Somogyvármegye, 1912. október-december (8. évfolyam, 222/2183-297/2258. szám)

1912-10-01 / 222. (2183.) szám

Kaposvár, 1912. VIII. évfolyam. 222. (2183.) szám. Kedd, október 1. SOMGWARMEGYE POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. szám. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefon - száma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. ElífIzetésI árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed­évre 4 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyvármegye Almanachjá“-t. A politikai helyzet. Kaposvár, szeptember 30. A kormánynak és a többségi párt­nak a szövetkezett ellenzékkel való szemközt áliását^ma is ugyanaz a rideg intranzingencia jellemzi, amely viszonyu­kat már hónapok óta szabályozza. Az ellenzék, amely, saját lármájától nem hallja az ország követelő szavát s amely a maga harci lángolásától nem érezhet a béke után való általános sóvárgással, ezidő szerint még mindig nem mutat hajlandóságot arra, hogy ellenfele ismé­telten feléje nyújtott békejobbját elfo­gadja. Nem is képzelhető el a mai lehe­tetlen állapot változása az ellenzék en­gedékenysége utján. Változást csak két lehetőség révén remélhet az ország. Az egyik az ellenzéki harc teljes' elposyá- nyosodása, ami hosszabb idő kérdése, a másik a képviselőháziiak föloszlatása minden munkájának elvégzése, tehát a választójog megalkotása után. A két le­hetőség szoros összefüggést mutat egy­mással, amennyiben az egyiknek bekö­vetkezése magával hozza a másik lehe­tőség beálltát is. Ha ugyanis a képviselő- ház többsége az ellenzék magatartására tekintet nélkül folytatja munkáját s az ellenzéknek a képviselőház tanácskozá­saitól való távolmaradásában nemi lát okot arra, hogy a választójogi reform tárgyalásához hozzá is fogjon, az ellen­zék harcának szükségképpen el kell pos­ványosodnia. S ez a lehetőség annál való­színűbb, mert még a rendes, sorozatos képviselőházi munka ideje is messze van. A mostani delegáció ülésszak a jövő 'hó közepéig, pontosan október 15-éig tart. Október 20-án pedig már, összeül az uj delegáció, amely, az 1913. évi közös költségvetés tárgyalására és megszava­zására hivatott. A közbeeső rövid idő a közös költségvetés megállapítása ér­dekében összehívandó közös miniszteri értekezlet tanácskozásaira kell. Mind­amellett nem lehetetlen, hogy. a képvise­lőházat ez alatt az idő alatt egy.-egy. ülésre mégis összehívják és pedig a tiszt­viselői nyugdijtörvényjavaslat elintézése céljából. Az uj delegáció tanácskozásai leg­alább annyi időt vesznek igénybe, mint amennyi a mostani delegáció munkájá­nak elintézésére kellett sigy. jó esetben is csak novémber dereka táján kezdőd­hetik a parlament rendes tevékenysége. Az 1913. évi állami költségvetés tárgya­lása, akárhogyan siettetik azt, az év hátralevő részét okvetlenül igénybe ve­szi s igy a költségvetés tárgyalás folya­mán előterjesztendő választójogi tör­vényjavaslat parlamenti tárgyalására csak a jövő esztendő első-hónapjában ke­rülhet sor. Most már miként volna elképzelhe­tő, hogy a válság addig clhuzódhassék az ellenzék harcának teljes elposványo- sodása nélkül? Ez teljesen lehetetlen. Az idő, a kormány és a többség passzív rezisztenciája fogja rászorítani eszerint az ellenzéket arra, amitől most még hú­zódozik, hogy elfogadja a feléje nyúj­tott békejobbot. A jubiláló főgimnázium. (A kulturünnepség előkészítése. - A végre­hajtó bizottság ülése. - Nem lesz felekezeti jellegű a kulturünnepség.) — Saját tudósitónktól. ­Kaposvár, szeptember 30. A kaposvári főgimnázium száz éves jubiláns ünnepségét előkészítő végrehajtó bizottság tegnap délelőtt 10 órakor a fő­gimnázium fogadó-termében Pongrác Ká­roly dr. főgimnáziumi igazgató elnöklésével ülést tartott. Az ülésen megjelent többek között Makfalvay Géza főispán, a jubilá­ns ünnepség egyik védnöke is, aki me­leg szeretettel viseltetik minden kulturá­lis dolog iránt és igy a főgimnázium jubiláns ünnepségének nemcsak védnöke, de annak előkészítési munkájából is részt kér magának. A végrehajtó-bizottság ülésén Pon­grác Károly dr. szóvá tette, hogy a ka­posvári sajtóban olyan közlemények lát­tak napvilágot, melyek a jubiláns ünnep­ségnek felekezeti jelleget tulajdonítanak az által, hogy ugyanekkor a szent Imre kápolnát is föl fogják avatni. Az igaz­gató kijelentette, hogy ő a felekezeti tü­relmetlenségnek sohasem volt szitója, sőt a felekezeti békét istápolta. Makfalvay Géza főispán szólalt föl ezután. A főispán és az igazgató fölszó- lalása biztos garancia lehet arra, hogy hogy az ünnepség nem lesz felekezeti jellegű. Ezután az ünnpségre Kaposvárra ér­kező vendégek elszállásolása képezte megbeszélés tárgyát. Az elszállásolás 'munkáját Stec László dr. rendőrfőka­pitány vállalta magára. — Majd a Tu­rul-szállóban rendezendő bankett és a meghívók ügye képezte megbeszélés tár­gyát. Értesülésünk szerint az ünnepségre illusztris vendégek jönnek Kaposvárra. A kormány képviseletében valószínűleg Zichy. János gróf kultuszminiszter fog megjelenni az ünnepségen. A szomszédos vármegyék, Baranya-, Tolna-, Zala- és Vasvármegyék képviselői szintén itt lesz­nek. Ezeken kívül Kaposvárra érkeznek a főgimnázium v.olt tanárai és növendé­kei is. < r A végrehajtó óizottság állandóan permanenciában van és legközelebbi ülé­sét október hó 6-án délelőtt 10 órakor, ugyancsak a főgimnázium fogadótermé­ben fogja megtartani, amelyen már meg fogják alakítani a különböző bizottsá­gokat is. — Az előkészítés hatalmas munkájából a főgimnázium tanári kara Pongrác Károly igazgatóval az élén fejt ki elismerést érdemlő munkásságot. Ilyen körülmények között impozáns és á száz éves főgimnáziumhoz méltó lesz a november 5-iki kulturünnepség, me­lyen Somogymegye felekezeti különbség 'nélkül fog részt venni. — Az uj titkos tanácsosok esküté­tele. Bécsből táviratozzék: Beöthy. László kereskedelmügy.i miniszter, T e- leszky. János pénzügyminiszteri vala­mint Beöthy. Pál és J a n k o v i c h Béla képviselőházi elnökök tegnap este Bécs- be utaztak és ma délelőtt 10 órakor a király, kezébe letették a titkos tanácsosi esküt. Az eskütételnél Székely. Ferenc igazságügyminiszter volt jelen. Az eskü­letétel után a király, az uj titkos taná­csosokat az általános kihallgatások so­rán fogadta. Teleszky. János pénzügy­miniszter, valamint Beöthy, és Jankovich alelnökök délután visszautaztak Buda­pestre. Lapunk mai száma 12 oldalra terjed.

Next

/
Thumbnails
Contents