Előre, 1959. május (13. évfolyam, 3580-3604. szám)

1959-05-03 / 3580. szám

Világ proletárjai egyesüljetek7 „Az idei május elsején, szerte a földkerekségen a „Világ proletárjai egyesüljetek ía lángoló felhívás rendkívüli erővel visszhangzik a szocialista tábor sikereitől fellel­kesült dolgozók szívében. A kommunizmus napjának ragyogó sugarai egyre na­gyobb erővel hatolnak el a föld minden részébe s e fénynek semmi sem állhatja útját, mint ahogy a napkeltét sem akadályozhatja meg semmi“. (GHEORGHE APOSTOL ELVTARS MÁJUS ELSEJEI BESZÉDÉBŐL) XIII. évfolyam, 3580. szám 4 oldal ára 20 báni 1959 május 3., vasárnap A párt vezetésével újabb győzelmek felé i •; ' * * > r 7*L JSip •* ♦•V-- IjMfar ‘X • * ” - .1 „ ír , 'V.. ,v A?, - " *_ ■ * i r * A fóiribünön pártunk és kormányunk vezetői foglalnak helyet (Agerpres felvétele) 7 Pirhád a hajnal s hódító orgona- i Hatóval betódul ablakodon —- a Május. Nem csörög az ébresztőóra, nem búg a munkábahívó gyári szi­réna, mégis felébredsz, mert fel­hőit — a Május. Ünnepre virradtál. Lobogó zászlók kívánnak jóreg- gélt mindenfelől, bármerre lekintsz. És május első napjának reggelén, amikor megfogan első gondoláid, valami jóleső, boldog érzés tölt el: nemcsak le ünne­pelsz. nemcsak a csa­ládod, hanem a szomszédaid is, ro­konaid és ismerő­seid, ünnepel ma veled együtt az egész város, az egész ország. az egész világ! És tu­dod, érzed, hogy ezen a reggelen mil­lió és millió ember ébred ugyanezzel a* érzéssel, hogy óceá­nokon és hegyeken túl, sosem látott földrészeken, n föld­golyón mindenütt ta­lálkoznak egymással ezek a gondola­tok. És amíg magadra öltöd ünneplő ruhádat, egyszeresek azon kapod magad, hogy önkéntelenül is az ln- ternacionálét dúdolod... A párizsi munkásnak megtiltot­ták, hogy a világ proleláriátusának harci zászlajával menetelve az In- ternacionálét énekedje ezen a na­pon ; a tőkés rend proletárjának felbúgott ezen a reggelen is á mun- kábahivó gyári sziréna és ünneplő helyett hétköznapi munkaruhát pa­rancsolt rá a kapitalista De Május ébresztgetését nem tilt­hatja meg semmiféle törvény, a proletárszivbe bevésett pirosbetüs ünnepet nem törölheti ki semmiféle hatalom, a világ proletárjainak kö­zös eszméjét : az összefogás, a béke, a demokrácia és a szocializmus esz­méjét nem tehet kiégetni a munkás­agyból semmiféle eszközzel. Mert a világ proletárjainak egye­sülése elé nem lehet gátat emelni ! Mert Május eszméje legyőzhetet­len!... Hazánk dolgozó népe a mai napon tizenötödször virradt szabad Május­ra! Tizenötödször öltöttük fel Má­jus elsejére ünneplő ruhánkat, tizen­ötödször tömörültünk végeláthatatlan oszlopsorokba és emeltük magasra a bíbor lobogót, amelyre a töke ellen harchainduló proletariátus hetven esztendővel ezelőtt ráírta Május elsejé­nek halhatatlan esz­méjét: Világ prole­tárjai egyesüljetek! Erőnk tudatában, győzelmünkbe vetett szilárd hittel, a szo­cializmus építésében elért nagyszerű ered­ményeinkre büszkén lépdelünk el pár­tunk és kormányunk vezetői előtt és a százezres tömegből, mint egyetlen hatal­mas torokból, tör fel az éljenzés. Dol­gozóink messzehangzá hangját szár­nyára kapja a májusi szellő és tova­röpíti messzire, Ilegyeken, óceáno­kon túlra, a négy égtáj felé, és hírül viszi a világ proletárjainak, hogy dolgozó népünk biztos úton halad a szocializmus felé és egyemberként, sziklaszilárdan sorakozik fel a mun­kásosztály pártja és annak Központi Vezetösége köré. A zászlóerdöt suhogtató szabad májusi szél hozza-viszi áz üzenetet Peking és Prága, Szófia és Varsó kö­zött, szabadon szárnyal a moszkvai Vörös tér felett, ahonnan hírül vi­szi az egész világnak, hogy a szov­jet emberek mérföldes léptekkel ha­ladnak a kommunizmus felé. Szabad Május elseje himnuszát zengi a világ szocialista tábora és kéz a kézben, vállvetve menetel a közös eszmével, a közös cél /elf’... HORVATH JULIA TÁVIRAT GHEORGHE GHEORGHt U-DEJ elvtár snai', a Román Munkáspárt Központi Vezetősége első titkárának CH1VU ST01CA elvtársnak, a Román Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének DRAGA ELVTARSAK! Szívből jövő köszönetét mondok önöknek és önök útján f Román Mun­káspárt Központi Vezetőségének, valamint a Román Népköztársaság Mi­nisztertanácsának a 65. születésnapom alkalmából küldött meleg üdvözletü­kért és jókívánságaikért. Tiszta szívből újabb sikereket kívánok önöknek és az egész román nép­nek a szocializmus ép'lésében. Elvtársi üdvözlettel N. Hruscsov A tizenötödik szabad május elsején A tavasz friss ‘ színeiben pompázó főváros utcáin vörös. ’ lobogók, nemzeti- Szinü zászlók'ezreit lengeti a széf. A Sztálin-téren az emelvény felett Marx, Engels, Lenin .,— a világ proletá- riátus zseniális tanítómestereinek képei, és a nagy ünneppel kapcsolatos felhí­vások láthatók. A téren zárt sorokban állnak a fővárosi üzemek, vállalatok dolgozói, párt- és társadalmi. szerveze­tek aktivistái, katonák, kulturális dolgo­zók, egyetemi hallgatók, akik részt vesz­nek az ünnepi nagygyűlésen. Az emberek kezében magasra tartott feliratos táblák, és Marx, Engels, Lenin — a tudományos szocializmus megala­pítóinak képei, J. V. Sztálin képe, az RMP KV Politbürója tagjainak és a. testvéri kommunista- és munkáspártok vezetőinek képei, feliratok; virágok:.. A tribünökön számos meghívott foglalt helyet: az RMP KV tagjai, a kormány és. a Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének tagjai, társadalmi szer­vezetek és központi intézmények veze­tői, fővárosi élmunkások, akadémiku­sok, a tudományos és művészi élet képviselői, kulturális dolgozók, tábor­nokok és törzstisztek, román és kül­földi újságírók. A diplomáciai testület számára fenn­tartott tribünön helyet fogfaltak a Bu­karestben akkreditált diplomáciai ' ki- rendeltségek vezetői és a:,diplomáciai kar más tagjai. A tribünökön ott voltak a május el­sejei ünnepségek alkalmából orszá­gunkba érkezett;külföldi vendégek: a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság, a‘Bolgár Népköztársaság,a Csehszlovák Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Német Szövetségi Köz­társaság, Hollandia, a Lengyel Nép- köztársaság, a Magyar'Népköztársaság szakszervezeteinek küldöttei és más határontúli vendégek. 8 óra 30 perckor megjelentek a párt és a kormány vezetői, akiket- az egy­begyűltek hosszas éljenzéssel köszön­töttek. A központi tribünön helyet foglaltak a következő elvtársak: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheor­ghe Apostol, Emil Bodnáras,., Petre Boriiá, Nicolae Ceausescu, Alexandra Drághici, Mogyorós Sándor, Constan­tin Pirvulescu, Dumitru Coliu, Leonte Räatu, Leontin Säiäjan, Stefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, Fazekas János, Vladimir Gheorghiu, Alexandra Bírla- deanu, Atanase Jója, Gherasim Popa, Florian Dänälache. Felhangzott a téren a Román Nép- köztársaság állami himnusza. Az .ünnepséget Florian Dänälache elvtárs, az RMP KV tagja, az ■ RMP Bükafest városi bizottságának első titkára nyitotta meg. 1 Ezután Gheorghe Apostol elvtárs, az RMP KV Politbürojának tagja, a Szakszervezetek Központi Tanácsának elnöke a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének, a Román Népköztársa­ság kormányának és a Szakszerveze­tek Központi Tanácsának nevében me­ismételten, lelkes taps szakította meg. A jelenlévők éltették a Román Mun­káspártot, dolgozó népünk vezető­jét' a szocializmus ragyogó útján, él­tették a szocializmus hatalmas tábo­rát élén a Szovjetunióval, éltettek a világ dolgozóinak nemzetközi szolida­ritását,' a békét s a népek közti barát­ságot. A nagygyűlés véget ért. A tér rgég_ percekig visszhangzik a lelkes éljenzéstől. Még egyszer ma­gasba emelik a zászlókat, az öles be­tűkkel írt jelszavakat. Az emberek ne­hezen válnak meg a tértől. Végül csend lesz s egy percig üres az aszfaltsziget. Azután felcsendülnek a hires parti­zán-induló szárnyaló akkordjai. Jönnek a munkásgárdák 1 A felfegy­verzett munkások végeláthatatlan szá­zadai. A munkaruhákra emlékeztető sötétkék egyenruhákban, karjukon és sapkájukon trikolor, vállukon fegyver. , Talpra áll a tér. Percekig harsog az éljen, dübörög a taps. Azoknak szól ez a lelkes ünneplés, akik fegyverrel a kézben vettek részt szabadságuk kiví­vásában, azoknak a munkásoknak, dolgozóknak, fiataloknak és öregek­(Folytatás a 2, oldalon) Gheorghe Apostol elvtárs beszéde KEDVES ELVTARSAK! KEDVES KÜLFÖLDI VENDÉGEINK! HAZANK FŐVÁROSÁNAK DOLGOZÖÜ Május elsejét, a dolgozók nemzet­közi szolidaritásának napját ma olyan körülmények között ünnepeljük, amikor a dolgozók világszerte egyre erőtelje­A végeláthatatlan sorokban menetelő dolgozók lelkesen éltetik a párt és a kormány vezetőit (Agerpres felvétel) sebben nyilvánítják ki elhatározásukat, hogy harcolnak a tartós világbékéért, a demokráciáért, a szocializmusért. Ezen a szép tavaszi napon, amikor egész dolgozó népünk kifejezésre jut­tatja örömét az új szocialista élet épí­tésében elért sikerek fölött, a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének, a Román Népköztársaság kormányának és a Szakszervezetek Központi Taná­csának megbízásából forrón köszön­tőm önöket és kifejezem jókíván­ságaimat azokért a sikerekért, ame­lyekkel május elsejét fogadták. E nap alkalmából melegen köszönt­jük kedves külföldi vendégeinket, a- kik velünk együtt részt vesznek ezen a nagyszabású ünnepségen. ELVTARSAK! Május elseje hős munkásosztályunk dicső harci hagyományaira emlékeztet, a kommunista párt által szervezett fel­vonulásokra és tüntetésekre, a dolgozó tömegek harcára, amelyet kipróbált él­csapatunk vezetésével a burzsoá-földes- úri rendszer ellen, a kenyérért, a föl­dért, a szabadságért és a békéért vív­tak. Dolgozó népünk, bátran szembe- szállva a nehézségekkel, diadalmas utat tett meg a népi hatalom létre­hozásáért, a népi demokratikus rend­szer megerősítéséért, a szocializmus felépítéséért folytatott harcban. A Román Népköztársaság dolgozói szabad emberekként ünnepük május el­sejét. olyan emberekként, akik urai sa­ját sorsuknak, a szocializmus szorgal­mas és tehetséges építői. A párt dicső­séges zászlaja alatt nagy eredménye­ket értünk el a gazdaság és a kultúra fejlesztése terén. A dolgozók magasfokú szocialista öntudatról tesznek tanúbizonyságot, tevékenyen részt vesznek az állami és gazdasági élet vezetésében és egész erejüket, egész alkotó képességüket a haza felvirágoztatásának szolgálatiba állítják. A munkások, technikusok, mérnökök fáradhatatlanul dolgoznak szocialista iparunk gyorsütemű fejlesz­tésén. A gépiparban, a kohászati, kő­olaj-, vegyi- és bányaiparban, a fafel­dolgozó iparban, a közfogyasztási cik­keket gyártó iparban évről évre újabb és újabb gyárakat helyeznek üzembe. A dolgozó parasztok egyre szélesebb tömegei lépnek, bizalommal a párt ál­tal mutatott útra, a szocialista mező- gazdaság útjára. Népünk helyesléssel és megelégedéssel fogadta azokat az intézkedéseket, amelyeket a párt és a népi demokratikus állam a fa!usi ki­zsákmányolás minden formájának fe1- számolására tett. Nincsen már messze az az idő, amikor befejeződik a me­zőgazdaság szocialista átalakításának műve. Hazánk értelmiségiéi, a tudomány és a kultúra művelői egyre tevékenyebben vesznek részt az új. szocialista társa­dalom építésében. A népgazdaság fejlődésének, a mun­katermelékenység növekedésének, a termékek önköltsége csökkentésének arányában emelkedik a városi és fa­lusi dolgozók életszínvonala. Az idén ünnepeljük hazánk fel - szabadulásának 15. évfordulóiát, A ro­mán nép ebből az alkalomból számba veszi a népi hatalom éveiben elért nagy eredményeit, amelyek újabb nagy­szerű feladatok megvalósítását teszik lehetővé. A legközelebbi években Fa. zánkban nagy vonalakban befejezzük a szocializmus építését és újabb szakasz­ba lépünk: a szocialista építés kitel­jesítésének szakaszába. A szocializmus felépítéséért folyta« (Folytatás a 2. oldalon) Bukarest dolgozóinak hatalmas felvonulása legen köszöntötte a dolgozókat és a külföldi vendégeket május elseje alkal­mából. Gheorghe Apostol elvtárs beszédét Felcsendül a partizán-induló...

Next

/
Thumbnails
Contents