Sárospataki Füzetek 4. (1860)

SÁROSPATAKI FŐZITEK. EGYHÁZ ÉS NEVELÉS, TUDOMÁNY ÉS IRODALOM KÖRÉBEN. KIADJÁK : ERDÉLYI JÁNOS, bölcsészet és nevelés tanára, a m t. társaság r. tagja. HEGEDŰS LÁSZLÓ, alsóxempléni. esperes. SZERKESZTIK: ANTALFI JÁNOS, ÁRVÁI JÓZSEF, gimnáziumi tanár. képezdei igazgató tanár. NEGYEDIK ÉVFOLYAM. I860. SÁROSPATAK. NYOMTATTA JÁGER KÁROLY, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. PROTESTÁNS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT.

Next

/
Thumbnails
Contents