Somogyvármegye, 1913. október-december (9. évfolyam, 225/2483-299/2557. szám)

1913-10-01 / 225. (2483.) szám

Kaposvár, 1913. IK. évfolyam. 225. (2483.) szám. Szerda, október 1. POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőséi és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. szám. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefon - száma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. ElOftzetésI érák: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed­évre 4 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér Minden előfizető ingyen kapja a .Somogyvármegye Almanachjá*-t A mnnkaprogramm. Kaposvár, szeptember 30. Az október 8-án egybeülő kép­viselőházra igen nevezetes föladatok várnak. Tisza István gróf miniszter- elnök minap közzétett nyilatkozata teljes tájékozódást nyújt ezekről a föladatokról. Az országgyűlés a most meginduló őszi és téli időszak alatt fogja megalkotni az uj választójogi reform életbeléptetéséhez szükséges törvényeket: tehát a választókerületek beosztását és a választási ügyekben való bíráskodást. És ugyancsak ebben a szesszióban alkotja meg a vármegyék reformját. A miniszterelnök kifejezte azt a reményét, hogy ez a három javaslat még a tél folyamán törvényerőre emel­kedik. E törvények megalkotásával az országgyűlés biztosítja az uj választó- jogi törvény idejében való életbelép­tetését. Biztosítani fogja, hogy az uj választások az uj választójogi törvény alapján ejtessenek meg. Mig az ellen­zéki frakciók még mindig ködös és homályos választójogi szólamokkal bo- londitják egymást és az országot anél­kül, hogy zavaros és ellentmondó ter­veiket valami konkrét formába öltenék, addig az országgyűlés többsége elké­szíti a választójogi reformot, amely a jövő képviselőválasztások alkalmával föltétien életbe lép. A közigazgatás reformja a másik sürgős programmpontja a téli ülés­szaknak. Ez a reform régi követelése a modern magyar szabadelvüségnek. Sürgette már Szilágyi Dezső, sürgették Apponyi Albert és AndrássyjGyula is. Am Apponyi és Andrássy most izgat­nak ellene, azzal az ürügygyei, hogy a vármegyéknek „alkotmányvédő“ hi­vatásuk van. Ők ködös sérelmi politi­kájuk számára ismét a vármegyéket szeretnék befogni. A vármegyéktől várják, hogy a letiport obstrukcióban ismét életet öntsenek és ezért a vár­megyéket azzal a hazug jelszóval izgatják a kormány ellen, hogy az „önkormányzat megsemmisítésére“ tör. Hogy milyen eredményt érnek el vele, azt látjuk a vármegyék bizalmi sza­vazataiból és láttuk legutóbb Andrássy vármegyéjében: Zemplénben. A téli ülésszakra még a reform­munkák egész sora vár. Az ujonclét- szám emelése és a katonai szükség­letek egyelőre még nem szerepelnek ezen a programmon. Andrássy Gyula ugyan mohón és türelmetlenül köve­telte ezeket a reformokat, ám az al­kotmányos tényezők a magyar kormány és a közös hadügyminisztérium úgy találják, hogy ezeket a reformokat a társadalmi, gazdasági és állampénzügyi szempontok gondos mérlegelésével kell előkészíteni. A főispán ünneplése. Hivatalvizsgálat Nagyatádon. — Saját tudósítónktól. — Kaposvár, szeptember 30. Makjalvay .Géza, Somergyvár m egye népszerű főispánja hivatalvizsgálati kőrút­jában tegnap Nagyatádra érkezett. Eddig ír,ég mindenütt a legnagyobb szeretettel fo­gadták a főispánt, de a lelkesedés olyan főkot még sehol se ért el eddig, mint most ' Nagyatádon. Tegnap, hétfőn a kutasi körjegyzősé­gen végzett hivatalvizsgálatot a főispán. Taílián Andor nagyatádi főszolgabíró és Horváth Gyula dr. nagyatádi járásorvos már ide a főispán elé utaztak és itt üdvö­zölték. Kutasról délután fél 4 órakor folytatta útját Nagyatád felé, ahol már lázas izga­lommal várták a ritka vendég érkezését. Nagyatádról vagy. harminc-negyven szebb- nél-szebb magánfogat, köztük néhány igen szép négyes ment a főispán elé egész Henész községig, ahol a járás nevében Tóth Ala­dár szolgába ró üdvözölte. A menet 5 óra előtt néhány perccel ér­kezett meg Nagyatádra. Az utak mentén mindenütt nagy tömeg foglalt helyet. A szomszédos falvakból is ezerszámra mentek be az emberek Nagyatádra, hogy a lelkes, szép fogadtatásnak szemtanúi lehessenek. Ahogy a város határában föl fent a menet, mozsárlövések adták hir,ül az érkezést. Közel háromezer főr.e rugó tömeg várakozott a város határában a főispán­ra, kit Mátray Bernandin ferencrendi szerzetes, a nagyatádi rendház főnöke üdvözölt a város közönsége nevében igen meleg szavakkal. A lelkes üdvözlésre ugyancsaK me­leg szavakkal válaszolt a főispán. Ab­ban, — úgymond, — hogy papi férfiú a közönség szónoka, azt hiszem joggal ál­lapíthatom meg azt az örvendetes jelen­séget, hogy Nagyatádon a legszebb fele­kezeti egyetértés él, hogy itt vallási vil­longások sohasem zavarják a békét és nyugalmat. így is kell ennek lenni min­denütt. Örömmel jövök mindenkor Nagy­atádra. Legyenek meggyőződve róla, hogy igaz őszinteséggel fogadok min­den hozzám fordulót kérelmével, nem­csak közérdekből, de az önökkel szem­ben érzett igaz szeretetből. Viharos, hosszantartó éljenzés és taps kisérte a főispán szavait. Utána a hosszú menet megindult a városba és amerre a kocsisor elvonult, az üdvözlés őszinte melegsége fogadta a vendéget. Este Taílián Andor főszolgabíró adott vacsorát a főispán tiszteletére, me­lyen a nagyatádi előkelőségen kívül a környékbeli földbirtokosok és bérlők is nagyszámban vettek részt. Ott volt a vacsorán Széchenyi Bertalan gróf, főrendiházi alelnök és Taílián Gyula nyug. főispán is. Nyolc óra körül fáklyásmenet járta be a várost, amely a végén a főszolgabí­ró lakása előtt foglalt állást, hol Stei­ner Miksa üdvözölte szép beszédben a főispánt. A hivatalviizsgálat ma délelőtt Sora­kor vette kezdetét, amelynek befejeztével az egyes küldöttségek tisztelegtek a főis­pán előtt. Az ünnepséget délután 1 órakor közel kétszáz terítékű bankett zárta be a Szarvas- szálló nagytermében, amelyen szebbnél- szebb fölköszöntők hangzottak el. A főispán holnap délelőtt a nagyatádi jegyzőségen tart hivatalvizsgálatot és utána visszatér Kaposvárra. Conrad nem távozik. Bécsből je­lentik: Hötzendórfi Conrád ve­zérkari főnök tegnap Bécsben hosszan tárgyalt Kr óba ti n hadügyminiszterrel. A látogatás után a vezérkari főnök le­velet irt egyik becsi laphoz és ebben azt mondja, hogy a visszavonulásáról elter­jesztett hir.ek teljesen alaptalanok. A „Somogyvármegye“ mai száma 12 oldalra terjed.

Next

/
Thumbnails
Contents