Somogyvármegye, 1911. január-március (7. évfolyam, 1/1664-74/1737. szám)

1911-01-01 / 1. (1664.) szám

Kaposvár, 1911. VII. évfolyam. 1. (1664.) szám. w Vasárnap, január t. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-u. (saját ház), Interurban-telofon l 128. szám. Felelős szerkesztő : —ír .............. Előfizetési árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed­évre 4 K. — Egyes szám ára 4 fillér, vasárnap 6 fillé Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével mindennap. SALGÓ SÁNDOR. ' 'Minden előfizető Ingyen kapja a .Somogyfármegye Almanachja'-t A város uj esztendeje. Kaposvár, december 31. A sírjába készülő esztendő utolsó pillanatában nem az országos nagy politika örökké mozgó hullámjátéka izgat bennünket, hanem szükebb ha­zánk, Kaposvár eljövő életének kér­dései tolakodnak elénk. Vajion a za­varos múlton és a még ferdébb jele­nen minő jövő épülhet föl Kaposvár életében, ahol a közélet fórumán min­dent tönkresilányit, csirájában fojt meg a folytonos politikai herce hurca. Ezen az á'lapoton változtatni kell. Önmagunkat ismételnők meg, ha újra meg akarnók Írni, hogy miért. A poli­tikának a városi ügyekbe való beke­verése annyiszor- kimutatta a fonák­ját, hogy ilyenkor csak*újra n&g ufa rá kellett mutatni. Szii.s elunták, any- nyiszor ismételtük : a politikát ki kell rekeszteni a képviseíütestületből. A politikának semmi köze sincs a városi ügyekhez. Elmondottuk ezt már több­ször. Minden egyes alkalommal, amikor a párlkérdések minden igazi ok nélkül fölturkálták a szenvedélyeket a köz­gyűléseken. Megírtuk, hogy Kapos­váron városi pártot keli alakítani. Városi pártot, amely néni ismer poli­tikát s amelynek egyesegyedül a város érdekeinek szolgálata a célja. Most végre városunk vezető férfiai közül többen azzal az eszmével fog­lalkoznak. hogy megalakítják a városi pártot. Talán hosszabb időt vesz az majd igénybe, mig az eszme minden józan gondolkodót áthat, de a küz­delmet egyszer meg kell kezdeni. A városi ügyek intézését ki kell végre venni a politikai herce-hurcák ötlet­szerűségéből. A városi párt születésével azon­ban föltétlenül .szem előtt kell tartani, hogy a politikát minden időben és minden körűimén) között kerülje ez a párt. . T \ A városi kó^yüléSíiék szakérte­lemben, modern tudásban való vég­telen szegénységét volna hivatva pó­tolni a városi párt, amelynek megva- lósu'ását mindenki óhajtja. S ha már ez az üdvös eszme út­nak indult egyszer, a következőkre hívjuk föl a mozgalom vezetőinek a figyelmét, h'városi pártnak ne csak a képviselőtestület beválasztottjai és virilistái lehessenek a tagjai, hanem a képviselőtestületen kívül álló polgárok is. Vonja be a városi párt a maga körébe mindazt a szaktudást, a gya­korlati ismeretek képviseletét, amelyre a város ügyeinek helyes, céltudatos és igazságos intézésének szüksége van. De vonja be a közügyek iránt való. érdeklődést is, amely nem kisebb je­lentőségű kelléke annak, hogy a vá­rosi életbe egészséges, uj irányzatok, hasznos kezdeményezések kerüljenek. Maga ez a fogalom: párt, szinte ki­zárja is, hogy zártkörű, kiváltságo­sakból és egyoldalú emberekből álló testület legyen. Ha pedig a képviselő- testületi tagoknak rosszul esnék, hogy kivT'ök mások is b deszólhr ínak az ügyekbe, amely ed<\ig az ő szabadal­muk köréhez tartozott, nos, nekik még mindig megmarad a kilincselés, amely őket megtiszteli s a hatalom, amelyet a szavazással gyakorolhatnak. A vá­rosi pártnak azért is be kell vonni a képviselőtestületen kívül állókat, mert épp a városi párt élete működése Jézus és a bűnös nő. (Részlet az evangéliumból.) —. A .Somogy» ár megye" eredeti tárcája. — — A törvény azt írja elő, a törvény azt parancsolja, hogy ez a leányzó bűn­hődjék. Ne lázits a törvény ellen. Mester! Ne szépitsd a bűnt, - szólott Jézushoz a tömegből egy törvényttudó. — Nem jöttem én a törvényt meg- dönteni, — felelte Jézus, — hanem jöttem én azt betölteni. De ne hidd, hogy az az őrök törvény, ami a könyveitekben meg van írva. Örök törvény egy van csupán: a megbocsátó, mélységes szeretet. És a szeretet, látod ime, mit parancsol ? Nézd ezt e tengernyi embert. Kezűk­ben volt a kő, ajkukról gyilkoló vágy or­dított, karjaik ütésre áhítoztak. A kövek most a földön hevernek, az ajkakon némaság ül, a karok pedig leha- nyatlanak. Mert ki is merte volna az eisä követ dobni e leányzóra, aki szegény s épp azért csak szolgaságra szülte volna gyer­mekét és nyomorgásra. Mondom neked: nem bűnös a leány, j ki előli magzatát, melynek nemzőjéhez j frigy nem köti. j Az a magzat testének része csupán ! és nincsen abban életerő, valamint a hűl­I I Iában sincsen. Pedig a hullát ugy-e nem véditek öléstől és a gyilkosoktól ? Mért véditek hát a gyilkosoktól a magzatot, holottan egyformák azok : a mag­zat és a hulla. Egyik előtte van az életnek, — a másik túl tart már azon. Persze, ti eljövendő életét a magzat­nak azért védelmezitek, mert az életet tart- I játok a legkívánatosabb jónak! Honnét vettétek hiteteket. Kérdezzetek meg egyszer egy hullát, visszajönne e az életbe? Gyermekesen naiv kérdésieket az a hulla még feleletre se fogja méltatni. Ne akarjátok hát mindenáron az életbe kényszeríteni a magzatot, akit nemzőapja névtelen hágy. Ne akarjátok öröm nélkül való küzdelmekbe és könyetcsorditó meg­alázásokba taszítani azt, aki lehunyt szem­mel és érzetek nélkül tölti királyénál gond­talanabb napjait. Az apa nélkül való magzat csak ad­dig éljen, amíg egy test az anyával éd egy lélek. Az anyatesten kívül már lesik őt a nyomor és a nélkülözések és az ápolatlan gyermekkor. Gyermek, még fölserdülni se hagytá­tok s már rabszolgaságra hurcoljátok. Sor­sának sanyaruságát nem tettekkel enyhít­vén, hanem mesével és tulvilágkjutalom Ígérgetésével. Azt mesélitek neki, hogy szabad mun­kás, holottan a gyárosnak a rabja meg a gépé, mely elöli a testét, megőrli a lelkét, nyomorékká satnyitja az utódait. ... Peng a kasza a tágas rónán. Érett kalász reng rajta. Vakitó napsugarak öntik el arannyal a tájat: ott is az a magzat tik- kad és izzad és nem érzi, mily szép az én világom! És megátkozza anyját, aki őt e világra szülte — igának vonására. Ne hozzatok hát törvényt az anya el­len, aki jobban szereti magzatát, hogysem — állati sorsát előre ismervén — a világra hozza. ... Csönd támadt, ahogy az édes Mai számunk 24 oldalra terjed.

Next

/
Thumbnails
Contents