Somogyvármegye, 1911. július-szeptember (7. évfolyam, 147/1810-223/1886. szám)

1911-07-01 / 147. (1810.) szám

Kaposvár^ 1911. VII. évfolyam. 147. (1810.) szám. Szombat, julius 1. POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: K<>ntrássy-u., (saját ház). Interurbán-telefon : 128. szám. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével mindennap. Felelős szerkesztő: S ALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak : Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed­évre 4 K. — Egyes szám ára 4 fillér, vasárnap 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyvármegye Almanachjá't. Földet a népnek! Kaposvár, junius 30 A vármegyeházák nagytermeiben és a képviselőházban is hallhatók pa­naszos zokszavak az egyke pusztítása felől. Beszélnek felőle sokat, de a gyógyításnak módját csak nem akar­ják kitalálni. Mert az, amit Molnár apátur, vagy Baross képviselő ur mon­danak, az ugyan nem teszi sem okosabbá, sem gazdagabbá a népet. Az egyke nem helyi, magyar- országi tünet. Franciaországban már hosszú éjiek óta tart a degenerálódás- sál együtt a népszaporulásban beálló Visszaesés. Franciaország lapjaiban már tizenöt év előtt voltak olvasha­tók ilyen fölirásu vezércikkek : Francia anyák, szüljetek gyermekeket! -Amire francia anyák * fck-ír ideit ófef hogy tanácsokkal bőven el vannak látva, ne tanácsét, hanem megélhetést adja- |ö$;!3 akkor hiajét^zpélc gyermekek, ide;addig .!? Franciaország az utóbbi vhusz év alatt három Ízben szállította te a katonai mértéket, három ízben volt kénytelen redukálni azt a minimális egészségi megállapítást, amelynél fogva valaki katonának sorozható. S ma­napság már még igy sem bír ele­gendő újoncot kapni a hadsereg ré­szére. Most már kénytelen volt az u'tima rációhoz folyamodni: szerecse- nekből toboroz csapatokat. Már van negyvenezer főnyi afrikai néger had­serege s ezen megvigasztalódik. Pedig kiábrándulás is lehet a vége. A színes katona ma még örül a cifra mondur- nak, mint a cigány a vörösnadrágnak, de ha öntudatra ébred, olyan ellenség válhatik belőle, amelyet a franciák maguk neveltek maguknak. Magyarországon ilyen bajok nin­csenek ugyan, de tény, hogy az egyke elmélet hívei szaporodnak. Ha a dolognak a nyitját keressük, nagy- hamar rájöhetünk, hogy ezen a bajon semmiféle ájtatos szemforgacások, ha­nem csak egészséges birtokpolitika segíthet. Megélhetést kell adni a népnek. A szegedi határban nincsen sem amerikai kivándorlás, sem egykerend­szer. Aki a határból elvándorol, az a , magyar haza földjén marad és szapo- j ritja a magyarság szigeteit a délvidéki j nemzetiségi tengerben. M* ennek az oka ? Részben a maga: • földbirtok ará I nyos megoszlása, részben pedig az az egészséges béried agrárpolitika, amelyet a város közönsége a tu lajdon nagyterjedelmü földbirtokán ? folytat. j A néppárti al vezér és a túlzó j képviselő ebből tanulhatnának. Meg- I tanulhatnák azt, hogy Magyarorszá- j gon az a helyes nagybirtokpolitika, j amely nem magyar béreseknek, ha- | néni magyar kisgazdáknak a1<ar adni I kenyeret. Har a majorátusoknál is ezt az eljárást követnék s bjhoznák már a parlamentben is szóvá telt» örökös kisb'érlet-rendszert, akkor* az egyfke a nyomában járó minden ros'sz követ- ! kez^n^yev;*;1 * * * * 6 7 * 9,»i^y. rrvrj a^'Mzv j a vifágos és.meleg napfény eltünteti ( és.semmivé teszi a ködöt. í ' ' ; • * • j Somogy közegészség! j köreinek uj beosztása. «. * ‘ * j # Három uj kört alakítottak. A megyét 44 körre osztották föl. — Saját tudósítónktól. — Kaposvár, junius 30. Somogyvármegye törvényhatósága már két évvel ezelőtt főiterjesztést inté­zett a belügyminiszterhez, hogy a vár­megye jelenlegi 42 közegészség! körének, számát emelje föl, meri a körorvosok nem képesek az egészségügyi szolgálatot a ki­vánalmaknak megfelelően ellátni. A belügyminiszter nemrég elintézte a vármegye kérését. Megengedte, hogy a j körorvosok számát kettővel szaporítsák. A vármegye főszolgabirái és orvosai a miniszteri rendeletnek megfelelően f. hó 28-án Kaposváron tartott értekezletükön a megye községeit uj orvosi kerületekre osz­tották be. Az uj beosztás szerint 44 orvosi kör lesz Somogybán. Három uj kört alakí­tottak, egy kört pedig beolvasztottak a többi kör közé. Az uj beosztás megszünteti az eddigi aránytalanságokat. A beosztásnál különösen arra ügyeltek, hogy lehetőleg egyenlő lé- lekszám jusson egy-egy körorvosnak. A 44 orvosi kör községek szerint következőkből fog á: 1 ani: 1. Nagybajom. Mezccsokonya, Som, Sárvár, Jikó, Ujvá fdva. 2. Kadarkm, Hencse, Hedrehely, Visnye, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton, Paica, Bárdudvarnok. 3. Szentbalázs, Szentjakab, Sántos, Cserénfa, Gyarmat, hajmás, Gálosfa, Bő- szénía, Simonfa, Zselicszentpá1, Zselickislak, Tóröcske. 4. Toponár, Őrei, Juta, Hetes, Csom- bárd, Bodrog, Kaposfüred, Magyaregres, Várda. Kaposujlak, Kaposmérő, Szentbe- rcedek, Szomajom, Kiskorpád, Kisasszond,; Szenna. • * i ÍÍT-1 6. Nagyberki, Kisberki, Kercseliget, Kiskeresztur, Balé, Mosdós, Kaposkeresztory* Kaposhomok, taszárif v-V’l ‘„1;. .I. 7. Spronka* Bíze, Csőmértd, Gídány- Keíeviz, LibicKoz.na, Marcali,' Nagygombs, Nikla. Somogyfajsz. 5. Balatonkeresztur, Balalonujlak, Két* hely. Tóiszentpál, Varjaskér, Horvátkút. 9. Balatonberény, Balatonszenígyörgy, Főnyed, Hollád, Sávoly, Somogysámson, Tikos, Vőrs. 10. Csákány, Fölsözíitfa, Nagyszakácsi, Nemesvid, Somogyfehéregyház, Somogy- simonyi, Szökedencs, Nemesdéd, Vafásiljö. 11. Böhőnye, Mesztegnyő, Nemeskis­falud, Szenyér, Tapsony, Vése. 12. Bodvica, Bolhás, Henész, Kivadár, Kónyi, Nagyatád, Ötvös, Somogyszob, Tarany. 13. Mike, Csököly, Rinyakovácsi, Gige, Rinyabessenyő, Lábod, Rinyahosszu- falu. 14. Kutas, Szabás, Nagykorpád, Kis­bajom, Beleg, Alsósegesd, Fölsősegesd. 15. Babócsa, Bélavár, Bolhó, Háromfa, I Here$znye, Komlósd, Péterhida, Rinyauj- i nép, Vízvár. 16. Erdőcsokonya, Rinyaujlak, So- mogyaracs, Görgeteg, Kuntelep, Rinyaszent- király, Somogyvisonta. 17. Drávafok, Drávakeresztur, Dráva- sztára, Fölsőszentmárton, Lakócsa, Markóc, Révfalu, Szentborbás, Tótujfalu. . 18/a. Darány, Drávagárdony, Dráva- tamási, Kastélyosdombó, Kisdobsza és ; Nagydobsza. 18/o. Darány, Drávagárdony, Dráva- tamási. Kastélyosdombó, Gádor, Szörény és Potony.

Next

/
Thumbnails
Contents