Somogyvármegye, 1909. április-június (5. évfolyam, 74/1141-145/1212. szám)

1909-04-01 / 74. (1141.) szám

izirkisztfiig « kladfóivgtal: KcntPássy-ates 4, sí., islteln-íihrer Interurbán-telefon : 128. szám. Felelős szerkesztő: Előfizetési árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed- évre 4 K. — Egyes szám ára 4 fillér. HIRDETÉSEK kizárólagos felvétele milliméter-árszabás szerint fSomogy- yármegye területén kivül) LEOPOLD GYULA Vidéki Latok 'Központi Hirdetés Osztályában Budapest, VII., Erzsébet-körut 41. szi-*. SALGÓ SÁNDOR. Minden előfizető ingyen kapja a .Somogyvármegye Almanach‘-ját. » 6CSt <M.1909>PR'l-!S'5 — Kaposvár, 1909, £ tiy^ouuL«^ <¥^if f V. évfolyam. 74. (1141.) szám. Csütörtök, április 1 Leleplezett koalíciós darabontok. Kaposvár, március 31. A koalíció tegnapelőtt egy kis leleplezéssel akarta a maga rég meg­utált, züllött pozícióját megerősíteni, j Fölszabadította a darabont-emlékek j dohos kriptájának zárait, hogy a napfényre kényszeritett sápadt kisér­tetek társasága mellett, a maga hajt­hatatlan becsületességével és hazafisá- gával kérkedhessél A koalíciós hazafiak soha mással nem tudják jelét adni becsületességüknek, ha csak maguk mellé nem állítják a darabont gazemberek seregének sötét árnyékait. Pedig az igazán makulátlan emberek sohasem a gazok züllöttsé- gével és romlottságával igazolják a maguk becsületességét. Ez azonban koalíciós taktika, amely uj formát keres a becsületesség fogalmának meghatározásához. Ez egyszer azonban tényleg nagy szolgálatot tett a koalició, mert a napfényre kergetett darabont kisérte­tek között nemcsak azokat láttuk meg, hogy kik támogatták pénzért három év előtt a darabontokat, de meglát­tuk azokat is, akik idő előtt meg­szöktek a darabont-kriptából és most a nemzetiszinüen lángoló lelkesedés lobogója alatt, mint koalíciós hazafiak támogatják a mai kormányt. A koalició szellemidézésével aka­ratán kívül igen sok függetlenségi elvtársát leleplezte. Kisült, hogy a mai függetlenségi sajtó számos vitéze három év előtt darabont-zsoldért a koalícióval szemben Fejérváryék sze­kerét tolta; ma pedig ezek, mint átvedlett hithü függetlenségi hazafiak, a koalícióval egyetemben szidják, gyalázzák a darabontokat. Valóban csak ily vitézek támogatása méltó a koalícióhoz. Mi, a -»Somogyvármegye«, már négy év előtt, a születése pillanatá­ban szélhámosok szövetségének mond­tuk a koalíciót, amely a legdurvább erőszakkal, tüzön-vizen át csak a hatalom elnyeréséért tülekedik. Meg­mondtuk előre, hogy a függetlenségi párt sorra föladja majd valamennyi elvét, amint ez az idők során be is következett. Mi soha, egyetlen pilla­natig sem támogattuk a Fejérváry- kormányt. Épp . úgy elítéltük őket, mint ahogy azt a koalíciós lapok tették. De mert a nemes, nemzetes és vitézlő koalíciót épp úgy szélhá­mos bandának neveztük, mint Fejér- váryt és társait, a mosdatlan szájú koalíciós helyi honhazafiak bennünket is nem egyszer darabontoknak ke­reszteltek el.. Mi nyugodtan türtük mindig a gyanusúgatásokat, az aljas rágalmakat és nyílegyenesen haladtunk tovább irtainkon, amely lépésről-lé- pésre igazolta, hogy csöppet sem tévedtünk a szélhámos koalició meg­ítélésében. És ime elérkezett végre az idő, amikor maga a koalició igazolja a mi eddigi politikai utunk becsületességét. Mi sohasem kerestük senki tanúság- tevéséi ehhez, a ... meggyőződésünk becsületességét nem a darabontok becstelensége igazolja, bennünket maga a koalició ment föl végre a mosdatlan szájú helyi honhazafiak rá­galmai alól. Amikor tegnap nyilvánosságra került, hogy mely lapok állottak a da­rabont-kormány zsoldjában, nagy meg­lepetéssel fogadhatta mindenki, hogy függetlenségi lapok szerkesztői fo gadtak el Judás-pénzeket Fejérváryék kezéből. A mi rágalmazóink pedig hiába keresték a darabontoktól meg­fizetett lapok hosszú listáján a »Somogy vármegye«- nevét, azt ott meg nem találhatták, mert e lap soha egyetlen pillanatig sem állt a dara­bontok szolgálatában. Nem találhatta meg senki a darabontok kipellengé­rezett listáján a mi nevünket, mi viszont olyan jóhangzásu független­ségi nevekre bukkantunk ugyanott, amelyek a könyezésig megkacagtattak bennünket . . . Mégis csak szép dolog az önzet­len hazafiság! Salgó Sándor. Andrássy sötét jóslata, Fővárosi tudósítónk táviratozza: Andrássy Gyula gróf belügyminiszter tegnap egy újságíró előtt úgy nyilatkozott, hogy április 26-áig a mai politikai helyzet teljesen fölfordul. — A választói jog reformjára vonatkozólag kijelentette, hogy jó lett volna, ha az tör­vényerőre emelkedett volna már, mert április végén olyan politikai alakulás áll elő, amely semmiképpen sem lesz alkalmas ennek a reformnak megalkotására. A darabontok megfizetett zsoldosai Kik kaptak a Judás pénzből P Ma a koalíciót támogatják. — Saját tudósítónktól. — Kaposvár, március 31. A képviselőház hétfői ülésén ismét a törvénytelen Fejérváry-kormány viselt dol­gairól esett szó. A három év előtt elhantolt darabontok sírját bontották föl újra, hogy végkép kiszabadítsák azokat a hazajáró kí­sérteteket, amelyek a koalició nyugalmát már annyiszor megzavarták. Ezutti.1 a zárszámadási bizottság jelen­tése kapcsán foglalkozott a parlament a Fejérváry-kormány emlékeivel. Éber Antal előadó hosszú listát terjesztett elő a Fejér­váry-kormány bűnös gazdálkodásáról. Az aktából erős panama-szag áradt ki. Egy hosszú listáról azok nevét olvasta föl Éber Antal, akik a darabont-kormány megfizetett zsoldosai voltak, akik Judás pénzért tolták három év előtt Fejérváryék szekerét és szidták-szapulták a vitézlő koalíciót. Búza Barna képviselő a következő szavakkal kérte föl Éber Antal előadót, hogy hozza nyilvánosságra a darabontok megfizetett zsoldosainak neveit: — A Fejérváry-kormány bűnös gaz­dálkodása és eljárása fölött már megal­kotta ítéletét a magyar nemzet és meg fogja alkotni a magyar történelem is. E fölött az eljárás fölött kritikát mondani, ezt a kritikát, amely minden magyar em­bernek a szivében él, ismételni itt a kép­viselőház előtt, én azt hiszem, teljesen fölösleges. Csak egy momentumát ennek a nagyon érdekes zárszámadási jelentés­nek akarom kiemelni, azt a momentumát, amely Vörös László kereskedelmi ügy­vivő ur által törvényellenesen fölvett 200.000 korona összegnek elköltéséről szóL Azt hiszem, hogy ha már tudjuk azt, hogy az országnak ilyen nagyösszegü pénzét könnyelműen elköltötték ; ha már tudjuk azt, hogy a törvény ellenére, jog­talanul 200.000 koronát szétdobált Vörös László ur, hát akkor egyhez föltétlenül joga van ennek a nemzetnek, (Igaz! Úgy van!) és különösen joga van ^ en­nek a magyar törvényhozásnak (Elénk fölkiáltások : Igaz ! Ug\> van !) ahhoz,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents