Somogyvármegye, 1914. július-szeptember (10. évfolyam, 147/2704-220/2777. szám)

1914-07-01 / 147. (2704.) szám

Kaposvár, 1914. _____ ___t. évfolyam, tii. (2704.) szám. Szerda, jnlias 1. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. sz. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkeiztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed évre 4 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyvármegye Almanachjá“-t. Kaposvár, junius 30 Vasárnap délelőtt 11 órakor Sze- rajevó városában Ferenc F.erdinánd trónörök is és felesége, Hohenberg Zsófia hercegnő gyilkos merényiét áldozata lett. Egy gonosz kéz elvete­mült cselekedete megfosztotta Ausztria- Mdgya.oi-0/.ittgJi tit úk’i az . uralkodás gondjaira riágy“ Szeretettel, erős, férfias akarattal és rle ni es Becs­vággyal készült. A rettenetes bűntény hatása alatt állunk s ebben a pillanatban még csak az irtózatos fájdalom markolását érez­zük, a csapás elemi erővel nehezedik elménkre és szivünkre, a következmé­nyeket, amelyeket ez a szomorú, lesújtó esemény maga után von — mérlegelni még nem tudjuk. De .érezzük, hogy jönnie kell a megtorlásnak és ha valóban igaz az, hogy itt politikai gyilkosságról van szó, akkor erős karunk kíméletlen lesz min­denkivel szemben. Két elvetemült szerb követte el a merényletet, bombával és pisztollyal. A bambákról megállapították, hogy a szerb hadsereg fölszereléséből valók, a hitvány cselekedetet pedig a szerbek egy nemzeti ünnepén követték el. Mennyi összefüggésük van ezeknek a tényeknek a gyilkossággal, azt kímé­letlenül fogja megállapítani a vizsgálat és kíméletlen lesz a megtorlás is, amely egy nagy birodalmat uralkodásra kijelölt trónörökösétől fosztott meg és milliókat döntött gyászba. Az egész birodalmat mélységes gyászba döntötte a szomorú eset, fájlaljuk a nagyrahivatott trónörökös elmúlását s teteme fölött aggodalommal szemléljük azokat a hullámokat, amelyek..; körülcsapdosnak s amelyeknek áldozata lett Ferenc Eerdinánd. (Az első hír. laposváron ) A rémületes esemény «lsei hire va­sárnap délután 3 óra körül érkezett meg* Kaposvárra azzal a viharos gyorsa­sággal szíguIdotCjszét a városhaivaniely a rendkívüli szpnz'á#iókka! ■ velejáró. — Ahogy a ‘s.S-o m Qg^v ü r in V'g-y .Qjfy leg­első távirati S*1 »»'•« *»£ « un-tg .; ** ■. a*-.•> > megdöbbenés i ki, d<* • s kétségeskedés élt a harzó , szívéiben. N.em 'mert senki senviünni á hit való­ságában. A kora esti óráklan megjelent 'a »S p m o g y'V á r in e g y rendkívüli ki­adása, «mely egyedyl .közölt részletes adatokat a vére-s merényit-! lefolyásáról. A közönség mohón vetető magát neki az írásnak. Nehárvy rövidjére alatt 5000 példányt kapkodtak, el a » omogy vár­ni e g y é«-ből. Mohon, izgtottan falták l szemek mindenütt a még nedves betű­ket. Most már "müYdenk eihitte, hogy a rettenetes hir igaz, az újság hozza a telefon gyors szárnyán. (A merótíjlet töriéneíe.) A vasárnap délután ércezett távirati és telefonjelentések a legkülmbözőbb verzió­ban közölték a trónörökó-pár ellen inté­zett merényletek hírét. Ah végre teljesen tiszta képét adhatjuk a g.'ászos esemény­nek. Hivatalos megállapítás szerint a bom­bavetés és a Későbbi tevolveres .támadás igy folyt le: Ferenc Ferdinand trónörök m vasárnap délelőtt tíz óra után a szerajevói városhá­zára akart menni, hogy ott fogadja a pol­gármester és a tanács üdvözletét. A főher­ceg feleségével autóban ült s az utána kö­vetkező gépkocsin a kísérete követte. A vá­rosháza közelében levő leányiskola előtt egy Cabnnovics nevű nyomdász bombát dobott a királyi herceg automobilja felé. A bomba az automobil sárhányójára esett, erről az utca kövezetére és a királyi her­ceg automobilját követő második automobil alatt robbant föl, melyben , Boos-Waídeck gróf, Rumerskirch báró Merizzi klezredes és Lámusz grófnő udVarhöflgy ült, A bomba megsebesítette Merted alezredest. A bombavető Capfinovics menekülni igyekezett, A közeli /Ailjacka-folyóhoz fu­tott s belevetette magát a vízbe, de néhány rendőr és polgárember utána ugrott s ki­halászta a folyóból. A rendőri vizsgálj hamarosan inegál- lSmiptta, hog} a boriiba ^úgynevezett pá-"' larctfhomba volt és szögekkel,, feldarabolt «Hómmal volt töltve., A robbanás igen erős ^vsyt. Egy közeli üzlet- vaaedőnyéf több , **>•'..; t !V át\"tiky tfltí-. herrbaszilínkok. ti i . ; . • ■ ■ tan,f, a* többi koz'íl egy ’e.rtthiiait?K'/S ;és nejeU^gt ügyvédjelölt és tőfe' h ’jfgy. ‘ A délután folyamán jelentkezett’ Herz tarto­mányi kormánytisztviselő is, akinek mind­két lábát a bombaszilánkok súlyosan meg­sebesítették. Sokan jelentkeztek még, ele többnyire kéunvü sebekkel. rerenc reiunmiTu azonnal ^■^ízállittat- ta automobilját és amikor megtudta, högy mi történt, a városházára hajtatott, ahol a városi tanácsosok várták a polgármesterrel az élükön. A polgármester éppen hozzá akart fog­ni üdvözlő beszédéhez, de a királyi herceg kemény hangon közbeszólt: • — Polgármester ur! Az ember Szera- jevóba jön látogatóba és itt bombával /o- gadják! Ez fölhábőritől Rövid szünet után azután igy szólt: — Most elkezdheti beszédét. A polgármester erre elmondotta üd­vözlő beszédét, melyre a királyi herceg vá­laszolt is. A városháza megtekintése után, ami körülbelül félóráig tartott, a királyi herceg újra automobiljába ült, mert meg akarta látogatni a megsebesült AAerizzii alezredest, akit a katonai kórházba szállítottak. Amidőn az automobil befordult a Fe­renc József-utcábaV gyors egymásutánban két lövés durrant. Az első gotyö Hohen­berg hercegnőt érte, aki férjének ölébe dűlt. A golyó a főherceg jobbján ülő her­cegnőt jobb lágyékán találta, miután elő­zőleg átütötte az automobil párnáját. A A lövés hatása borzasztó volt. A hercegnő azonnal elvesztette eszméletét. A második golyó a főherceget nyakán érte, átiitveaz ütőeret. A halál majdnem azonnal követ­kezett be. A merénylet villámgyorsasággal ját­szódott le. A közelben állók közül sokan A „Somogyvármegye“ mai száma 12 oldalra terjed. A trónörököspár halála.

Next

/
Thumbnails
Contents