Sokféle, 1834 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1834-01-03 / 1. szám

(ОЖфШШ 20, ПО 1» Szám. Béts. Januárius 3-dikán. 18З4 Emlékeztető Jegyzetek, „Ha vannak egyes embernek napjai, mellyek viszsza varázsol­va, édes örömet, vagy lesújtó emléket szülnek, vannak a’ nemze- tekneh is év — és századkorai, mellyek szájról szájra adott hagyo­mány, vagy történeti lapok’ felélesztésével, azok’ fiait örömre kész­tik, vagy keseregni tanítják.“ A’ történet barátja bizonyosan hasznos és érdeklő mulatságot lel, ha minden újólag derülő naphoz, mellyet élnie enged néki a’ végzés, emlékezéseket lát szövetkezni, mellyek mint tettek a1 múlt időszak előtt nevezetesek lévén és béhatván mint hatalmas rugók legbelsőbb viszonyaira az utókornak főbenjáró következéseket szültek. Ki nem olvassa mindennap örömmel, mi történt nevezetes azon, ki született édes hazánk sőt Európa hire* emberei közül V Hányféle elmélkedésre nem vezetnek minden nap az Emlékeztető Jegyzetek? Hol az a’ Magyar kinek szivében édes örömet nem szülne az 1826 év 3 Novembere, mellyet felejthetet­lenné tevének hazánk ditsö fiai gróf Széchényi István a’ Nagynak nagy fia ’s gróf Károlyi György a’ minden jóltévők legszerényebbike. Ki nem kiált fel koszorús dalnokunkkal elragadva a’ hazaszeretet illy fényes jelenésétől: Jer, jer, borulj —le Pythia’ zsámolyán ’S hounuuk’ isteninek áldozatot vigyünk! Te tulkokat, bort, drága myrrhát, Milly hatású buda viszsza vételének napja? hogy ditsö Mátyásunk számtalan győzelmeinek napjait ne is említsem. De ellenben melly lesújtó emlékét varázsol viszsza Augustus 29-ke. „Vérkönnyet önt az utazó, Moháts ! virányidon; Érzése mély, érzése szent, mert érted sír, oh hon!“ — „Gyermek királyt ’s hadvezért — — Mo­háts! Moháts! te hazámnak legsiralmasb vérhelye! Nemzetem nagy temetője! gyomrod mennyit elnyelne! Szabadságát, boldogságát és nemzeti életét, Sőt nevét is a’ Magyarnak, melly kitsiny lett ’s setét.“ Pinkay. Januárius. 1 Jan. —1601 Szül. Madridban Calderon.— 1730 Szül. Bnrke Anglia Cicerója. — 1748 t Bernoulli a’ Toldalék a’ M. Kurírhoz. ^ ^ У '

Next

/
Thumbnails
Contents