Sárospataki Füzetek 5. (1861)

Vegyes - Erdélyi János - Hegedűs László: Az olvasóhoz

SÁROSPATAKI FÜZETEK. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM. JAN. 27. 1861. AZ OLVASÓHOZ. Jelen protestáns folyóirat midőn a sárospataki ref. főiskola tanári karának helyeztetik te­kintélye alá, csak elérte azt a célt, mely alapítása óta rendeltetése volt: t. i. hogy az említett igen tisztelt karnak, mint protestáns tudományos testületnek legyen magához való s méltó közlönye. Igen jól tudtuk mi, e folyóirat alapításakor, hogy a vállalatnak kétes jövendője van, s elszántuk magunkat in­kább, minthogy másokat, talán épen egy tekintélyes ta­nári kart igyekeztünk volna rábeszélni oly kezdetre, mely­ből kevés haszon Ígérkezett, úgy anyagi mint szellemi te­kintetben. De azt is jól tudtuk, hogy a testületnek lehetnek bátrabb vagy félénkebb tagjai, s emez utóbbiak zsibbasztó- lag fogának hatni a vállalatra, a mennyiben bizalmatlan­ságukkal rontandák a testület kebelében az egyetértést s nyugtalankodásaikkal a vállalat sikere, tekintélye és érde­mes volta körül azok kedvét elveendék, kik különben lelke­sedéssel fogtak volna részt a munkában. Most mindezen túlvagyunk. A vállalat megpróbálko­zott az idővel s reméljük, hogy a mit tőlünk egyesektől nem tagadott meg a prot. közönség, a bizalmat és részvétet, sokkalinkább meg fogja adni a tisztelt tanári karnak, mely Sárospataki Fűzetek. I. J

Next

/
Thumbnails
Contents