Somogyvármegye, 1915. január-március (11. évfolyam, 1/2854-73/2926. szám)

1915-01-01 / 1. (2854.) szám

Kaposvár, 1915 XI évfolyam, 1. (2854.) szám Péntek, január t SOMOöWÁRMEöVE POLITIKAI NAPILAP. $®*fkflsz1őség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. sz. t asariMuutőség és kiadóhivatal telefonsáéin»: 128. Felelő« szerkesztő: Előfizetési arak: Kgész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed évre í K. — Egyes szém éra helyben és uldéken 6 fillér. Megjelenik hétfő é* ünnep utáni SALGÓ SÁNDOR. Minden előfizető Ingyen kapja a „Somogy vármegye Almajiaehjá*-t napok kivételével minden nap. Kedvező helyzetek Győzelmek Galíciában. - Sikerek a Kárpátokban. - SMlyos orosz vereség OpocrtáL - A király újévi üd­vözlete. - Románia álljon mellénk. - A németek Calais felé haladnak. - Japán tagadja, hogy Orosz­országot segítette. A vér be borult esztendő utolsó nap­ján büszkeséggel állapítjuk meg1, hogy* a monarkia és hűséges szövetségesünk helyzete az összes harctereken a lehető legkedvezőbb. A íeánk köszöntő uj év csak szaporítani fogja sikereinket és az uj esztendőt azzal a mélyen érzett, szent bittel köszöntjük, hogy a végső diadal a mienk lesz. Mai távirataink a következők: Győzelmek Galíciában. Budapest, december 31. (Hiv. táv.) A főhadiszállásról jelentik: A Kárpátok­ban csapataink az uzsokj szorostól észak­ra támadtak és több magaslatot elfog­laltak. A lupkowi-szorostől északra ellen­támadásokkal az oroszok előnyomulását mégállitottuk. Tovább nyugatra az el­lenség gyengébb erőkkel egyes átjárókat megközelített. Galiciában, Gorlicetől északra, Zaklicyntől északkeletre és Len­gyelországban a Nidia alsó folyásán az orosz támadások súlyos veszteségük mel­lett összeomlottak. Tomaszovtó! keletre és délkeletre fekvő területen a szövetsé­gesek előrehaladtak. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. (A minisz­terelnökségi sajtó-iosztálya.) Sikerek a Kárpátokban. Munkács, dec. 31. (Cenzúrázott távirat.) Alsóvereckénél álló csapa­taink az Ungból visszavonuló orosz csapatokat két nap előtt a Kárpá­tok galíciai lejtőin oldalba támad­ták és eközben a 260, számú orosz ezredet majdnem teljesen megsemmisitették. Az oroszok később nagyobb erősítéseket kap­tak és újabb támadást kíséreltek meg, de rájuk nézve ez is kudarc­cal végződött, úgy, hogy rendet­len futásban Turka irányába me­nekültek. A visszavonuló oroszo­kat most nemcsak a hátuk mögött levő csapataink üldözik, de az uzsoki szoros irányából újabb és még az eddiginél is veszedelme­sebb oldaltámadás fenyedeti. á trónörökös a fronton. Munkács, dec. 31. (Cenzúrázott távirat.) Károly Ferenc József trónörö­kös tegnap a beregmegyei Vezérszál­láson járt és ott a fronton tekintette meg a küzdő csapatokat. Este vissza­tért Munkácsra, ahonnan ma a kár­páti front egyik más pontjára utazott és ott tartott szemlét Súlyos orosz vereség. Milano, dec. 31. (Cenzúrázott távirat.) A „Corriere della Sera“ harc­téri tudósitója jelenti, hogy a szövet­séges seregek e hó 26-án, karácsony másodnapján Opocnótól északkeletre fényes diadalt arattak a visszavonuló orosz centrum hátvédjei fölött. A harc­ban az oroszoknak rendkívül sok ha­lottjuk és sebesültjük maradt a csata­mezőn és ezen kívül nagyszámú fog­lyot és rengeteg ágyút és lőszert zsák­mányoltak a szövetségesek. A déli harctérről. Budapest, december 31. (Hív. táv.) A főhadiszállásról jelentik: A Balkán- hadszíntéren a szerbi határon nyugalom! van. A möntenegróiaknak az Avtovac mellett fekvő Gat és a Tr ebiin je mellett fekvő Lastva ellen intézett éjjeli táma­dásait visszautasítottuk. Höfer altábor­nagy, a vezérkari főnök helyettese. (A miniszterelnökség sajtó-osztálya.) Reims ostroma. Zürich, dec, 31. (Cenzúráit táv.) A német csapatok hétfő óta a leg­hevesebb ostromot kezdték meg újból Reims és a körülötte elterülő francia hadállások ellen. A fran­ciák egyre hátrálnak. A német tüzérségi hadállások már közvet­lenül Reims alatt vannak. Ä király njévi üdvözlése. Budapest, december 3T. (Hiv. táv.) A király az újév alkalmából ma a kö­vetkező hadi- és uajóhad-parancsot bo- csájtóttá ki: A mülő évnek öt hőnapja óta küzd1 a monarkia a reá és hü szövetségesére kényszeritett háborúban nagyszámú ha­talmas ellenségekkel. Visszapillantván Hadseregem1 és Ha­jóhadam állhatatos kitartására, örömtel- jes harckészségére és haláltmegvető vh íézségére, a jövő hadiév kilátásai azon fölemelő bizakodást nyújtják, hogy Ausz­tria és Magyarország harcos fiai, szá­razföldön és tengeren, a legnehezebb megpróbáltatásokat is, amelyeket a há­ború katonai erényeikre ró, á haza El­vára becsülettel fogják viselni. Fájdalomteljes hálával emlékszem meg: azok nagy számáról, kik életüket áldozták a véres küzdőtéren igaz ügyünk­ért; legmelegebb elismeréssel üdvözlöm katonáimat azon reményben, hogy isten segítségével az uj év győzelembe fogja őket vezetni. Kelt Bécsben, 1914. évi december 31-én. FERENC JÓZSEF s. k. Románia álljon mellénk! Bukarest, december 31. (Cenz. táv.) Scarp volt román miniszterelnök tegnap egy külföld1: újságíró előtt hosszasan nyilatkozott Románia állásfoglalásáról és ebben erősen hangsúlyozta, hogy Ro­mániának föl kell adni mostani semleges­ségét és teljes erejével Ausztria-Magyar- orsfág mellé kell állnia. Vigyáznunk keíf nagyon, nehogy öngyilkos politikát kö­vessünk el semlegességünkkel. Tény, hogy nemrég katonai küldöttség jelent meg a királynál azzal a kéréssel, hogy Romá­nia forduljon fegyveresen a monarkia ellen, de arrői már nem igén tud a nyil­vánosság, hogy a tiszti deputáciönak az összes tagjait vád' alá helyezték s vala­mennyit haditörvényszék elé állítják. A túlzó nacionalisták és a lepénzelt russzo- filok akcióit siker nem1 kísérheti Romá­niában.

Next

/
Thumbnails
Contents