Somogyvármegye, 1914. április-június (10. évfolyam, 85/2642-146/2703. szám)

1914-04-15 / 85. (2642.) szám

Kaposvár, 1914. 1. évfolyam, 85. (2642.) szám. Szerda, április IS. SOAOöYV/MGVE POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. sz. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed évre 4 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyvármegye Almanachjá“-t. Apponyi lélektana. Kaposvár, április 14. Apponyi Albert gróf cikket irt a külpolitikáról a Károlyi Mihály lapjá­nak húsvéti számába. Ebben a cikkben Apponyi kategorikus határozottsággal kijelenti: hogy ma is hive a hármas­szövetségnek, ragaszkodik ahhoz, mert nem lát semmi okot évek óta vallott külpolitikai álláspontjának megváltoz­tatására. A hármasszövetséget tartja a legtermészetesebb, legbiztosabb, a leg­kevesebb kockázattal és áldozattal járó elhelyezkedésünknek a világhatalmak rendszerében. Ez a veleje a dolog érdemére nézve Apponyi cikkének, melyben, — hogy talán az ördögnek is gyújtson gyertyát — a vendég udvariasságával, ügyvezető elnöktársa házilapjának zöld asztalánál annyit mégis megenged, hogy — úgymond — lélektanilag ért­hető az a „rossz*hangulat“, mely egyes függetlenségi politikusoknál a hármas­szövetség ellen megnyilvánul. Hiszen lélektanilag sok minden érthető és ki magyarázható. Lélektanilag Károlyi Mihály gróf muszkabarátsága is ki magyarázható, éppen úgy, mint annak az adomabeli parasztlegénynek hősi elhirtelenkedése, aki nagy neki- busultan, dacból „kikeresztelkedett“ izraelitává, hogy — csúffá tegye a famíliát. Lélektanilag hát mentegetheti Apponyi azokat az „egyes“ független­ségi politikusokat, akik sportból, vagy busuló juhász nekisavanyodásával, des- parációból divattá akarják tenni a hár­masszövetség ellen való kirohanásokat. De logikailag már Apponyi sem menti őket. Sőt elitéli. Mert „optikai csaló­dásának mondja mindazoknak nézetét, akik „kudarcaikat“ (értsd: az ellenzék kudarcait) a hámasszövetség rovására írják. Hja persze, a logika, az más, mint a lélektan. Pláne a politikában. És legkiváltkép a külpolitikában. Mert merőben fejetetejére állított okoskodás az, hogy azért, mert az ellenzék gyű­löli a kormányt és elégedetlen a bel­politikával, tehát változtassuk meg a külpolitikánkat. Hiszen ha megállna ez a következtetés, akkor a hármasszövet­ség már régen a múlt lomtárába került volna. Szétmállott volna már a dara­bont-kormány idejében, mert azzal ugyan az országban egyetlen párt se volt megelégedve, sőt nyilvánvalóan az egész nemzet ellenérzéssel viselte­tett iránta, de azért senkinek se jutott olyan badarság az eszébe, hogy tehát most már truccból lépjünk ki a hár­masszövetségből. Éppen úgy nem gon­dolt erre senki a koalíció kormányzása idejében sem, amely pedig szintén hive volt a hármasszövetségnek, s amelynek belpolitikájától szintén nem mindenki volt elragadtatva. Vájjon ak­kor Apponyi lélektana érthetővé tette volna-e, ha például Tisza István pusz­tán ellenzéki hepciáskodásból a hár­masszövetség va!?? Nem. mert Tisza isi vénről ily abszurd következetlens.'g még A; .<yi lélek­tanával se lehetett volna bienni. An­nál kevésbé a logika törvényeinek alkalmazásával. A tiszta logika azt kérdi: ha a hármasszövetséget elrúgjuk magunk­tól, mit tegyünk helyébe? Erre maga Apponyi azt mondja; Ez egy nagy kérdőjel. Már pedig, mondja tovább „arra nem tudom magam elhatározni, hogy egy pozitívum helyett kérdőjelre bízzam nemzetem jövőjét!“ Ez okos, bölcs beszéd. A logika beszéde. Nem a kíméletes, elnéző lélektané. Pedig amit a hármasszö­vetség helyébe Károlyi Mihály ügy­vezető elnök ur ábrándos és különc­ködő tervei szerint tehetnénk, az már kérdőjelnek is olyan kérdőjel, amire a történelem adott választ - Lengyelország és Finnország sorsában. A hármasszzvetség első Andiássy Gyula bölcs műve, az ö vaslogikájá­nak mesteri alkotása. És van benne lélek is. A néplélek nemzetföntartó ösztönének finom megérzése. Nem lélekeltévelyedés. Hanem lélekjelenlét. Föltalálása annak, mi a helyes ut a ránkzuhanható nagy válságokban? Az, amit Andrássy Gyula kimutatott. Ezt tartja helyesnek a fia is. Ezt ime nőst Apponyi. Ezt Kossuth Ferenc is, aki szintén nyilatkozott a minap, hogy ő is a hármasszövetség hive. Sőt nég Justh Gyula is azt mondja, hogy tart­suk meg a hármasszövetséget - ha lehet. Miért ne lehetne? Lehet, mert — kell. Ezt parancsolja a számitó logika szerint a nemzet érdeke. És megengedi még az Apponyi lélektana is. Mert ha e szerint érthető a Ká­rolyiék „politikai csalódása“ méginkább érthető a politikai tisztánlátás. Uj vasnt Somogybán. A kaposvári - igái — kocsolai vicinális. A miniszter ismét építési engedélyt adott. — Saját tudósitónictói. — Kaposvár, április 14. Öt év előtt Kaposvár városi közgyű­lési termében temették el a legkicsinye­sebb magánérdekekből a kaposvár-igali vicinális első terveit, holott mindenki tudta, hogy elsőrendű gazdasági érde­le, k füzednek ennek a vasútvonalnak a megteremtéséhez. Somogyniegye legter­mékenyebb, mezőgazdaságilag legfejlet­tebb vidéke: az igali járás teljesen el van zárva Kaposvártól. Dacára a rossz utaknak, e vidék mégis mindig Kapos­vár felé gravitált, mert gazdasági érde­kei ezt igy kívánták. Amikor öt év előtt először vetődött föl annak a gondolata, hogy ezt a nagy és gazdag vidéket szorosan belekapcsol­ják Kaposvár érdekkörébe, Kaposvár képviselőtestülete nehány nagyhangú, önző ember teljesen magánérdekü pré­dikációitól meghagyta magát téveszteni és a legridegebben visszautasított min­den támogatást. Hamarosan tudatára éb­redtek annak, hogy ekkor nagy hibát követtek el, de a bajon már ném igen fehetett segíteni. Ugyanekkor az a ve­szedelem is fenyegette Kaposvárt, hogy az igali járás összeköttetését véglég el­veszíti, mert Haüsner Zsigmond és társain kívül, akik a kaposvár-igali vi­cinális megteremtésére kaptak vasútépí­tési engedélyt, Strasser Henrik és társai az igal-csomai vicinálist akarták megépíteni. Szerencsére ez az utóbbi terv is meghiúsult és igy megmaradt an- hak a lehetősége, hogy Kaposvár még­sem veszíti el ezt a vidéket. Hausner Zsigmond és társai helyett most már P a 11 a v i c i n i Ede őrgróf vet­te kezébe a kaposvár-igal-kocsolai vas- utkérdés ügyét és egy ideig arról volt szó, hogy a hitelbank fogja megépí­teni ezt a vasutat. A megindult tárgyalá­sok folyamán azonban a kaposvár-mo- csoládi helyiérdekű vasut-részvénytársa- ság minden habozás nélkül kijelentette, hogy e kérdést nem hagyja elposványod- ni s maga fogja ezt a fontos vasút­vonalat kiépíteni. A kereskedelemügyi miniszter a napokban ki is adta az épi­A „Somogyvármegye“ mai száma 12 oldalra terjed.

Next

/
Thumbnails
Contents