Somogyvármegye, 1915. július-szeptember (11. évfolyam, 147/2999-223/3075. szám)

1915-07-01 / 147. (2999.) szám

Kaposvár, 1915. XI. éviolyaos, 147. (2999) szám. Csütörtök, julins 1. PO Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássg-utca 6. sz. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonnám*: 128. Megjelenik hétffi és ünnep utáni napok kivételével minden nap. LI TIKAI NAPILAP. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Egész évre 16 K, fél évre 8 K, negyed évre 4 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogy vármegye Aimanaehjá*-t. Győzelmesen előre. Verjük az oroszt. - Galícia fölszabaditása. - Súlyos olasz vereség az Isonzónál. - A talián offenziva kudarca. - Az Unió Anglia ellen. - Az antant mu­níció nélküli - Skutari elfoglalása. Kaposvár, junius 30 , Az volt az ántánt legutolsó terve, hogy a muszka hordák gázoljanak i végig a magyar Alföldön, mert a köz- j ponti hatalmak éléstárát csak igy le- j hét sikerrel tönkretenni és ezzel a szövetségeket kiéheztetni. Mire azon­ban az utolsó kalász is sarló alá haj­lik nálunk, addigra már nem lesz egyetlen muszka sem a monarkia te­rületén. A háború tizenegyedik hó­napjának fordulóján sokkal távolabb állanak az oroszok Budapesttől, Bécá- j tői és Berlintől, mint a háború első I napjaiban. Pedig közben az ellen- j ségeink száma is megnövekedett, aki most napról-napra egyre jobban ott vérzik a tiroli és karintiai határon és az Isonzó völgyében. Párisban, Londonban, Péterváron már nem igen emlegetik Budapestet, Bécset és Ber­lint. Ezeken a helyeken a békét sür- j getik a szakadatlan vereségek után. Mai távirataink a következők: Gaiicia fölszabadni Budapest, junius 30. (Hivatalos távirat.) A főhadiszállás jelenti: Kelet- Galiciában a szövetséges hadsere­gek üldözése közben a Gnila- ; Lipaig és Kamionka-Strumilova vidékén a Búgig nyomultak elő­re. Ezen a vonalon álló orosz erőket j támadjuk. Bursztyt tegnap elfog- , laltuk. Nagy ellenséges erőket, ! amelyek Sielecnél (Kamionka Strumi- j lovától északnyugatra) állottak, ma j éjjel heves harc után nagy vesz­teségeik mellett Krystynopolra vetettük vissza. Ravaruskától észak­ra és Ciechanowtól északra a szö­vetséges csapatok orosz területen nyomulnak előre. Tomasow bir­tokunkban van. Ma éjjel az ellen­ség kiürítette az északi Tanevv és az északi Szán partján levő állásait és északkeleti irányban meg­kezdte a visszavonulást. Minde­nütt üldözzük. Lengyelországban és a Dnyeszter mentén a helyzet válto­zatlan. — Höfer altábornagy, a vezér­kari főnök he yettese. (A miniszterel­nökség sajtó-osztálya) Verjük az oroszt. Berlin, junius 30. (Hivatalos távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti: Linsingen tábornok hadserege az el­lenséget üldözés közben a Halics és Fyrlejow közti egész arcvonalon a Gnila-Lipa mögé vetette vissza. Ezen a szakaszon még folyik a harc. Följebb északra elértük Przemys- lany és Kamionka vidékét. Kami­onkától északra az 'ellenség nem várta be támadásunkat. A helység alatt a Bug mögé vonult vissza. A Lemberg fölött ötven kilométernyire északi irányban fekvő Mosty-Wielkiétől északra és északkeletre, valamint To- maszowtól északkeletre és nyugatra az ellenség tegnap szembefordult ve­lünk. Mindenütt megvertük. Most itt is orosz földön állunk. Ezen a területen tett előhaladásunk nyo- I mása alatt az ellenség megkezdi állásainak kiürítését a Tanew-sza- j kaszon és az alsó San mellett. ! A legfölsőbb hadvezetőség. (A minisz- ; terelnökség sajtó-osztálya. Győzelmesen előre. Budapest, junius 30. (Cenzúráit távirat.) A hadisajtószállásról jelentik: Az oroszok a Gnila-Lipa bal j partján valamint Kamionka- Strumilovánál ellentállást pró­báltak meg kifejteni, de az egész vonalon nagy veszteségek mellett visszavetették őket. — Lissingen I csapatai Rohatynba bevunultak. i — Mackensen seregei az ellenség üldözése közben északi irányban haladnak előre. — József Fer- dinánd főherceg serege a Tanew balpartján túl az azt környező magaslatok széléig jutott előre. Olasz visszaélés. Budapest, juniüs 30. (Hiv. táv.) A főhadiszállás jelenti: Az olasz had­színtéren tegnap nem történt jelentős esemény. Az ellenség újból nagy­mennyiségi tüzérségi lőszert tüzelt el a görzi hídfő ellen. Az olasz egész­ségügyi személyzet a genfi egyez­mény megsértésével hordágyain géppuskákat szállít. Höfer altábor­nagy, a vezérkari főnök helyettese. (A miniszterelnökség sajtó-osztálya.)

Next

/
Thumbnails
Contents