Somogyvármegye, 1912. április-június (8. évfolyam, 75/2036-145/2106. szám)

1912-04-02 / 75. (2036.) szám

Kaposvár, 1912. Kedd, április 2. Egyes"szám ára 6 fillér. Vili. évfolyam. 75. (2036.) szám. MMtmm POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. szám. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefon - száma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR Előfizetési árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed­évre 4 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyvármegye Almanachja“-t. A Khuen-kormány. Kaposvár, április 1. v ; Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnököt, valamint a kormány tagjait újólag kinevezte a magyar ki­rály. A kabinet kinevezése a hiva­talos lap tegnapi számában már meg is jelent. A Khuen-kabinet a rezolució- kérdés uj megoldása alapján nyert uj kinevezést. E szerint királyi kézirat jelent meg, amely annak a kijelenté­sét tartalmazza, hogy a nemzet ujonc- megajánlási joga kétségbevonhatatla­nt érvényes jog, a már megajánlott újoncokról, tehát a tartalékosokról való rendelkezés viszont a király sza­badon gyakorolható fölségjogaihoz tartozik. A királyi kézirat a minisz­terelnökhöz van intézve. A munkapárt értekezletet tartott, amelyen Khuen gróf bejeléntette a pártnak a kormány uj kinevezését, valamint a rezolució-kérdés megoldá­sát. A képviselőházban ma mutatko­zott be a kabinet s a miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány változat­lanul ragaszkodik a véderőjavaslat letárgyalásához s meg fogja találni az eszközöket, hogy a parlamenti munka lehetőségét biztosítsa. A megállapodások lényege az, hogy a kormány teljesen szakítva az eddigi rezoluciós politikával és sza­kítva az ellenzékkel való kompromisz- szumos tárgyalásokkal, csakis a saját maga és a nemzeti munkapárt ere­jére támaszkodik és ezzel vállalkozik a véderőreform eredeti szövegének keresztülvitelére. A pénteki miniszter- tanácson a kormány egyhangúlag el­határozta, hogy újabb kineveztetése esetén eredeti programmjával és a többség teljes erejével vállalkozik a rezoluciótól megszabadított véderő­reform keresztülvitelére. Már ma megállapíthatjuk, hogy a magyar politikai életben ezekkel az elhatározásokkal uj fejezet indul meg s az, ami a jelenlegi helyzetet föl­idézte s ami hosszú hetek óta a köz­véleményt s a politikusokat foglal­koztatja, egyelőre tárgytalanná vált. Értjük ezalatt a rezolució kérdését. Még pedig annak formáját. Mert hisz kétségtelen, hogy Khuen-Héderváry Károly gróf minisz­terelnök, valamint minisztertársai és a parlamenti többséget alkotó munka­párt egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy sem az általa képviselt véderőjavaslatnak illető szakasza, sem bármi más révén a nemzet .ujonc- megajánlási joga veszélyeztetve nin­csen. A kormány és a munkapárt kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy a nemzet ujoncmegajánlási joga alkotmányunkban s az ide vonatkozó törvényekben kellőképp ki van fejezve és legnagyobb biztosítékát királyunk­nak mindenek fölön ilh. alkotmányos érzületében találja.' A 'mikor mégis kész volt az ellenzék részéről ily irányban fölmerült némely aggodal­makat megfelelő formában honorálni, tette ezt azért, mert semmit sem akart elmulasztani, amivel a parla­menti békét előmozdíthatta, nehogy ezért bármennyire erőszakolt, de mégis szemrehányás érhesse. Tette továbbá abban a meggyőződésben, hogy senki részéről e határozat ter­vezésénél a fölségjogok érintésének leghalványabb gondolata sincsen. — Amint hogy nem is volt. Mihelyt azonban ilyen aggodalom másrészről fölmerült, a kormánynak és a több­ségnek kötelessége volt ezekre az illetékes aggodalmakra épp úgy tekin­tettel lenni, amint tekintettel akart lenni az ellenzék részéről fölmerül- tekre. Keresnie kellett tehát azt a módot, amellyel minden oldalon meg­nyugvást kelthet s javasolnia olyan formát, amellyel ez a cél el is ér­hető. Khuen-Héderváry Károly gróf­nak ez sikerült is: a megnyugvás eléretett a koronánál, de váralanul el­maradt a tárgyaló ellenzék oldalán. Az ilyenformán beállott uj hely­zetben a többség s a belőle kikerült kormány, mint már jeleztük, a maga erejére támaszkodva valósítja meg föladatait, bízva az általa képviselt ügy jogosságában és helyességében s támaszkodva arra a bizalomra, mely vele szemben a korona és a nemzet részéről ma is változatlanul fönnáll. Kaposvár államsegélye.--- Ö 1 Mire fordítandó a fölösleg?-• m Javítsák meg a rendőrség fizetését. — Saját tudósítónktól. — Kaposvár, április 1. A korábbi évekhez képest csodála­tosan korán történt meg az idén a váro­sok négymilliójának szétosztása. Amig a korábbi években csak az esztendő vége felé jutottak a városi alkalmazottak az államsegélyből való fizetéskiegészitésük- hoz, addig az idén már március végén megtörtént az államsegély szétküldése. Kaposvár városa úttal már 26,000 ko­ronát kapott az államsegélyből. Ha tekintetbe vesszük, hogy kicsi: 10—12,000 lakosú városok 15 -18,000 ko­rona államsegélyhez jutottak, úgy a Ka­posvárnak juttatott összeget keveselni kellene. Ám ezt a szembeszökő arányta­lanságot érthetően magyarázza meg a múlt évi államsegély kiosztásakor kiadott belügyminiszteri rendelet, amely hang­súlyozza, hogy a készpénzsegélyt; a kor­mány a várossegitési akció első lépésé­nek tekinti csak és itt a fejletlenebb kul­túrájú városokat kívánja favorizálni a nagyobbakkal szemben, ezeket viszont egyéb országos várospolitikai eszközök­kel kivánja a továbbiakban támogatni. A rendelet ilyennek tekinti a rendőrség államosítását s más hasonló intézke­déseket. Ha ebből a nézőpontból tekintjük a Kaposvárnak és a kisebb városoknak jnttatott államsegély aránytalanságát, ak­kor el kell ösmernünk, hogy a részese­dési összegek ilyen megállapításában van ráció és ha politikai okok lehetetlenné nem teszik, mihamar elérkezik az ideje annak, hogy az oly régen vajúdó köz- igazgatási reform megvalósításával meg­alapozzák a magyar városok jövendő fejlődését. A napokban megérkezett államse­gélyből teljes egészében fedezetet nyer a városi tisztviselők fizetéskiegészitése, sőt még 5000 korona fölösleg is marad, mert a teljes fizetéskiegészitéshez mind­össze 21,000 korona szükséges. Helyén­való lenne, ha a város az 5000 koronás fölöslegből a régóta panaszkodó rendőr­legénység fizetését javítaná meg. Lapunk mai száma 12 oldalra teried

Next

/
Thumbnails
Contents