Somogyvármegye, 1909. január-március (5. évfolyam, 1/1068-73/1140. szám)

1909-01-01 / 1. (1068.) szám

Kaposvár, 1909. V. évfolyam. 1 (:068.) szám. w Péntek, január 1. / mmmm POLITIKAI NAPILAP. :t tlalihlutll: UatránjHlttl 4, *i.. acfteln-uívt? Interurbán-telefon128. szám. HIRDETÉSEK kizárólagos fejvétele milliméter-árszabás szerint (Somogy- »átmegy* területén kívül) LEOPOLD GYULA Vidéki Lapok Központi Hirdetés Osztályéban Budapest, VII., Erzsébet-körut 41. szám. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, nogyed- évre 4 K. — Egyes szám ára 4 fillér. ~ Minden előfizet« Ingyen kapja a .Somogyvármegye Almanach *-ját. A nemzeti hősök utolsó újéve. Kaposvár, december 31. Az esztendő haldoklásának órái­ban visszajárnak a kisértetek: a múl­tak eseményei. A mi saját külön nemzetes koalíciónk immár a harma­dik uj esztendőt köszönti, ami egyma­gában rut kijátszása a számtalanszor arculcsapott paktumnak, mert az át­meneti kormányzás határideje mind­össze két esztendőre szólt. Több újév nem virrad már a nemzetes koalícióra. Ezért csoporto­sítjuk mi most a koalíció múltjának eseményeit: Három esztendő előtt már a nemzeti kormánynak szivárványra épí­tett uralma volt otthonos Magyaror­szágon, de már két éve is a csalódás­nak a kiábrándí tásnak ke*' fog"- kö­rül a bálványként köszöntött, jónevü társaságot. Ma két esztendeje már nyilvánvaló volt a programmszegés, a fogadalmakkal Ígéretekkel és esküvé- sekkel szemben elkövetett hűtlenség, amelyet a hatalom birtoka, a többség javainak falánk élvezete követelt áldo­zatul. Két éve ilyenkor már elveszett a bübája annak, hogy a multat, a bűnös, régi rendszert becsméreljék. Azóta az uj rendszer, mintha egyebet sem tett volna, mint azon dolgozott, hogy a régit rehabilitálja. A válto­zás legfölebb abban szembetűnő, hogy amit a nemzet fölemelt homioku kurucairól előre sejtettek, előre meg­jövendöltek s ami ellen akkor még volt egy kis erejük tiltakozni: hát az csakugyan a történelemnek siralmas valósága lett. A nemzetiszinüen lelkesedő de- mágógia gyilkos tüzet szórt mindig a múltban a közös ügyekre: a kiegye­zésre, a kvótára, az ujonclétszám megajánlására, hogy a delegációról ne is beszéljünk. És a iezajlott három esztendő hozott egy veszedelmesen terhes ki­egyezést, egy még förtelmesebb kvótaemelést. Féktelen erővel tobzó­dott a klerikálizmus. Eltemette végleg a függetlenségi párt hagyományos liberálizmusát. A koalíciós árulás nem ért véget azzal, hogy elsikkasztotta a becsületszóra fogadott általános, egyenlő és titkos választójogot, a gazságok sorát most az ujonclétszám fölemelésével készül betetőzni. A féktelen haragu, tüzes nyelvű, hazátmentő daliák, akik a Hatvanhét­nek rej^enetes kegyeíienséggel íöldult romjain '£ akarták az i'i független Ma­gyarországot megépíteni a régi, tisztes Hatvanhét helyén fölépittették az uj, erkölcstelen Negyvennyolcnak mázolt Hatvanhetet, amelynek falain belül háborítatlanul űzik az önérdek kisebb és nagyobb kedvteléseit. Cinikus az, ki ilyen szánalmas, elfajult erkölcstelenség láttára a mel­lét veri, hogy : ugye, megmondtuk. De azoknak, akiket a múltnak kime­ríthetetlen ócsárlása és a nemzeti kö­röket üdvözlő himnuszok harsogása meg nem tévesztett, meg nem ejte* br'oayos . er* ’ esztendők sora.i oek^ vetkezett esemé­nyekben. Megjósoltuk előre, hogy a hata­lomért esengő függetlenségi pártot, a nagy nemzeti kormányt a bécsi udvar lejáratja, népszerűtlenné teszi. Ez az egyedüli és ez egyúttal a legnagyobb is, amiről az utolsó uj év küszöbén beszámolhat a függetlenségi párt és a nagy nemzeti kormány. Ha nem volna oly siralmas és gyászos követ­kezményű ez az országra, az mon­danák róla: kacagtatóan nevet­séges . . . A sok szomorúság között az ma egyedüli vigasztalásunk, hogy ez az utolsó újéve a nemzetes koalíciónak és a függetlenségi pártnak. A legkö­zelebbi napok elsöprik mindkettőt. Ezzel ugyan csak a forma változik meg, de úgy lehet, hogy ez az uj forma idővel uj, szebb tartalmat is keres majd magának. A nemzet jövője leg­alább ezt parancsolja. . . . Pétervári nagykövetünk a király­nál. Bécsből táviratozzák : Berchtold gróf, pétervári osztrák-magyar nagykövet tegnap Buchlauból, ahol a karácsonyi ünnepeket töltöite, Bécsbe érkezett, hogy Aehrenthal bárónak a helyzetről jelentést tegyen. — 1 Berchtold grófot, aki ma visszatért Buch- lauba, a király január eleién kihallgatáson fogadja. Január második felében a nagy­követ visszatér Pétervárra. Az államvasutak reformja. Megszűnnek a forgalmi főnökségek. Huszonkét uj üzletvezetőség lesz. Kaposvár üzletvezetőséget kap. — Saját tudósítónktól. — Kaposvár, december 31. Sok ígérgetés után végre-valahára a kereskedelemügyi minisztériumban és az államvasutak igazgatóságánál hetek óta lá­zas munka folyik a vasutak reformjáról. A magyar államvasutak szervezetét akarják átalakítani, hogy véget vessenek azoknak a zavaros állapotoknak, amelyek hónapok óta uralkodnak az államvasutak vonalain. r -ganizálás főbb pontjaira már meg is ,*dott az igazgatóság a minisztérium íti szakosztálviva! és Sztercnyi József államtitkárral s n >st már a részietek ki* kidolgozása foglalkoztatja az említett hiva­talokat. A reorganizálást — értesülésünk sze­rint — augusitusra tervezik. Az igazgató­ságnál megszüntetik az ügyosztályokat, melyek csak csoportokká lesznek a szak­osztályok keretében, de ezek a csoportok közvetlenül a szakósztályvezgtők alá lesz­nek rendelve. Egyszerűsítik az ügymenetet és az egyes előadók hatáskörét kibővítik és fokozottabb mérvben terjesztik ki fele­lősségüket is. A hálózatot husz-huszonkét üzletvezetőségre osztják föl, úgy, hogy egy- egy üzletvezetőségnek legföljebb 1000—1200 kilométernyi lesz a vonala. A forgalmi fő­nökségek, amelyek hatáskör nélkül jófor­mán csak az ügymenet lassítására voltak jók, megszűnnek mint ilyenek és nagyrészt ezekből lesznek az üzletvezetőségek. Ez az uj szervezet rövid programmja. Tagadhatatlan, hogy a mai szervezet már elavult és javításra szorul, de ez a reorganizáció alig hoz gyökeres javulást, mert a minisztériumban centralizált fő-fő- igazgatóságot nem szünteti meg. Magyar- ország földrajzi elhelyezkedése cs Budapest fekvése utal ugyan * centralizálásra, olcsóbb is rendszerint a központosított igazgatási rendszer, de olyan centralizálás nincs sehol a világon, mint nálunk. A máv. központja látszólag az igazgatóság, tényleg azonban ennek sincs hatásköre, mert az intézkedési jogot teljesen a kereskedelmi minisztérium vette a kezébe s a legapróbb ügytől kezdve Mai számunk 12 oldalra terjed.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents