Somogyvármegye, 1916. április-június (12. évfolyam, 75/3226-147/3298. szám)

1916-04-01 / 75. (3226.) szám

Kaposvár, 1916. ZU. OTtolyam, 75 (3226) szám. Szombat, április l­POLITIKAI NAPILAP. txarkesrttoég in kiadóhivatal: Kontróasy-utca ft. az. A merkaaatgaég ée kiadóhhratal telefonnám* i Itt. Megjelenik hétfő én ftanep utáni napok IdVéteiével mind»» nap Felelői eeerkeestőt SALGÓ SÁNDOR. I UMM Éret i Egész érre SO K, fél évre 10 K, negyed éllé A K. — Egge» síim éra Itelgbin és vidéken 6 illlér. Minden előfizető Ingyen kapja a »Aomogyrarmegye Almanaehjá*-t Bomlik az ántánt. Olaszország nem üzen háborút Németországnak. - Orosz­ország nem vett részt a párisi konferencián. - Höfer mai Jelentése. - A németek előrehaladnak Verdunnél. - Szünő- félben az oroszok támadása. - Fölrobbantott francia lő­portorony. - Német buvárhajók Portugáliában. Kaoosvár, március 31. Az a nagy egyetértés, amely az ántántban dúl, most tűnik ki csak a maga teljes valóságában. Kiderült, hogy Olaszországot a >szolidaritá»f szent jelszava alatt sem tudták a párisi konferencián beugratni, hogy Német­országnak háborút üzenjen. És ami még ennél is szenzációsabban hat, most derül ki, hogy az orosz szövet­séges nem is képviseltette magát a párisi konferencián. Tehát ez az a nagy összetartás, amellyel az ántánt ezt a háborút győzelmesen akarja befejezni és amelyért Briand minisz­terelnök a konferencia bezárásakor még külön köszönetét is mondott. Mai távirataink a következők: Olaszország nem üzen hábo­rút Németországnak. Genf, március 31. (Cenz. táv.) Az„Est“-nek párisi tudósitója a párisi konferencia eredménytelenségéről az alábbiakat közli: A párisi konferen­cián minden áron ráakarták bír­ni Olaszországot, hogy Németor­szágnak Qzenje meg a háborút. Az olaszok azzal tértek ki a ka- pacitálás elöl, hogy Cadorna nem nélkülözheti csapatait. Váltig biz­tatták az olaszoka, hogy semmi ^komolyabb következménye nem enne akciójuknak, fontos azon­ban, hogy Olaszország szolidari­tását ezzel is kimutassa. Olaszor­szág azonban hajthatatlan maradt. Oroszország nem vett részt a párisi konferencián. Genf, márc. 31. (Cenz. távirat.) Most derül ki, hogy Oroszország nem képviseltette magát a párisi konferencián. Izvolszky, a párisi nagykövet sem volt jelen, miután kormányától erre utasítást nem kapott. Tudni vélik, hogy Orosz­ország távolmaradásának fö oka abban rejlik, hogy az angol-orosz 1 kölcsön nem sikerült és hogy Franciaországban nagy agitációt fejtenek ki Lengyelország füg­getlensége érdekében. A németek előrehaladnak Verdunnél. Genf, március 31. (Cenzúráit táv.) A »Vossische Zeitung«-nak jelentik: Yerdun körül a németek óriási hevességgel támadnak. Tegnap 5 óra hosszat tartó ágyuharc volt, amely délután három órakor kezdődött és egyfolytában esteS óráig tartott. A franciák ellen- támadásba kezdtek az Avaucourt mellett levő erdőnél, de nagy veszteség mellett kénytelenek voltak visszavonulni. A német hadserege lfoglalta teljesen Avau­court községet, sőt a község mel­lett levő magaslatokat is. Fölrobbantott francia lőporrahtár. Genf, márc. 31. (Cenzúráit táv.) A „Vossische Zeitung“ jelenti: Verdun- hoz közel, a Maastól nyugatra a né­metek óriási gránátesőt zúdítottak a francia állásokra. A gránátok egy francia lőporraktárt fölrobbantottak, a mely a franciáknak mérhetetlen kárt okozott és sok barakkot fölgyujtott. r—n Höfer mai jelentése. Budapest, március 31. (Hiv. táv.) Érkezett délután fél 3 órakor.) Az orosz délkeleti hadszíntéren nem volt semmi esemény. — Az olasz hadszín­téren igen kedvezőtlen az időjárás, a harcokban most szünet állott be. — Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. (A miniszterelnökség sajtó- osztálya.) Bombáink pusztítása. Berlin, márc. 31. (Cenz. táv.) Szalontki fölött a napokban járt repülőrajunk nagy károkat oko­zott. A bombák az angol és fran­cia csapatokban végeztek nagy pusztításokat. Több mint 200 em­bert megöltek és 17 szerb vona­tot felgyújtottak.

Next

/
Thumbnails
Contents