összejövetelen részt- vettek a moszkvai vállalatok élmunkásai, a Szovjetunió miniszterei, a köz­ponti intézmények vezetői, a Szovjetunió marsalljai, a szovjet hadsereg tábornokai és tisztjei, tudósok és más értelmiségiek, a papság képviselői, külföldi diplomaták stb. A vendégeket Averkii Arisztov, Lecnyid Brezsnyev, Jekaterina Furce- va, Nyikita Hruscsov, Nyikolaj Ignatov, Alekszej Kiricscnko, Frol Kozíöv, Otto Kupsinen, Anasztasz Mikojan, Nuritgyin Muhitgyinov, Mihail Szusz- lov, Nyikolaj Svernyik, Kliment Vcíosilov, Pjotr Poszpjelov, Dmitrij Pol- janszkij fogadta. r- ' ' ■ A vendégek között volt Muhammed Nain. Afganisztán minisztertaná­csának ale.nöke és külügyminisztere. Nyikita Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, beszédet mondott. Beszédet mondott R. Sohlman, Svédország moszkvai nagykövete, a diplomáciai testület dékánja is. Havanna- a kubai felkelők csa­patainak az utóbbi napokban aratolt sorozatos győzelmeinek és minden ol­datról megindult általiiuos támadásá­nak hatása alatt a hat év óla tartó Batista-diklatúra összeomlott. Maga a diktátor repülőgépen elmenekült. San­tiago de Cubaban a felkelők Manuel Urrutiát kiáltották léi ideiglenes köz- társasági elnöknek. A reguláris haderők parancsnokságát a börtönből most ki­szabadult Ramon Barquin ezredes vet­te át, aki csatlakozott Casirohoz és el­ismerte az új, ideiglenes elnököt. Az ország összes börtöneiből szabadon en. gedték a politikai foglyokat. A legtöbb latin-amerikai ország fővárosában lel­kes felvonulásokkal üdvözöllek a Ba. tisla-diklatúra bukását. Legújabb jelentések szerint Castro csapatainak első kötelékei bevonultak Havanába. (Részletes kommentár a 3. oldalon.) egyezmény "jött létre a Kínai NK és a Mongol NK között. Az egyezmény ér­telmében Kína 100 millió rubel hosz- szúléjáratú kölcsönt ad a Mongol Nép- köztársaságnak, s segítségét nyújt két villanyeröműj három betonhid, stb. fel­építéséhez 1959—1961 között; (CJj Kína) ’ '* Kairó — Algériában tovább tarta­lmik a harcok a nemiéit:/ felszabadító hadsereg egységei és a fraifpia csapatok kozött.M Az utóbbi napokban heves har­cok dúllak Uran vidékén és Algíriül délre. Az algériai partizánok jelentő­sen fokozzák hadműveleteiket. Az al­gériai nemzeti felszabadító - hadsereg december 30-i közleménye szerint, de­cember 23—26 között az algériai felsza­badító hadsereg tüzérsége lelőtt 10 fran­cia katonai repülőgépet, tönkretett 17 tehergépkocsit és a levegőbe röpített két vonatot. A francia csapatok 354 halottat és 73 sebesültet vesztettek. Tiz francia katona átpártolt az algériai nemzeti felszabadító hadsereghez. MAI SZAMUNKBAN: KIADÓI LÁTÓHATÁR _ 1959 (4. oldal) Chivu Stoica elvtárs újévi rádióbeszéde Chivu Stoica elvtárs, az RMP KV Politbürójának tagja, a Román Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, az újév alkalmából december 31-én éjszaka a következő rádióbeszédet mondotta : Elvtársak és elvtársnők, honfitársaim ! Egy új év küszöbén vagyunk, a tizenötödik esztendő küszöbén azóta, hogy népünk ura lett sorsának. Az el­múlt évben új gyárak, üzemek, kőolajkutak, villamos köz­pontok, lakóházak, iskolák és kórházak épültek orszá­gunkban, kibővült és megszilárdult a mezőgazdaság szo­cialista szektora, jobb lett a városi és falusi dolgozók élete. Az elmúlt esztendő nagyszerű vívmányait hős mun­kásosztályunk, szorgalmas dolgozó parasztságunk, a nép­hez hű kulturális dolgozóink alkotó munkájának köszön­hetjük. Pártunk marxi-lenini politikájának gyümölcsei ezek, azon párt politikájának, amely biztos kézzé! vezeti a dolgozó népet a szocializmus útján. Sikereink nagy erőfeszítéseket, odaadást és hazafias lendületet kívántak meg dolgozó népünktől a nehézségek leküzdéséért vívott küzdelemben. Ezek a nehézségek el­kerülhetetlenek a nagy társadalmi-gazdasági átalakulá­sok időszakában és akkor, amikor fel kellett számolnunk azt az elmaradottságot, amelyben a burzsoázia és a földbirtokosság tartotta országunkat. Dolgozóink, a kiví­vott győzelmektől lelkesítve, bizakodva hazánk napfényes jövőjében, szorosan tömörülve kormányunk és pártunk köré, a most kezdődő évben is ugyanazzal az alkotó lendü­lettel fognak küzdeni az 1959 évi állami terv teljesítésé­ért, azoknak a nagyszerű feladatoknak valóraváitásáért, amelyeket pártunk a nép elé tűzött. Egyre közelebb jutunk ahhoz a fejlődési fokhoz, ami­kor erőfeszítéseink eredményei még inkább kirajzolód­nak, s egyre magasabb anyagi és kulturális jólétet biz­tosítanak valamennyi dolgozónak. Amikor seregszemlét tartunk népünknek az elmúlt esz­tendőben kivívott sikerei fölött, ugyanakkor örömmel töl­tenek el bennünket a Szovjetunió és a szocialista tábor többi országa testvéri népeinek nagy sikerei. Az élő va­lóság, a szocialista világrendszer anyagi és szellemi vív­mányai az egész világ színe előtt bebizonyították a szó* ciaiizmus felsőbbrendűségét a kapitalizmus fölött. A kapitalista világban az újév a dolgozók számára a gazdasági válság egyre kirívóbb jelenségeinek jegyé­ben, a pénz leértékelésének és az inflációnak jegyeben, a munkanélküliség súlyosbodásának, a reakció által a demokratikus szabadságjogok ellen indított támadásnak a jegyében kezdődik. A dolgozók harca létérdekeikért, a demokráciáért és a társadalmi haladásért egyre nagyobb arányokat ölt, s egyre élesebbé válik. Népünk békére törekszik és tudja, hogy a világ ősz* szes népei osztják ezt a törekvését. A népek meg akar« nak szabadulni a fegyverkezési hajsza és a katonai kia­dások terhétől, valamint azoktól a súlyos veszélyektől, amelyeket az idegen területek meghódítására, más népek leigázására vágyó, a népeket nemzeti függetlenségüktől, a sorsuk feletti rendelkezés jogától megfosztani akaró im­perialista agresszorok „háborús szakadék“ politikája jey lent számukra. A békeszerető népek 1958 évi jelentős sikerei igazol­ják azt a meggyőződésünket, hogy az eljövendő év újabb győzelmeket hoz majd a béke erőinek, amelyek képesek megakadályozni az imperialista köröknek minden me­rényletét a népek békéje és biztonsága ellen. Vállvetve a szocialista tábor többi országával, élükön a Szovjetunióval, a békéért harcoló összes erőkkel együtt, a Román Népköztársaság a jövőben is aktivan elő fogja mozdítani korunk legégetőbb problémájának megoldását — a tartós világbéke biztosítását. A Román Munkáspárt Központi Vezetőségének nevé­ben, a Román Népköztársaság kormányának és a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának nevében szívből kívá­nok újabb sikereket hazánk dolgozóinak, férfiaknak, nők­nek, ifjaknak egyaránt, akik szeretettel és odaadással dolgoznak az üzemekben és gyárakban, a bányákban, a szántóföldeken, az intézményekben és kulturális létesít­ményekben. Szívből kívánok újabb sikereket tevékenysé­gükben, a szocializmus építéséért, az ország előrehaladá­sáért és a nép boldogságáért, az egész világ békéjéért folytatott harcban, s küldöm hozzájuk a hagyományaink szerinti köszöntést: Boldog újévet! A fővárosban A Vörös Grivica vasúti műhelyek doigozói a nemrég felavatott új, szép étkezdében szilvesztereztek. Az él­munkások, köztük Ion Cercel esztergá­lyos, Dumitru Penoiu öntő, Aurel Micu asztalos megmutatták, hogy akárcsak a munkában, a vigasságban is állják a sarat. Az eredményteljes év befejezését ünnepelve, a Vörös Grivica dolgozói a haza felvirágoztatására, a békére, s újabb munkasikereg elérésére emelték poharukat. A Gh. Gheorghiu-Dej ruhagyár dol­gozói ugyancsak az üzem szépen fel­díszített étkezdéjében fogadták az új­esztendőt. A gyár munkaközössége jelentős sikereket aratott az óeszten­dőben: tizenharmadik alkalommal nyer­te el az iparág élüzemét megillető vö­rös zászlót és határidő előtt 23 nap­pal teljesítette évi tervét. A gyár dolgozói ezúttal is kinyil­vánították elhatározásukat, hogy 1959- ben újabb, még nagyobb munkasikere- t»eí érnek el. Az Augusztus 23 művek munkásai is együtt szilvesztereztek. S amikor tizenkettőt ütött az óra, a munkások, technikusok és mérnökök újabb mun­kasikerekre emelték poharukat. Köz­tük voltak Diaconu Mihai hegesztő, Rádut Ion mérnök, Laios Petre eszter­gályos, Virtej Dumitru szerelő és más élmunkások, akikre méltán büszke a gyár munkaközössége. Az üzem műkedvelő együttese szép műsorral szórakoztatta a szilvesztere- zőket. (Agerpres) Terjed a nagybányai vegyiüzem kezdeményezése (Tudósítónktól). — A nagybányai Gh. Gheorghiu-Dej vegyiüzem kohá­szainak felhívása egyre nagyobb vissz­hangot keit. A felhívás jelszava isme­retes; „Minden egyes dolgozó, legalább egy javaslattal járuljon hozzá a belső erőforrások feltárásához és értékesíté­séhez." Az olvasztárok mozgalmat in­dító kezdeményezése előbb az üzem többi részlegén vált népszerűvé, majd átvették a bányamedence más nagy gyárai és vállalatai is. A nagybányái bányaipari tröszt szál­lítási részlegének munkaközössége min­den műhelyben termelési értekezletet hívott össze a felhívás megvitatására. Válaszoltak a felhívásra a nagyká­rolyi olajgyár munkásai is. ÉjfélkÓr-összecsendüinek a poharak. Pillanatkép a fővárosi „Gh. Ghcorghiu* Dej“ konfekciógyár dolgozóinak mulatságáról. (Agerpres felvétele), Kolozsváron (Tudósítónktól.) — Az óramutatók éjfélt jeleztek. Le­járt már a műsor, elhangzottak a po­hárköszöntők is. Az üzem igazgatója, aligazgatója, a pártbizottság titkára és a szakszervezeti titkár üdvözölte az egybegyűlteket és újabb sikerekben gazdag boldog újesztendőt kívántak. Semmi különös természeti tünemény nem jelezte a végbemenő eseményt. Az öreg Föld meg sem döeeent, úgy for­dult át, az 1959-es évbe. A sínek mentén, a kolozsvári „Feb­ruár 16“ vasúti műhelyek tövében emelkedő „Összhang" kultúrteremben összecsendültek a poharak, több száz dolgozó, munkás és tisztviselő család­jaikkal, s a Babes Tudományegyetem meghívott hallgatói párjaikkal vidá­man. derűsen, meghatottsággal üdvözöl­ték a beköszöntő új évet. A város szívében, az Egyetemiek Há­za termében ugyancsak sok száz po­hár koccant össze ezekben a pillana­tokban. Itt a vasúti műhelyek és más üzemek munkásifjai voltak a meghí­vottak. Munkás- és értelmiségi ifjak töltötték meg ezen az éjszakán a ko­lozsvári Kultúrpalota nagytermét is — itt az Ifjúmunkás Szövetség rendezett szilveszteri mulatságot. S a szokatlan- ság, a feszélyezéttség hamarabb ki­múlt, mint a megvénhedt óesztendő. Hamarosan felszabadultak a kedélyek, majd baráti kapcsolatok szövődtek és sokan a jelenvoltak közül talán évti­zedek múlva is emlékezni fognak érré a reggelig tartó vidám mulatságra. ★ Fél óra sem telt el még az új évből, a- mikor az Összkangteremben küldöttség érkezését jelentették: Daieovici Cons­tantin professzor, akadémikus és To­pán Vasile, a Babes Tudományegyetem pártbizottságának titkára érkezett meg, hogy az egyetemi ifjak és a tansze­mélyzet üdvözletét tolmácsolja. , A vasúti műhelyek munkaközössége rá is szolgált erre a köszöntésre. Az ö külön naptáruk tulajdonképpen mii- nem is január egyet jelzett már akkor. Napok óta vizsgálták, számítgatták. vfi- jon hogy állnak év vége felé a munká­jukkal, vajon nem vallanak-e szégyent az előirányzat teljesítésével: végül de­cember 27-én kétséget kizáróan jelent­hették, hogy végeztek az 1958-as esz­tendő feladataival, teljesítették egész évi tervüket. S milyen értékeket rejt magában az új esztendő az üzem számára? Nem te­lik el semmi úgy, hogy ne hozna ma­gával további korszerűsödést, a mun­kakörülmények javulását. Hiszen az el­múlt tíz és egynéhány esztendő alatt, amióta a pártvezette munkásság há­borús romokból állította helyre a vas­úti műhelyeket, termelése évről évre közelebb került a szocializmus igényei­hez. Erre az évre például egy millió lejnyi összeget irányoztak elő szociális, munkavédelmi és gyárfejlesztési célokra. Egyszóval, reményteljes esztendő elé néz mindenképpen a kolozsvári vasúti műhelyek munkaközössége. (Tudósítónktól), — h/l ég kora reggeli sötétség uralko- dik'Sztáhnvárosbanj de az ut: cákon már ébred az étet. Félszáz gyárkúrt harsány zúgása jelez, zsü- . folt autóbuszok rohannák. Az új esz­tendő cipő mupkanűp járt gól,gózok tíz­ezrei indulnák a gyárak feté. Tízez­rek gondolnak arra, hogy új, dolgos esztendőbe lépett az ország, s tőlük függ,acélos akaratuktól, hogy az 1959-es év új győzelmeket nozzon népünknek. * A Vörös Zászló müvek száz meg száz ablaka ontja a fényt a zuzma- rás szürkületben, „jó munkát az új esztendőben /“ — üdvözlik egymást a műhelyekbe érkezők. Keményen szorítják meg’ egymás kezét munká­sok és mérnökök, technikusok és mesterek. Aztán mindenki odaáll a helyére, felzúgnak a maró- és fúró­gépek, kígyózik az esztergjaprjjj/ól az acélforgács, csattognak a gyalugé­pek. A golyóscsapágiy gyár dolgozói jóval határidő előtt lelj esitett ék u múltévi tervet s ezen az évkezdő na­pon tulajdonképpen már január vé­gére, sőt egyes osztályok február lit­re termelnek. Népköztársaságunk év­fordulója köszöntésére hiánytalanul teljesítették export-tervüket is és 53J521 golyóscsapágyat adtak terven felül. — Ebben az esztendőben még több még jobb minőségű golyóscsapágyat akarunk adni az iparnak, még­pedig jóval olcsóbb önköltségi áron — mondja Pillmann Frigyes, a go­lyóscsapágy gyár műhelyének mes­tere. A párt novemberi plenáris ülésé­nek irányelvei alapján különös súlyt kell helyeznünk az önköltség csök­kentésére. Megkérdezzük a mestert, mire alapozza többesszámban tett ■ ígéretét ? eddiginél nagyobb anyagmegtaka- ritást s ezzel az önköltségi ár csök­kentését. A brigád vezetőinek szavá­ra feltétlenül építhetünk, 8 eszten­dőn át mindig felülmúllak önként vállalt feladataikat, — mondja a mester, 5 zilvcszer éjjelén, mikor a nagy iparváros lakossága ünnepé­lyes hangulatban emelte poharát uz új esztendőre, a Tcmelia cementgyár — Nyolc, éve létesült a ta­karékossági koMplex-brigád s ed­dig összegen 26.539:390 lej értékű megtakarítást ért et. Ebből az ősz- szegből a múlt esztendőre közel 3 millió lej esik. A takarékossági, bri­gád vezetői, Dalea Alexandra;mér­nök, Sandutescu Aúr-el mérnök, Go­guta Traian, Kohl Robert és a töb­biek elhatározták, hogy az újév első napjaiban papírra vetik az újabb szervezési és műszaki intézkedések tervét. Ez a ierv biztosítani fogja az magas hőfokon izzó kemencéi mel­lett egy pillanatra sem szünetelt a munka. Ha a kemencéket akár egy napra is leállítanák, több napos veszteséget jelentene ez a termelésre nézve, mert idő kell hozzá, amíg új­ra bemelegszenek/. Az égetők tehat úgy határoztak, hogy még az ün­nep éjszakáján is dolgoznak. így köszöntötték munkával az áj eszten­dőt. Még hozzá milyen munkával! Ezen az éjszakán Kajcsa Márton brigádja 8 tonna künkért adott ter­ven felül, Goszkovszki János brigád­ja 20 tonna cementet, Kajcsa And­rás brigádja pedig 15 tonna meszel- Az újév napján dolgozók, Moldován Aurél és Battes Georg brigádjai 24 tonna künkért, Handra János és Ka­tona István brigádjai 5(J tonna ce­mentet termellek terven felül. A z Ernst Thälmann traktorgyár ** portása csodálkozva nézi az őrit. Még öt óra sincs és a gyárka­pun már özönlenek befelé az embe­rek. .4z acélöntődé dolgozói megbeszél­ték, hogy az első munkanapon jóval Knrábban kezdik a munkát. Az. ün­nep miatt álltak a villam/kemencék. A kihiilt kemencékben kétszer annyi ideig olvad az acél. hamarabb kell tehát befűteni, ha idejében akarnak csapolni. Dézsi Zoltán mester kuta­tó szemmel néz körül ellenzús sap- 'kája alól. Vajon betartották-e szavu­kat u munkások 7 Igen, itt vannak valamennyien. Félhatkor már etetik a kemencéket. Yidámqn megy a munka, gyorsabban mint máskor. A mesterek bekapcsolják az áramot, a kemencékben izzani kezd az acél. .4z óramutató még 11 előtt áll, a~ mikor a mesterek megadják a jeli a csapolásra. Csikorogva indul a daru a magasba, a tégelyekbe ömlik az izzó acél. Botea Ion főolvasztár örömmel kiált fel: Egy percet sem vesztettünk, elvtársak, lót kezdődik az új esztendő!

Next

/
Thumbnails
Contents