Előre, 1959. február (13. évfolyam, 3504-3527. szám)

1959-02-01 / 3504. szám

Világ proletárjai egyesüljelek! A ROMAN, NÉP KÖZTÁRSASÁG N EPTAN ACSAINAK LAPOA XIII. évfolyam 3504. szám 4 oldal ára 20 báni 1959 február 1., vasárnap A Vörös Acél kohászai csatlakoznak a vajdahunyadiak kezdeményezéséhez 1959-ben a kohászati berende­zés kihasználási mutatószámai' nak növelése révén terven felül termelünk: 10.000 tonna acélt 8.000 tonna hengerelt árut O A TERVEZETT ÖNKÖLTSÉ­GET 2.000.000 LEJ MEGTAKAR1- TASSAL CSÖKKENTJÜK. A Vörös Acél üzem munkásai, technikusai és mérnökei nagy meg­elégedéssel szereztek tudomást arról a felhívásról, amelyet a vajdahu­nyadi kohászok intéztek a resicaiak- hoz az ez évi fémtermelés növelé­sére. A Vörös Acél kohászai terme­lési értekezleteken behatóan megvi­tatták az acél- és hengereltáruter­melés fokozásának lehetőségeit és elhatározták, hogy magukévá teszik ezt a hazafias kezdeményezést. Az idei terv számadatainak meg­vitatása során elhangzott javaslatok alapján, amelyeket a vajdahunyadi kohászok versenyfelhívásának meg­vitatása alkalmából a napokban újabb javaslatokkal egészítették ki, a Vörös Acél üzem dolgozói vállal Iák, hogy az idén terven felül 10.000 tonna acélt, 8000 tonna hengerelt Kihasználják a gépeket A kaláni Victoria üzem dolgozói nagy figyelmet fordítanak a gépcso­portok kihasználására. A karbofluid kemencesornál dolgozó munkások ja­nuár 1 és 21 között a kemence haszi. nos terének egy köbméterére számítva, 10,4 százalékkal több félkokszot ter­mettek az előirányzatnál. A csövek öntésénél műszaki-szerve­zési intézkedésekkel lényegesen módo­sították a technológiai folyamatot s ennek révén január első huszonöt napján 49,9 százalékkal túlteljesítették a tervet. A selejt a megengedetthez képest csaknem 2 százalékkal csök­kent. árut és 300 tonna acélhengert ter­melnek. Az üzem munkásai, techni kusai és mérnökei egyszersmind felajánlották, hogv a tervezett ön­költséget 2.Ü00.0U0 lej értékű megta­karítással csökkentik. A Vörös Acél kohászai a vajdahu­nyadiak kezdeményezéséhez csatla­kozva kifejezték azt az elhatározá­sukat, hogy az idén még jobban dol­goznak, növelik a kohászati beren­dezés kihasználási mutatóját és ez­zel biztosítják az RMP KV 1958 november 26—28-i plenáris ülésén kijelölt rendkívüli fontos feladat tel­jesítését — a fémterme'.és növelését. Fogadás a Kínai NK bukaresti követségén Ke Bo-nian, a Kínai NK bukaresti nagykövete szombaton este fogadást rendezett a Kínai NK Oktatásügyi Minisztériumának országunkban tar­tózkodó küldöttsége tiszteletére. A fogadáson részt vett Atanase Jó­ja, a Minisztertanács alelnöke, oktatás- és művelődésügyi miniszter, Stefan Bálán, oktatás, és művelődésügyi mi­niszterhelyettes, C. Prisnea külügy­miniszterhelyettes, Al. Buican, a Kül­földi Kulturkapcsolaíok Intézetének alelnöke, St. S. Nicolau akadémikus, az Akadémia elnökségének tagja, több főiskolai tanár. Jelen volt a Kínai NK Oktatásügyi Minisztériumának küldöttsége, élen Liu Ci-cai oktatásügyi miniszter he­lyettessel, és a nagykövetség több tagja. A fogadás meleg elvtársi légkörben folyt le. Üzembe helyezték a Valea Cälugäreascä-i vegyigyár szuperfoszfát-részlegét A Valea Cälugäreascä-i Petru Poni műtrágyagyár szemcsés szu­perfoszfát berendezése teljes kapacitással üzembe lépett. Ugyancsak rö­videsen üzembe helyezik a vegyi- és kerámiai iparban használatos fluorsavas nátriumszilikátot gyártó berendezést is. Ezt a terméket a szuperfoszfátgyártás során keletkező, mindeddig felhasználatlan gázak- ból nyerik. Temesvár tartományban ä íopoloveci gépállomáson gyors ütemben folyik a traktorok és egyéb mezőgazdasági gépek javítása. A gépállomás dolgozói ezideig kijavították a traktorok és e kék több mint 70 százalékát. A munká­ban élenjár a Kohnik loan és a Heber Petru vezette brigád. Képünkön: Koh- nik loan brigádvezető, Ardeleanu Con stantin és Mihai Reinest gépészekkel az egyik traktor javításán dolgozik MOSZKVA (Agerpres). A TASZSZ jelend: Az SZKP XXI. kongresszusának ja­nuár 30-i délutáni ülésén N. G. Ig­natov elnökölt. Elsőnek M. A. Lav­rentyev, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke, az Akadé­mia szibériai fiókintézetének elnöke szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy a tu­dománynak óriási szerepe van a kom­munista építés grandiózus tervének megvalósításában. A párt Központi Bizottsága nem egyszer üdvözölte a tudósokat és mondott köszönetét ne­kik eredményeikért — mondotta M.A. Lavrentyev. Tudományunk fő helyre került a legfontosabb kérdéseket ille­tően. Nagy tartalékaink vannak még, amelyeket elsősorban az időszerű fontos feladatok megoldására kell összpontosíta nun k. Tartalmi szempontból és a területi megosztás viszonylatában minél kö­zelebb kell hoznunk egymáshoz a tu­dományt, a felsőoktatási intézeteket, az ipart és a mezőgazdaságot — mondotta M. A. Lavrentyev. El kell érnünk, hogy a tudományos kutató intézetek, a felsőoktatási intézetek és az üzemek szorosabban együttműköd­jenek. Az újonnan létesítendő nagy tudományos központok mellett bizto­sítani kell a modern elméleti tudomá­nyokkal — matematika, mechanika, fizika, vegyészet, geológia — foglal­kozó intézetek létesítését is. A szónok részletesen kitért a Szov­jetunió Tudományos Akadémiája szi­bériai fiókintézetének munkájára és terveire. Elmondotta, hogy Moszkvá­ból, Leningrádból és a Szovjetunió több más városából, máris 300 tudo­mányos kutató érkezett ebbe a tudo­mányos központba. Rövidesen még 400 fiatal szakember érkezik. Az építők még az idén átadják rendeltetésének az első három intézetet: a hidrodina­mikai, geológiai és fizikai intézetet. A tudomány városkájának építését 1961- ben fejezik be. A szibériai tudósok különösen az altalaj tanulmányozására összponto­sítják figyelmüket. Kidolgozzák a kü­lönböző ércek felkutatásának új mó­dozatait; a földalatti forró gőz és me­legforrások hasznosításának módsze­reit. Tudósaink új szintetikus anyagok létrehozását is tervbevették. M. A. Lavrentyev javasolta, hogy módosítsák a tudományos kutatómun­ka tervszerüsítésének megszervezését, valamint a tudományos fokozatok és címek odaítélésének rendszerét. Hangsúlyozta, fokozott igényeket kell támasztani az ország összes tu­dományos dolgozóival szemben, hogy valamennyien egyre nagyobb eredmé­nyekre törekedjenek kutatásaikban, A szovjet tudománynak szorosan egybe kell kapcsolódnia a gyakorlati felada­tokkal, nap-nap után ki kell elégítenie a népgazdaság követelményeit. Ezután L. I. Brézsnyev, az SZKP KB Elnökségének tagja mondott be­szédet. A párt XXI. kongresszusa — mondotta — ragyogó határkőként ke­rül be a történelembe, jelezve, hogy szocialista hazánk, fejlődésének leg­Korszerű építési és útépítési felszerelések készülnek az országban Gépgyártó iparunk nemrégiben újabb típusú felszereléseket gyártott, amelyek elősegítik az építési munkálatok önkölt­ségének csökkentését. Az egyik ilyen gép a légtömlős, 0,3 köbméteres kupá­val ellátott univerzális ekszkavátor, amelyet a bráilai Progresul üzem gyár­tott. Az ekszkavátor, amelyet a hazai gyártmányú KD—35 traktornál haszná­latos motor hajt, sokféle célra használ­ható: a gép alkalmas sáncok, csator­nák, alapzatok kiásására, felhasználha­tó a homok- és agyagbányákban, al­kalmazható bizonyos anyagok rakodá­sánál sib. A fővárost Steaua Rosie üzem mun­kásai két másik berendezést állítottak elő: talajé gyengetőt és szkrépert, ame­lyekre főképpen az útépítésnél van szükség. A KD—35 traktorra szerelhető talajegyengetöt és szkrépert a traktor motorja hajtja. A bráilai Progresul és á fővárosi Steaua Rosie üzemben gyártott építési és útépítési gépek alkatrészei az ország­ban készültek, a fémtakarékossági szem­pontok figyelembevételével. A két üzem munkásai a Központi Vezetőség 1958 novemberi plenáris ülésének útmutatá­sai alapján arra törekednek, hogy újabb korszerű, alacsony önsúlyú gépeket állít­sanak elő a lehető legkisebb önkölt­séggel. Megjelent román nyelven s N. Sz. Hruscsov jelentése a Szovjetunió XXI. rend­kívüli kongresszusán: A Szovjetunió népgazdasága fejlesztósónek 1959—1985. évi ellenőrző számairól Szövetkezeti gazdaságokba tömörültek Pécska és Truse$ti rajonok dolgozó parasztjai (Tudósítónk tel efon jelentése). — Futótűzként terjedt el a hír a Bán­ságban: újabb rajonnal gyarapodott a szocialista mezőgazdaság. Pécskával, amely immár az ötödik kollektivizált rajon Temesvár tartományban. Összefogott tehát a tanyavilág is, tenger táblába olvadtak a pécskai, szemlaki, felnáki és a többi falvak ha­táraiban elszórt tanyák százai. Össze­álltak egytől-egyig a tanyai gazdák, hogy nagyobb látszattal műveljék meg ezután földjüket, együttesen vé­•** • **»>•. <».# • Képünkön: a bráilai Progresul üzemben készített légtömlős 0,3 köbméteres kupával ellátott univerzális ekszkavá tor dekezzenek az ár ellen s csatornázzák a lápos, zsombékos területeket. Mert ma már Pécska rajonban minden fa­lubeli és tanyai szántóvető tudja, hogy a közösben búsásabban terem a föld. Tudják ezt Felnákon a társultak százai — akik pár hete, napja léptek be a kollektívába — s akik tavaly 680 kiló búzával kevesebbet arattak hektáronként mint a kollektivisták. Pedig a társultak földje sem volt gyengébb s az ö vetésüket is csak úgy vámolta meg a víz és a nyári szárazság, mint a kollektivistákét. A rajoni termésátlagok arról tanúskod­nak, hogy a kollekt.visták minden nö­vénynél jónéhány mázsával többet ki­hoztak egy-egy hektárról. Búzából például két és fél, kukoricából pár kiló híján négy mázsával. S a zárszámadásokon, az évvégi osztásnál még jobban megbizonyosui- hattak a társas földművesek arról, hol jobb, gazdagabb az élet. Saját sze­mükkel láthatták például a szemla­kiak, hogy a gazdaságban többek kö­zött 4 kiló búzát, 3 kiló kukoricát osztanak egy munkaegységre s hogy 2330 liter tejet fejtek ott minden ta- kannányozolt tehéntől. Ugyanígy első kézből hallották a nagylaki tár­sasok, hogy a gazdaságban 45 lej egy munkaegység értéke. Dehát a nagy­laki kollektivisták csak az ipariaktról 1.600.000 lejt szereztek. A kollektiv gazdaságok szüntelen előrehaladása, megszilárdulása, mint mágnes a vasat vonzotta a társult földműveseket a szocialista mezőgaz­dálkodáshoz. Hiszen milliomos immár legtöbb Pécska rajoni kollektíva s 100 hektár terület után átlagosan J 114.910 lej (1957 végén 91.930 lej volt) az állóalapjuk. Tizennégyezerháromszáz román, ma­gyar, német,- szerb és más nemzeti­ségű család indult el Pécska rajonban a közös gazdálkodás útján. 48.500 hektár földet egyesített a 17 kollektí­vába. S e mammut gazdaságok — átlagosan 2853 hektár jut egy-egyre — tagjai lelkesítő terveket tűztek ki erre az esztendőre. Trusestl rajonban, Suceava tarto­mány egyik legjelentősebb mezőgaz­dasági rajonjában befejeződött a me­zőgazdaság szövetkezetesítése. A tartomány kollektív gazdaságai évről-évre erősödtek, vagyonuk gya­rapodott. A mull évben például Tru- sesti rajonban a kollektív gazdaságok hektáronként átlag búzából 546 kiló­val. kukoricából 1068 kilóval, napra­forgóból 439 kilóval nagyobb termést takarítottak be, mint az egyénileg dolgozó parasztok. A kollektív gazda­ságok és társulások szerződéses ala­pon több mint 5.500 tonna gabonát adtak el az államnak. A termés nö­vekedésével egyidejűleg gyarapodott a kollektív gazdaságok jövedelme is. Sokat fejlődött a trusesti, mihäläseni és a socrujeni kollektív gazdaság is. A kollektív gazdaságok gazdasági­szervezési megerősödésével gyarapo­dott a kollektiv sták egyéni jövedelme is. A trusesti kollektív gazdaságban például a múlt évben egy munkanap egységért 33,60 lejt számoltak el. Ta valy a rajonban 130 kollektivista épí tett magának új házat, 100 kollekti vista beszerezte az építőanyagot s ta vasszal megkezdi az új ház építését. Sokan rádiót, varrógépet és bútort vásároltak. A szövetkezeti mezőgazdasági egy­ségek eredményeit széles körben nép­szerűsítették. A kollektivisták és tár­sult parasztok felvilágosították az egyénileg dolgozó parasztokat a kö­zös munka előnyeiről. A felvilágosító munkából kivették a részüket a rajon értelmiségi dolgozói is. A kollektivis­ták meghívására az egyénileg dolgo­zó parasztok megtekintették a kollek­tív gazdaságokat és személyesen is meggyőződtek a kollektív gazdálko­dás előnyeiről. A szövetkezeti egységek eredményei arra ösztönözték az egyénileg dolgozó parasztcsaládokat, hogy lépjenek a közös gazdálkodás útjára. Trusesti rajonban, Suceava tartomány második szövetkezetesített rajonjában 20.877 parasztcsalád 49.052 hektár földet müvei meg közösen. nagyobb jelentőségű szakaszába — a i kommunizmus általánosan kibontakozó | építésének szakaszába lépett. A szónok hangsúlyozta, bogy N. Sz. | Hruscsov elvtárs jelentése tükrözi az ország fejlődésének grandiózus távla­tait és egyben megvilágítja a marxi­lenini tudomány több rendkívüli fon­tosságú problémáját. L. 1. Brezsnyev kiemelte, hogy a párt XX. kongresz- szusa után kivívott sikerek közelebb vitték az országot a kommunizmus­hoz. E sikereket az tette lehetővé, hogy a Központi Bizottságot, az egész pártot tevékenységében tántoríthatat­lékkal nagyobb, mint az Egyesült Ál­lamokban. Ha azonban egy közepes szakképe­sítésű munkás munkatermelékenysé­gét hasonlítjuk össze, megállapíthat­juk, hogy a munkatermelékenység ná­lunk alacsonyabb. Ez azért van így, mert nálunk sokkal több munkás vé­gez 6egédmüyeleteket, javítási és egyéb munkálatokat. A szónok kie­melte, milyen nagyarányú munkát fognak végezni a gépesítés és auto­matizálás bevezetésére, a vállalatok szakosításának és kooperálásának további megjavítására. Enver Hodzsa, az Albán Munkapárt Shehu, a küldöttség tagja Turszunbaj munista Pártja KB titkárával, a kong lanul a marxizmus-leninizmus vezérli, amelyet alkotóan alkalmaz. Fontos problémák alkotó megoldásá­nak példáiként a szónok az ipar és az építkezés vezetés átszervezéséi, vala­mint a gép- és traktorállomások át­szervezését hozta fel. Ezen intézkedé­sek nyomán a népgazdaság kolosszá­lis tartalékait sikerült hasznosítani. Szocialista iparunk jobban dolgozott, a mezőgazdaság pedig gigászi lépést tett fejlődésében. L. I. Brezsnyev ezután a Malenkov, Kaganovics, Molotov, Bulganyin és Sepilov frakciozó csoport szétzúzásá­ról beszélt. Megállapította, hogy ma­ga az élet juttatta őket a csődbukott polit.kusok sorsára, maga az élet ve­tette ki őket. A szónok beszéde nagyrészét a ne­hézipar fejlesztése problémájának szentelte. A hétéves terv folyamán 700 milliárd rubel beruházást eszközölnek e rendkívül fontos iparág fejlesztésé­re. Tervbevették egyes kohászati vál­lalatok kibővítését és újjáépítését. Ugyanakkor új üzemek is épülnek például Karagandában, Nyugat-Szibé- riában és Taisetben. L. 1. Brezsnyev kijelentette, hogy tűrhetetlenek a késések az építkezési munkálatok határidejét illetően. A cse- repoveci és Orszk-Halilovo-i fémipari üzemek építése több mint 10 éve fo­lyik és még mindig nem szervezték meg a hengereltáruíermelést. A jövő­ben — mondotta — ezt nem szabad megengedni, meg kell gyorsítani az építkezési munkálatok ütemét. Ez a feladat a lehető legreálisabb mondotta L. I. Brezsnyev, s a következő példát hozta fel : a múlt évben hét hatalmas nagyolvasztó épült az országban. Mindegyiket határidő előtt üzembe helyezték s építésük nem tartott to­vább egy évnél. Hozzátetle hogy az építkezési munkálatok iparosításának, az építőtelepeknek szerelőíelepekké tör­ténő átalakításának fontos szerepe lesz az új nehézipari egységek építé­sének meggyorsításában. L. I. Brezsnyev a továbbiakban ki­emelte, a népgazdaság valamennyi ágában takarékoskodni kell a fémmel. Hangsúlyozta, hogy erre óriási lehe­tőségek vannak. Kiszámították példá­ul, hogy egy 130—.150 millió köbmé­ter tértogatu nyersolaj és más kőolaj­ipari termék tárolására alkalmas tartály építéséhez mintegy 3,5 millió tonna lemezacélra van szükség. Ha viszont ezeket a tartályokat vasbeton­ból építik, ami nemcsak lehetséges, hanem célszerű is, több mint 1,500000 tonna fémet lehet megtakarítani. Ha- son'ó lehetőségek kínálkoznak az építkezéseknél, a fémfeldolgozóiparban, a hajóépítésnél, a kőolaj- és gázipar­ban, a közüzemi gazdálkodásban. L. I. Brezsnyev ezután hangsúlyoz­ta, hogy a pártot a szocialista népgaz­daság fejlesztésére irányuló tevékeny­ségében mindenkor foglalkoztatta a technikai haladás kérdése. Egyik fej­lett fémipari módszer az oxigén fel­használásával történő acél- és nyers­vas öntcs. E módszer sikere nagyrészt a gépipari dolgozóktól függ, akiknek nagy oxigénberendezéseket kell előá 11- taniok. Egy másik gazdaságos és fejlett fémipari eljárás a természetes gázok használata a fémtermelésnél. Az alu­mínium iparba be kell vezetni az elektrotermikus módszert, amely lehe­tővé teszi a fö kiadások egyharmadá- nak megtakarítását és az üzemeltetési költségek 20 százalékos csökkentését. A jelentős műszaki problémák közé tartozik még a vas közvetlen kivonása az ércből, az állandó kokszolás stb. L. I. Brezsnyev a továbbiakban be­szélt a tartalékok felhasználásáról a népgazdaságban, különösen a fémipar­ban, majd kitéri a munkatermelékeny­ség állandó növelésének kérdésére. Rámutatott arra, hogy a nagyolvasz­tók és Martinkemencék kihasználásá­nak mutatószáma ugyanolyan számú magas képzettségű szakmunkást véve alapul a Szovjetunióban 25—30 száza­küldöttségének vezetője és Mehmet Uldzsabajevvel, Tádzsikisztán Kom- resszus egyik küldöttével beszélget A szovjet kohóipari dolgozók — folytatta L. I. Brezsnyev — jelentős lépést tettek a nagyolvasztók és Martin kemencék kihasználási mu­tatószámának növelése terén. De az élenjáró vállalatok — például a magnitogorszki és nyizsnyij-tagili kohászati kombinátok, a Zaporozs- sztálj üzemek és mások — tapasz­talatai arról tanúskodnak, hógy to­vább lehet növelni a kohászati agre- gátok kihasználását. Teljesen meg­valósítható az a feladat, hogy a nagyolvasztók kihasználási mutató­számát legkevesebb 0,70-re emeljék és a Martin kemencék hasznos fe­lületének négyzetmétereként legke­vesebb 8,7 tonna acélt gyártsunk. L. I. Brezsnyev beszédének befejező részében ezeket mondotta: A hétéves terv a pártnak és a népnek a szocialista építés terén szerzett sokéves tapasztalatát tükrö­zi. Ragyogó távlatok nyílnak meg előttünk a gazdasági és kulturális építésben, valamennyiünkre nagy­szerű munka vár e grandiózus gaz­dasági-politikai terv valóraváltása során. Ez a terv a szovjet nép al­kotó erejének újabb fellendülését fogja eredményezni, újabb nagysze­rű tettekre fogja késztetni a szovjet népet. A kommunista- és pártonkivüli mun­kások — mondotta A. M. Ribakova kongresszusi küldött, a moszkvai au- togumigyár dolgozója, a műhely párt- szervezetének titkára — megkértek hogy nevükben köszöntsem a kommu­nista párt legfelsőbb fórumát, amely azért ült össze, hogy megoldja a kommunista építés legfontosabb kérdé­seit, s fejezzem ki legforróbb szeretetük érzését és ragaszkodásukat a párt iránt. Az iparvezetés átszervezése — foly­tatta a szónok — lényegesen megjaví­totta a vállalat munkáját. Ezt köz­vetlenül érezzük munkahelyünkön. Na­gyobb a rend, kevesebb a bürokrácia. pontosabban, szervezettebben megy a munka. De ebben a tekintetben még nem tettünk meg mindent, a kongresz- szus által kijelölt feladatok ped.g megkövetelik, hogy ezeket a problé­mákat új módon oldjuk meg. A. M. Ribakova számos javaslatot tett az üzem munkájának és a termé­kek minőségének megjavítására. Kije­lentette, hogy az ország autógumi szükségletének kielégítésében a terme­lés növelése és a minőség megjavítása egyaránt hatalmas tartalékot jelent. A vállalat terve előirányozza, hogy a hétéves terv során 50 százalékkal nö­veljék az autógumik élettartamát, ami egy millió darab többlet termeléssel jelent egyet. Ennek érdekében azonban gyorsan meg kell oldani a gumi-abroncs gyár­táshoz szükséges vászon előállítását kiváló minőségű műrostból, nagyobb mennyiségű, újfajta aktív füstfeketét kell gyártani, sürgős intézkedéseket kell tenni a műgumi minőségének meg­javítására. A szónok felhívta a kon­gresszusi küldöttek ügyeimét arra, hogy a gumi abroncs-gyártásnak még nincs kellő mennyiségű modern felszerelése, ami azzal magyarázható, hogy a gép­ipari vállalatok még sok régitípusú felszerelést gyártanak. A. M. Ribakova a továbbiakban a pártszervezetek munkája megjavításá­nak feladatáról beszélt. Mint a mű­hely pártszervezetének titkára — mondotta — elég sok nehézséggel kell megküzdenem. Egyes adminisztratív dolgozók gyakran figyelmen kívül hagyják az alapszervezet határozatait. A gazdasági tevékenységet csak úgy lehet hozzáértéssel ellenőrizni, számos más problémát csak úgy lehet megoldani — folytatta a szónok —, ha az ember megfelelő ismeretekkel és ta­pasztalattal rendelkezik. A pártalap- szervezeti titkárok képzése azonban különböző kérdésekről tartott szeminá­riumokra korlátozódik, és ezeket a sze­mináriumokat sem tartják meg eleg rendszeresen. Célszerű lenne, ha a titkárok számára a termelésből való részleges kiemeléssel kurzusokat szer­veznének, ahol alapos ismereteket sze­rezhetnének a párimunka kérdéseiről, a gazdaság, a technika különböző problémáiról. P. F. Lomako, a krasznojarszki nép- gazdasági tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a párt XXI. kongresszusa kö­szöntésére Krasznojarszk terület dol­gozói, akárcsak az egész szovjet nép, kiemelkedő eredményeket értek el a kimerítheteüen természeti kincsek hasznosításában és az összes termelési ágak fejlesztésében. A szónok kiemelte, hogy 1957-ben sikerrel végrehajtották az ipar és az építkezések vezetésének gyökeres átszervezését. A népgazdasági tanácsok tevé­kenysége óta eltelt rövid időszakban nyilvánvalóvá vált, milyen óriási előnyei vannak a gazdasági vezetés ezen új tökéletesebb formájának, ami lehetővé teszi, hogy az ipar lé­nyegesen-'túlszárnyalj a a terveket. A krasznojarszki népgazdasági ta­nácshoz tartozó vállalatok másfél év alatt több mint 19 százalékkal nö­velték globális termelésüket. E vál­lalatok határidő előtt teljesítették 1958. évi tervüket és ezévi januári előirányzatukat. Krasznojarszk terület ipari fejlesz­tésének hétéves tervével kapcsolat­ban a szónok a továbbiakban ki­domborította az energetika gyors- ütemű fejlesztésének nagy fontossá­gát. Hangsúlyozta, hogy a szén és a vízenergia hasznosítása alapján Krasznojarszk területen nagyméretű- energetikai vállalatok, elsősorban az aluminium termeléséhez szükséges vállalatok építésére van lehetőség. P. F. Lomako beszélt a szénkiter­melés nagy távlatairól Kraszno­jarszk területen és rámutatott arra, hogy a Kanszk Acsinszki szénme­dencében rendkívül kedvezőek a geológiai feltételek. Hangsúlyozta, hogy a szénrétegek elhelyezése, a külszíni fejtés lehetősége és a főbb vasútvonalak közvetlen közelsége a (Folytatás a 2. oldalon) — Moszkvai tudósítónktól — Ezer és ezer távirat, levél, le­velezőlap érkezik ezekben a na­pokban a Kremlbe. A címzett he­lyén mindegyiken ez áll: „Moszk­va. az SZKP XXI. kongresszusa". Acélöntők és bányászok, kol­hozparasztok és vasúti munká­sok, pionírok és öreg bolsevikek, katonák és nyugdíjasok, tudósok és diákok írnak a kongresszus címére. Egyszerű, keresetlen szavakkal üuvözlik a kongresz- szust, írnak munkagyőzelmeikröl, sikert kívánnak a kongresszus munkálataihoz. „Az ország legrégibb fémipari üzemének, a Kraszuoje Szormovo vállalatnak munkásai, mérnökei és tisztviselői valamennyien ol­vasták Hruscsov elvtárs kong­resszusi jelentését és egyönte­tűen helyeslik az általánosan ki­bontakozó kommunista építés programját.“ Így kezdődik a gor- kiji fémipari munkások távirata. A távirat aztán tudatja, étogy a vállalat munkaközössége vállal­ta: a kongresszus tiszteletére több ezer tonna fémet gyárt ter­ven felül és csökkenti az önkölt séget. Sok ilyen távirat érkezik a kongresszus rímére. A nyizsnve- tagili fémipari kombinátból érke­zett távirat például arról számol be, hogy rendkívül rövid idő alatt befejezték az új hengerde építé­sét­A szovjet emberek jól tudják, hogy a hétéves terv sikere első­sorban mindegyikük munkájától függ. A táviratok és levelek leg­nagyobb része is természetesen a munkában elért eredményekről, vagy újabb munkavállalásokról szól. De érkezik a kongresszus cí­mére számos más természetű híi- adás is. Több öreg bolsevik a kratovoi szanatóriumból üdvözli az SZKP XXL kongresszusát- Je- lena Osztasevics Kalinyingrád tartományi munkásnő, hét gyer­mek anyja, levelében a gyerme­kek iránti gondoskodást köszöni meg a pártnak. Köszönetét mond azért, hogy iskola-internátusok létesültek. A Fekete-tenger menti egyik kisvároskából levelezőlap érke­zett. Mindössze néhány szó áll rajta: „Üdvözlet a XXI. kongresz szusnak! Teljesen egyetértünk é.- maradéktalanul támogatjuk pár tunk bel- és külpolitikáját " A levelezőlapon nincs aláírás írója talán megfeledkezett erről De az is lehet, hogy nem is akarta alá írni, hiszen ezek az egyszerű, szívből jövő szavak éppen úgy származhatnak egyik szovjet em­bertől, mint a másiktól... IVAN GORBACSOV

Next

/
Thumbnails
Contents