Somogyvármegye, 1916. január-március (12. évfolyam, 4/3155-74/3225. szám)

1916-01-06 / 4. (3155.) szám

lapewtr, 1916. fii évto!*a&, 4 3 ) ssä®. Csütörtök, Január 6. SOÄOfiYVARMEGVE POLITIKAI NAPILAP, tzsrkasztfisóg és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. sz. A csarkeaxtSaég és kiadóhivatal telefonszáma: 118. Felelői aserkeaxtf: BMzatM int: E^ész évre 90 K, fél évre 10 K, negyed ft- Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Megjelenik hétfő éa ünnep utáni SALGÓ SÁNDOR. Minden előfizető ingyen kapja a .Somogy vármegy 8 Aimanaehjá"-t napok kivételével minden nap. Előre Szalonlkihez. Az oroszok óriási kudarca. - Újabb görög tilta­kozás. - A londoni sajtó Sarrail ellen. - A görög trónörökös Németország győzelméről. - Monte­negro kapitulálni akart. - Románia mellettünk. - Az angol belügyminiszter lemondott. Sapaa .S január 5 j Athénből megerősítik azt a hirt, ! hogy a német lovasság tényleg Sza- , loniki közvetlen közelségéig nyomult j előre s hogy a német, magyar, oszt- , bolgár és török csapatok több ponton átlépték a görög haiArt. Most ezek is Szaloniki felé törnek előfe. I Mai távirataink a -következők ; Kétmillió orosz támadása. Bukarest, jan. 5. (Cenz. távirat.) i A »L’lndependance Roumaine« jelenti ; Az oroszok déli szárnya a buko­vinai front ellen mindaddig foly­tatni akarja offenziváj t, amig sikert nem ér el. — Az oroszok nagy hatást várnak e föl Romá­niára. Sikerükben annál is inkább bíznak, mert Pinszk és Choíin között kétmillió katonát gyűjtöt­tek egvbe. i ; • . . — A maszkák óriási kudarca. Bukarest, jan. 5. (Cenz. távirat.) Az »Universul« jelenti Hertából: Az oroszok a besszarábiai határon óriási túlerővel támadtak, mert mindenáron át aka ták törni Pflanzer-Baltin frontját. Tizenhét soros oszlopokban törtek előre az oroszok és már-már bizonyos­nak látszott a győzelem, amikor a magyar és osztrák csapatok jtt-ott elkeseredett szuronyharcot kezdtek és után* az oroszukat az egész vonalon megverték. Topo rouc és Zalesciky között az oroszok leghevesebb és legelkeseredettebb támadásai is óriási veszteségek között omlottak össze« A rettene­tes kuda c után az orosz csapa­tok visszavonultak azokba a régi állasaikba, ahol az offenziva meg­kezdése elölt yoliak. Szaloniki ellen. Genf, jan. ő. (Cenzúráit távirat.) Athénből jelentik: SzAlonikibŐl : megerősítik azokat a híreket, hogy a német lovasság közvetle­nül Szalouikiig nyomult előre. A német és osztrák-magyar csa­patokkal egyetemben bolgár és török haderők is megkezdték a görög határon át előnyomulásu­kat Szaloniki felé. Djabb görög tiltakozás. Sofia, jan. 5. (Cenzúráit táv.) Athénből jelentik: Görögországban óri­ási elkeseredést kelt, hogy Sarrail és Mahon tábornokok Szalonikiben görög alattvalókat Is elfogattak és le­tartóztattak. A görög kormány igen erélyes hangú jegyzékben tiltakozott a francia é3 angol kormánynál, hogy kémkedés vádja miatt görög állam­polgárokat is letartóztattak az ántánt csapatok parancsnokai. A iMKteit stjtó Sarrail ellen. Rotterdam, jan. 5. (Cenz. táv.) Londonból jelenük : A londoni sajtó első pillanattól kezdve rossz szemmel kísérte Sarrail én Mahon tábornokok eljárását, hogy a szalonikii konzulo­kat letartóztatták. Most, hogy Seej'el- der norvég konzult is elfogatták, a londoni sajtó a fölháborodás legéle­sebb hangján tiltakozik az eljárás ellen. I glrög trónörökös Német­ország győzelméről. Lllgano. január 5 (Cenz. távirat.) A »Stampa« jelenti: A görög trón­örökös a volii tisztikaszinóban a napokban egy pohórköszöntö al­kalmával a következőket mon­dotta : A közeli időre üritein poharamat, amikor minden görög meggyőződik róla, hogy Németország fényes g> özelme elmaradhatatlan. Bolgár előnyomulás Albániában. Bern, jan. 5. (Cenzúráit távirat.) Athénből jelentik: Azok a bolgár csapatok, amelyek Elbassant meg­szállták most részben Durazzo, részben Tirana irányában tőrnek

Next

/
Thumbnails
Contents