Somogyvármegye, 1915. április-június (11. évfolyam, 74/2927-146/2999. szám)

1915-04-01 / 74. (2927.) szám

Kaposvár, 1915. XI. évfolyam, 74. (2927.) szám. Csütörtök, április L Szorkesztfiség és ktadóhtvatal: Kantrássy-utca 6. sz. A «sariwBztőség ét kiadóhivatal telefonsaim*: 123. Megjelenik hétfő éa ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő : SALGÓ SÁNDOR. Elfiflzitési érák: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed évre 4 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken I fillér. Minden előfizető Ingyen kapja a „Somogyvármegye Almanaehjá*-t. Előre Besszarábiában Harcok a Kárpátokban. - Visszavert támadások Uzsoknál. - Stanislaunál változatlan a helyzet. - A csernovitzi Pruth-hidat rendbehozták. - Német repülőgépek Szerbia fölött. - Az ántánt kudarca a Dardanelláknál. - A további ostromról lemondtak. Kaposvár, március 31. A kárpáti fronton dúl a harc: a muszka erő még egyre döngeti vitéz se­regeink ércfaiát. A nagy és véres vesz­teségek nem intik óvatosságra. Ha itt még defenzívában állunk is, annál seré­nyebb kárpáti seregünk jobb szárnya, a mely már mélyen benjár Besszarábiá­ban, ahol számos községet és várost jtog- la.lt el, köztük a várszerüen megerősített Chotint is. Mai távirataink a következők: Harcok a Kárpátokban. Budapest, márc. 31. (Hivatalos távirat.) A főhadiszállás jelenti: A kárpáti arcvonalon tegnap Lup- kowtól délre és keletre fekvő te­rületen ismét heves harcok fej­lődtek. Nagy orosz erők újból támadtak. A harc az éjjeli órákig tartott. Az ellenségnek nagy vesz­teségeket okoztunk és mindenütt visszavertük. A lupkowi nyereg és az uzsoki hágó között szintén makacsul folyt a harc. Megállapí­tottuk, hogy a Dverniktől délre végrehajtott támadásokban egy olyan hadosztály csapatai is részt- vettek, mely hadosztály legutóbb a Przemysl alatt álló orosz erők­höz tartozott. — Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. (A mi­niszterelnökség sajtó-osztálya. Visszavert támadások. Budapest, márc. 31. (Cenzúráit távirat.) A hadisajtószállásról jelentik: Az oroszok Uzsoknál tegnap ismét éjjeli támadást kíséreltek, de csa­pataink ezt az ellenség súlyos és véres veszteségei mellett vissza­vertek, miközben több száz fog­lyot ejtettek. Uzsoktól keletre: Molnárvágásnál az orosz táma­dásra seregünk heves ellentáma­dással felelt. Az oroszok több fontos magaslat elhagyásával me- nekülésszerüen vonultak vissza. Az itt ejtett foglyok már azokból az ezredekből valók, amelyek ed­dig Przemyslt cernirozták. • A Dnyeszter mentén. Budapest, márc. 31. (Hivatalos távirat.) A főhadiszállás jelenti: Dél- kelet-Galiciában a Dnyeszter mentén és Orosz-Lengyelországban a helyzet változatlan. — Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. (A minisz­terelnökség sajtó-osztálya.) Előre Besszarábiában! Bukarest, március 31. (Cenz. táv.) Burdijeniból jelentik a «Dimiceana»-nak: A Boljona-NovosieHca közt folyő har­cok az osztrák-magyar sereg fényes si­kerei mellett haladnak előre. > Az oro­szok tegnapelőtt rendetlenül, a tehető leggyorsabban vonultak vissza Hutln fe­lé, de az üldöző ellenség szakadatla­nul nyomában volt a hátrált), menekü ő oroszoknak és sorra elfoglaltak Novosiz- licet, Volist, Sutovoit, Dolnyanit és Cho- i tint. Az oroszok a Dnyeszteren túl, Ka­mién; ec-Podoski felé vonultak vissza. Az ellenség most már 60—70 kilométer mé­lyen jár benn Besszarábiában* Az ed­digi harcokban ötezernél több orosz esett foglyul. Az ellenség több tábori ágyún kívül két nagykal'berü ágyút is zsákmá­nyolt. Hága, március 30. (Cenz. távirat.) Pétervárról jelentik: Az orosz hadve­zetőség március 30-án kiadott hivatalos jelentése beismeri, hogy az osztrák-ma­gyar hadsereg már Besszarábia területén operál s hogy az orosz sereg Chiotin felé kénytelen volt visszavonulni. Összeköttetés Bukovina és Románia között Bukarest, március 31. (Cenzú­ráit távirat.) A „Dimiceana“ jelenti Burdujeniből: Csernovitznál a Pruth hidját sikerült teljesen helyreállí­tani és ezzel a vasúti forga!om Burdujenin át ismét megindult Románia és Bukovina között. Német repülőgépek Szerbia fölött. Galac, március 31. (Cenzúráit távirat.) Turn-Severinből jelentik: Teg­nap több német „Taube“ jelent meg a szerbiai Kladova fölött és bombákat dobtak le az ottani dunai kikötőre, valamint a katonai táborra. A szerbek heves ágyúzást indítottak meg a repü­lőgépek ellen, de ezek sértetlenül tér­tek vissza Magyarországba.

Next

/
Thumbnails
Contents