Somogyvármegye, 1915. október-december (11. évfolyam, 224/3076-300/3151. szám)

1915-10-01 / 224. (3076.) szám

Kaposvár, 1915. XI. évfolyam, 224. (3076) szám. Péntek, októbor 1. S0Ä0ÖW/WIEGVE POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kontrássy-utca 6. sz. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Elfifizetési árak: E^ész évre 20 K, fél évre 10 K, negyed évre S K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyvármegye Almanachjá‘-t. Lesben az ántánt. Harc Tarnopolért. - Véget ért a vilnai csata. - Visszavert olasz támadások - Nem boldogul a francia offenziva. - Bulgária bevonul Szerbiába. - Görögország az ántánt mellett? - Elsüllyesztett ellenséges tengeralattjáró. Kaposvár, szeptember 30. Északon az oroszok szenvedik az egyik vereséget a másik után. Nyu­gaton és a Dardanelláknál az angolok és a franciák erőlködnek hiába. A Bécs felé hiába törő taliánok pedig boldogan jelentik négy hónap után, hogy Itália földjén nem áll, ellenség. Bulgária az ántánt ellen fordult, de a lesben álló négyes szövetség, hogy valami sikerről beszélhessen, boldogan kürtöli világgá: Görögország ingadozik . . . A végén ki fog derülni, hogy ez sem igaz! Mai távirataink a következők : Harc Tarnopolért. Budapest, szeptember 30. (Hiva­talos távirat.) A főhadiszállás jelenti: Kelet-Galiciában és a Ikva mentén a helyzet változatlan. Tarnopoltól nyu­gatra az ellenséges csapatok aka­dályainkig igyekeztek előnyomul­ni, de tüzelésünk visszaüzte őket. A volhiniai várterületen csapataink az ellenséget a Putilowka fölső folyá­sától nyugatra levő valamennyi utóvédállásból kiverték. Tovább északra rohammal vettük be a szívósan védett Boguslawka falut. A Litvániában küzdő cs. és kir. csa­patoknál a nap csendben telt el. — H ö f e r altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. (A miniszterelnökség sajtó-osztálya.) Német sikerek. Berlin, szepl. 30. (Hivatalos táv.) távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti: (.Hindenburg tábornagy hadcsoportja.) Támadásunk Dünaburgtól délnyugatra a Swenten-tó magasságáig haladt előre. A Drysvjaly-tólól délre és Postawy mellett a lovassági harcok még tar­tanak. Lovasságunk miután Eichorn vezérezredes hadseregének hadműve­leteit az ellenség ellen intézett oldal­támadásával hathatósan támogatta, a Vileika körüli és attól keletre fekvő vidéket elhagyta. Az ellenség tétlenül maradt. Vileikatól nyugatra tüzérségi tüzelésünkkel szétszórtunk kellő óvatosság nélkül előrenyomuló ellenséges hadoszlopokat. Smor- gon és Yi8chnev között csapa­taink győzelmesen előrenyomul­nak. — (Lipót bajor herceg tábor­nagy és Mackensen tábornagy had- csoportjainál.) Lényeges esemény nem történt. — (Linsingen lábornok had­csoportja.) Az oroszokat a Kormin és Putilovka mögé vetettük vissza. A legfölsőbb hadvezetőség. (A minisz­terelnökség sajtó-osztálya.) I H"** A vilnai csata vége. Berlin, szept. 30. (Cenz. távirat.) A német hadisajtószállásról jelentik: A vilnai csata véget ért. A németek tarják Smorgont, mig az oroszok Moledecnot és Vileikat tartják. Elcsapott orosz tábornokok. Krisztiania, szept. 30. (Cenz. táv.) A »Times« jelenti Pétervárról: Az orosz cár öt tábornokot, |akij a vilnai csatában résztve t, nyug­díjazott. ___ ; i •« Visszavert olasz támadások. Budapest, szeptember 30. (Hiva­talos távirat.) A főhadiszállás jelenti: A Stilftser Joch-szakaszon tüzérsé­günk tüze több ellenséges löve- get semmisített meg. A vilgerenth fönsikon a Costontól északra az ola­szok egy támadása rövid tűzharc után összeomlott. — A Mrzli Vrch és a tolmeini hídfő ellen tegnap az olasz tüzérség heves tüzelést kezdett, amelyet este a nevezett hegy és a Dőlje melletti hadállásaink ellen inté­zett egy-egy támadás követett. Mind­két támadást akadályainknál ver­tük vissza. Doljei csapataink az akadályainkba lőtt réseken át benyomult ellenséget újra kiver­ték. Mint mindig, az összes ál­lások szilárdan birtokunkba ma­radtak. — Egyébként a harci tevé­kenység a tengermelléki harcvonalon sem emelkedett túl a rendszerré vált tüzérségi tűz és csatározás mértékén, — Höfer altábornagy, a vezérkari fő­nök helyettese. (A miniszterelnökség sajtó-osztálya.)

Next

/
Thumbnails
Contents