Somogyvármegye, 1914. október-december (10. évfolyam, 221/2778-295/2852. szám)

1914-10-01 / 221. (2778.) szám

Kaposvár, 1914. 1. évfolyam, 221. (2778.) szám. Csütörtök, október 1. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. sz. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed évre 4 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogy vármegye Almanachjá“-t. Galicia megtisztul. Újból offenzivába léptünk északon. - Az orosz sereg már hátrál. - A Kárpátoknál is tiszta lett a levegő. - Frigyes főherceg hadpa­rancsa. - A francia offenziva összeomlott. * Kaposvár, szeptember 30. Ma már ismét boldog derű él az arcokon. Most már a könnyen két­ségbeesők is elhiszik, hogy győztes hadseregünk visszavonulása s újbóli elrendezése tervszerűen történt. Két heti szünet után úgy alakult a hely­zet, hogy újból offenzivába léphettek seregeink és erre nyomban meg­kezdte az orosz haderő Galicia kiü­rítését. - A kárpátok ormait is meg­tisztítottuk a muszka inváziótól s mig északon a monarkia csapatai együtt operálnak már a hős néme­tekkel, a francia hadiszintéren is szö­vetségeseink tántoríthatatlan kitar­tása megérleli a nagy germán győ­zelmet. Mai távirataink a következők: Orosz vereség. Budapest, szept. 30. (Hivatalos távirat.) A főhadiszállásról jelentik: A szövetséges német és osztrák-magyar haderők részéről megkezdett uj hadműve­letek következtében a Visztula mindkét pártján az ellenségnek visszavonuló moz­dulatai vannak folyamatban. Biez mellett erős orosz lovasságot szétvertünk. A Visz­tulától északra a szövetséges hadseregek több ellenséges lovashadosztályt kergettek maguk előtt. Höf er vezérőrnagy, a vezérkari főnök helyettese. (A mi- niszternökség sajtóosztálya.) Kiűztök a muszkákat. Budapest, szept. 30. (Cenzúráit távirat.) A „Magyar Távirati Iroda“ jelenti: Uzsokról ma reg­gel egy magasrangu vezérkari tiszt érkezett Ungvárra, aki megjelent Sztáray gróf ungmegyei főispán­nál és a következőket jelentette ki: Csapataink az éjszaka folyamán még harcban álltak az uzsoki szoroson át betört oroszokkal. Reggelig sikerült az ellenséget a galíciai Sianki községig üldözni. Az oroszok csúfos veszteséget szenvedtek s közüiök iyen sokat foglyul ejtettünk. Az uzsoki s nros már ismét teljesen birtokunkban van s Ungmegye területén nincs egyetlen isgyveres orosz katona többé. Máram?rosban teljesen hasonló sors érte a betörő muszka csapatokat. A határokat mindenütt na­gyobb csapatokkal erősítettük meg. Frigyes főherceg hadsereg­parancsa. Bécs, szeptember 30. (Hivatalos távirat.) A „Magyar Távirati Irodá“-t fölhatalmazták a következők közzété­telére : A császári és királyi haderők fő­parancsnoksága ma a következő had­seregparancsot adta ki: „A helyzet ránk és a szövet­séges német haderőkre kedvező. Az orosz offenziva Galíciában összeomlás előtt áll. Az osztrák-magyar és német szövetséges csapatok, amelyek az ellenséget Kraszniknál, Zaínosce- nál, Insterburgnál és Tannenberg- nél megverték, az ellenséget is­mét lefogják győzni, megfogják semmisíteni. A franciák ellen operáló né­met főhaderő föltartóztathatatla­nul nyomul az ellenséges ország belsejébe. Uj nagy győzelmek vannak küszöbön. A balkáni hadiszintéren csa­pataink az ellenséges országban állanak. A szerbek ellenállása tel­jesen megbénult. Az ellenséget országuk belsejében a fölkelés és az éhínség támadta hátba. Ausztrla-Magyarország és a szövetséges német birodalom egy­ségesen áll egymás mellett, hogy a gonoszul reá kény szeritett há­borút győzelmesen végig küzdje. Ez a parancs kihirdetendő vala­mennyi tisztnek és a legénységgel anyanyelvén közlendő. Frigyes főherceg, lovassági tábornok a cs. és kir. hadsereg főparancsnoka. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.) á német seregek harcai. Berlin, szept. 30. (Hivatalos távirat.) A német nagyvezérkar je­lentése a nagy főhadiszállásról. (Érke­zett 29-én éjjel.) A hadsereg jobb­szárnyán Franciaárszágban ma eddig eldöntetlen harcok voitak. Az Oise és a Maas közti harcvonalon általá­ban nyugalom volt. A Maas-erődök- kel szemben álló hadsereg vissza­utasította a Ve dunbol és Toulbói intézett újabb francia kirohaná- I sokat. Az ostromló tüzér ség teg­nap Antwerpen egyes érődéi e len a tüzelést megkezdte. Az angol erőknek a körű záró vonalunk e> len intézett előretö éseit vissza­vetettük, Keleten az oroszoknak a Nyemen fo yón keresztül a su- walki kormányzóság ellen intézett előretörései meghiúsultak Az OSSQ- viec vara ellen tegnap nehéz tüzérség lépett harcba. (A miniszterelnökség sajtó-osztálya.) i -1 , , — ; i

Next

/
Thumbnails
Contents