Somogyvármegye, 1908. január-március (4. évfolyam, 2/770-75/843. szám)

1908-01-03 / 2. (770.) szám

1908. január 3 SOMOGY VARMEGYE 3 fenik meg, ez újság szerkesztőségében kipróbáit, hivatásos újságírók dolgozzák föl a nap eseményeit. Mint eddig mindig, úgy az idén is, igen szép karácsonyi ajándékkal, a „Somogyvármegye Almanachja“- val kedveskedett lapunLelőfizetőinknek. A „Somogyvármegye Alma­nachja“ díszes kiál Írásával, értékes tartalmával és pontos, nélkülözhetetlen címtárával ezúttal is valóságos szenzá­ciót keltett. A gazdag szépirodalmi rész száznál több oldalra terjed. A „Somogyvármegye Alma­nachja“ bolti áron 3 koronáért sze­rezhető meg lapunk kiadóhivatalában de ingyen küldjük meg mindazoknak, akik a »Somogyvármegyé<-re, várme­gyénk egyetlen ellenzéki, független napi­lapjára legalább egy négy. dévre elő­fizetnek és a következő negyedév elő­fizetésére kötelezik magukat. Lapunk karácsonyi ajándékát csak azok kapták meg most is, akik előfi­zetéseikkel nincsenek hátralékban. Ez alkalommal ismételten kétjük a hátra­lékok szives beküldését, hogy az el­maradt Aim machokat azonnal meg- küldhessük. HÍREK. Kapesvár, január 2. V.áHiShainisitó gavallér. o -- *-— Biringer Tivadart, a millimos • Biringer Mátyás, volt babócsai bérlő, fiát váltóhamisításért más­fél évi börtönre ítélték el. A milliomos fiú tizenhárom éves korában elűzi a házból a francia kis­asszonyt. Tizenöt évvel pedig virágot vásárol a primadonnáknak, kokottokkal jár, szeretőket tart és mikor húsz éves lesz, egy méregdrága, igen előkelő szanatóriumban gyógyul, uj hátgerincért jajgat, hideg vizes tussokat vesz és az agyát villanyoztatja. Itt aztán — ha meggyógyul — esetleg megkomolyodik. Az apja utazni küldi, gyárat épit neki, avagy elviszi magával a börzére és megtanítja a pénz minden tulajdonságára, föltárja előtte a Mammon minden rejtelmét. És lesz belőle esetleg égj uj milliomos, komoly, számitó és hideg, mint a többi. De lehet annyira könnyelmű, oiyan léha, hogy a szanatóriumban kúra helyett a betegeket udvarolja vé­gig, hogy egyenest a fürdőkádból, a vállanykamrából jövet elcsábít egy hat­van éves orosz grófnőt, megszöktet egy hisztérikus mérnöknét. Vagy a lovakat kedveli meg. Ver­senyistállót nyit és mivel az alap a fő, a jövendő ménese számára megvásá­rol valamely lordtól egy egész kis vagyonon egy egészen öreg, előkelő származású apamént. A lovak nem jól futnak, a kártya nem jár, az asszonyok sokba kerülnek és a jövedelem kicsi .. . A gavallér egy napon keskeny, rózsás körmü kezével végigirja az apja, vagy valamelyik barátja nevét egy hosszúkás, bélyeges papíron. A gavallér csalt. És folyik a pénz, még a lovak takaróját is selyemmel bélelik ki, még az utolsó lovászfiu is bokkot szív, pedig az uruk torka körül egyre jobban szorul a kötél. Hirtelen kisül minden és a millio­mos fiú ott áll a biró előtt. Föheszik a kérdést : — Bűnösnek érzi magát?! — Én ?! Nem ! — mondja meg­győződéssel a fiatal ember. A naiv hangja tele van méltat­lankodással. — Hát tettem én valamit? Nem volt pénzem és kellett, hát aláírtam... — gondolja. — Nem! Nem érzem magamat bűnösnek, mert... Mert... nem tudom miért, csak tudom, hogy nem tettem semmit. Hirtelen fölcsillan a szeme, — Ahá, tudom miért bántanak, valami ostoba szokác-t-sértettem meg, valami buta előítéletbe ütköztem belé ... És felelve a kérdésekre tovább nem jutva eszébe meggondolni, hogy; — Igen, nem vagyok bűnös, mert nem tudom, hogy bűn az, amit tettem, engem nem tanítottak meg arra, mi az — erkölcs. Én csak azt érteni, hogy a pénz jó, hogy meg kell szeretni. En­gem nem tanítottak nélkülözni, én nem tudom mi a munka. Engem — váltó­hamisításra neveltek. H—y S—r. — Uj királyi tanácsos. A király Hegedűs Aladár drnak Baja törvényható­sági joggal fölruházott város polgármeste­rének, buzgó szolgálata elismeréséül, a királyi tanácsosi cimet díjmentesen ado­mányozta. — Rendjel-adomány. A király Dreiszker József dr. kőszegi orvosnak, a közegészségügy terén szerzett érdemei el­ismeréséül, a Ferenc József-rend lovagke­resztjét adományozta. . — Kitüntetés. A király Magyart Antalnak, Várpalota község volt birájának, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeré­séül, a koronás ezüst érdemkeresztet ado­mányozta. — Vizsgálat a vágóhídon. A ka­posvári közvágóhidon félig sem rózsás ál­lapotok vannak. A vágóhid szűk is, rozoga is, rossz is. Húsz évvel ezelőtt csinálták, mégis olyan, mintha századokat élt volna keresztül. Betnár Márton állatorvos, a köz­vágóhíd vezetője addig jelentgette a köz­vágóhíd hibáit, mig végre elhatározták, hogy valamit csinálnak már a vágóhíddal. Mégis bízták Betnár Mártont, Bereck Sán­dort és a képviselőtestület négy tagját, hogy vizsgálják meg, milyen javítások esz­közlésével lehet a vágóhídi anomáliákon segíteni. Ez a bizottság ma délután tartotta meg vizsgálatát a közvágóhidon és a tapasztaltakról szóló jelentését, valamint előterjesztését legközelebb a tanács elé terjeszti. Rá kell ebből az alkalomból mutatnunk arra, hogy a vágóhid kijavításán kívül másba most nem szabad belemennie a városnak, mert mindenféle kibővítés, át­alakítás hasztalan. Minden fillérért kár, amit a vágóhidra fordítana a város, mert a mos­tani vágóhidöól modern, célszerű vágóhidat sohasem lehet csinálni. A mostani vágó­hidat tataroztassa ki a város, de ne is gon­doljanak se kibővítésre, se átalakításra. — Kaposvárnak uj vágóhidra van szüksége, amely egészségi szempontokból is teljesen modern és célszerű. Az uj vágóhid fölépí­tése könnyebben megvalósítható, mint az első pillanatban hinnők. Az bizonyos, hogy sertésvágóhidat föl kell állítania a városnak, mert igy a sertéshuskimérést ellenőrizni nem lehet és könnyen kei ülhet fogyasztás alá egézségtelen hús. Avval is tisztában van mindenki, aki ezekkel a dolgokká! csak parányit is foglalkozik, hogy egy vá- ! ros közönség egészséges hússal ellátni. itt-».vágóhídnak nincs hűtőkészüléke, amely-' ben az eladás előtt 24 óráig fogyasztják a húst. Azt a képviselőtestület már belátta, hogy ha most nem tesznek is, de a mostani vágóhidat ki kell bővíteni. — Ha most már a sertésvágóhid, a hűtőké­szülék és a kibővítés költségeit belevesszük, látjuk, hogy az uj vágóhid létesítése nagyon nagy akadályokba ütközik. Ezért most a városnak nagyobb átalakításodba, nagy költséggel járó javításokba nem szabad belemdnnie, mert a mostani vágóhíddal akármit csinálnak is, bármennyi pénzt pocsékolnak is rá : az 6—6 év múlva ismét olyan lesz, mint amilyen ma. — Értekezlet a rendőrségen. A kaposvári rendőrség tisztikara 31-én este 5 órakor értekezletet tartott, amelyen a munkabeosztást beszélték meg és az általá­nosan követendő eljárás módozataival fog­lalkoztak. Az értekezlet végén a tisztikar üdvözölte az újév alkalmával Varga Lajos dr. rendőrfőkaptányt, aki meleg szavakkal köszönte meg a ragaszkodást. — A képtárlat nyitva marad. A szegény gyermekeket fölruházó egylet képkiáilitásának napról-napra igen sok a látogatója. A somogyi művészek tárlata a Váczi gyártmányú <á) |i> fái i egy évi jót- ™ ™ ™ állás mellett KOBRAK-czipíket ajánl Farkas Bérezi úri divat­kereskedő.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents