Somogyvármegye, 1911. április-június (7. évfolyam, 75/1738-146/1809. szám)

1911-04-01 / 75. (1738.) szám

Kaposvár, 1911. VII. évfolyam. 75. (1738.) szám. Szombat , április y. SOMOfiWMßäVE POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-u. (saját ház). Interurban-telefon 1 128. szám. Felelős szerkesztő: Előfizetési árak : Egész évre 16 K, iél évre 8 K, negyed­évre 4 K. — Egyes szám ára 4 fillér, vasárnap 6 fillért Megjelenik hitté és ünnep utáni napok kivételével mindennap. SALGÓ SÁNDOR. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyfármegye Almanachja'-L Az igaz hazafiság. Kaposvár, március 31 Magyarországon mindig találnak ki valamit, amin össze lehet külön­bözni, amivel a nemzet egységes ere­jét szét lehet forgácsolni s az embe­reket, törekvéseket egymással szembe lehet állítani, hogy meddő és áldás- talan küzdelmekkel töltsék el az ide­jűket, azt az időt, amely pénz. S mig mi egymás ellen küzködünk, a szom­széd államok dolgoznak, munkálkod­nak, haladnak, gyarapodnak s gyűjtik az erkölcsi és anyagi erőt ellenünk. Aki nyitott szemmel néz s ép elmével gondolkodik, tapasztalhatta, hogy a haladásra az országban dúló belviszály milyen leverő, milyen bénító hatással van. Most, hogy lassanként helyreáll a béke és rend, kész vesze­delem lenne a békés munkálkodást, a nyugodt, természetes fejlődést újabb viszállyal megakadályozni. Félünk azon­ban, hogy az újabban jelentkező ve­szedelem, a vallásfelekezeti békétlen­ség zsarátnokával való dobálózás föl- gyujtja fejünk fölött a gyúlékony szalmatetőt. Ez ellen a veszedelem ellen kell az államnak hathatósan vé­dekeznie, ennek csiráit kell megölni s akkor biztos a haladás. Az együttes munkálkodásra olyan nagy szükség van, mint a minden­napi falat kenyérre. Mert nagy válto­zások előtt állunk s e változások nagy rázkódtatásokat idézhetnek elő. A föld, egyedül a föld mivelése és az állattenyésztés ugyanis nem képes foglalkoztatni az ország népei­nek produktiv erejét, nem képes a mindegyre növekvő szaporulatot ke­nyérrel ellátni. Az a fölfogás tehát, hogy Magyarország maradjon mind­örökre földmivelő-állam s kizárólag nyerstermelésre alapítsa jólétét, bol­dogságát, jelenét, jövőjét: ma már sehol sem talál visszhangra. Nemzeti törekvéssé, nemzeti akarattá vált ha­zánkban az iparfejlesztés ; mert szikla­szilárd erősséggel él bennünk az a hit, hogy az agrikulturával párhuzam­ban fejlesztett iparral leszünk csak képesek az országot az elkeseredetten vívott világharcban föntartani, erkölcsi és anyagi javakban naggyá, hatal­massá tenni. Ez a törekvés nem uj keletű. Fejlődik is már szépen iparunk. A haladás azonban e téren nem olyan s nem akkora, hogy az ország igé­nyeit teljesen kielégíthetné. Még min­dig rengeteg ipari termék kerül be a külföldről s rengeteg pénz vándorol ki az országból, amely itt maradhatna hazánk jóllétének előmozdítására, a nemzet gazdasági erejének gyarapítá­sára. De milliók és milliók hevernek három- és félszázalékos kamatra a pénzintézetekben, mert a tőkések nem merik gyárak és más ipari vállalatok létesítésére adni, tartván attól, hogy a szüntelenül meg megújuló viszályok meddővé tesznek minden vállalkozást. Az izgágák, a zav*. csinálók pedig mindenkor „hazafiasságukra“ hivatkoz­nak, amikor a nemzet egységét meg­bontják s anarkiába kergetik az or­szágot. Hát jegyezzék meg maguknak ezek a „hazafiak", hogy a jelenkor legnagyobb hazafiui erénye a munka és alkotás, mely az elavult, régi Ma­gyarország helyén uj országot, uj hazát teremt. A füstölgő gyárkémé­nyek, zakatoló gépek, a munkás-kezek ezreinek és ezreinek foglalkoztatása az éltető erő, mely a mai korban az államokat, az államok népeit föntarlja, vagyoni jólétét, hatalmát, dicsőségét biztosítja. Azért tehát fé're az önző célokkal; keressük azt, ami bennünket 1 összetart s ne azt, ami szétválaszt. A Reichsrath főloszlatása, Bécs- bői táviratozzúk: A bécsi Reichsrath föl- i oszlatásáról szóló királyi dekrétumot a »Wiener Zeitungé mai száma közli, Az uj j választások Ausztriában junius 8 án vagy 13-án lesznek. A Reichsrathot rövid nyári , ülésszakra fogják összehívni, mely előre­láthatólag julius első napjaiban fog meg­nyílni. A költségvetési provizóriumra és az ujoncjavaslatra vonatkozó császári szükség- rendeleteket a napokban teszik közzé. Az ideiglenes költségvetést a szükségrendelet az év végéig fogja megállapítani és a pénzügyminisztert föl fogja hatalmazni arra, hogy a bankoknál előleget vegyen föl. Siposs Géza jubileuma. Huszonöt éve a város szolgálatéban. Családi ünnep a városházán. — Saját tudósítónktól, — Kaposvár, március 31. Nincs okunk rajongani a kaposvári közigazgatás vezetőiért s bármennyi keserű séget fakaszt is Németh István polgármes térből az, hogy a polgárság osztatlan bi zalmával nem dicsekedhetik a toronyalja, az az egy letagadhatatlan, azt mindig készség get elismertük, hogy Siposs Géza város főjegyző igazi mintaképe a törekvő, szór galmas köztisztviselőnek. Két és fél évtizedes pályáján éles látása, termékeny agyának r.agy befogadó képessége olyan óriási tudásra, szinte bá mulatós nagy ismeretekre tett szert, amely még a legismertebb, a legképzettebb jo gásznak is dicsőségére válnék. Rendkívül szervező- és teremtő-ereje sok üdvös dől got hozott már létre s hogy értékes tálén túrna nagyszabású, föltűnést keltő alkotá sokkal nem dicsekedhetik, ez gyönge kör nyezetének a rovására Írandó. Épp ezért nincs igaza Németh István polgármester nek, aki fölötte sok epét kevert bele mai üdvözlő-beszédébe. Siposs Gáza kiváló ér tékét Kaposvár közönsége osztatlanul el ismerte és méltányolta eddig mindig. A köztudatba teljesen átment, hogy Siposs Géza a város legkiválóbb, legértékesebb, legszorgalmasabb tisztviselője. A nép kö­zött úgy emlegetik Őt, mint >a város eszét*. Ez jellemzi leghívebben, hogy az ő értéke közismert. A városi székház tisztviselői, élükön a polgármesterrel, egész csöndben családias jellegű kis ünnepséget rendeztek ma dél­előtt Siposs Géza főjegyző tiszteletére az alkalomból, hogy ma töltötte be hivatalno- koskodásának huszonötödik esztendejét. — A jubilánst tisztviselőtársai értékes, szép ajándékkal lepték meg. Az ünnepségről tudósítónk a követ­kezőket irja: Ma délelőtt pontban 9 órakor gyűltek össze a város tisztviselői a polgármesteri hivatalban és a polgármester vezetésével testületileg vonultak át Siposs Géza fő­jegyző hivatalos helyiségébe, ahol Németh István a következő beszéddel üdvözölte a meglepődött főjegyzőt:

Next

/
Thumbnails
Contents