Somogyvármegye, 1917. január-március (13. évfolyam, 1/3452-74/3525. szám)

1917-01-03 / 1. (3452.) szám

1 ! <fcT>Tc 1 im, 30!. -Wl‘ s PiTIKAI NAPILAP. MC| a «Iíant} TéMdn ■Mrkratt®: * SALOŐ SÁNDOR. Előfond*! árakt Bfési ívre 20 K, fél évjre 10 K, ■ep'«' évre i K, •» Egyes szám ára hüiyban ás vidéke« • E2&, Ifiadea előfizet® iapyen knpja a »Some j^yrtriaegye A)míLüaebjá*-t. Ifi i’WÄWSiiföSr 1 lenelüiés ÍLiaObél én Brttetó!. jJLpOS'»'*'1 *-atalm^ vissasii 3 j -Ke nem je/en'' äz -J. már föltétlenül tu^ab k ■borúnak. Az ántánt e/etlei •d sen mondta azt,- hogy ne. .jiandó a béketárgyalásra, cupán sak, adcg nem hajlandó tárgyin i »ékéről, imig nem ismeri békeölté- eleinket. Semleges államok dipmiá- iai köreaen az ántánt válaszát cyan- tak tartjk, amely reményt nyjt a -éketárgalások lehetőségéhez, hre lapot nyjt Bernstorff, a washinjoni lémet ngykövet ama ki'elené ,e, iogy Néietország hajlandó Wilson al izalmasn közölni a békeföllételtk t. ól iníorrált helyen tudni vélik1 hk Vilson é: a semleges államok tovt áradozna a háború mielőbbi efu ése érdeében. Mai ávirataink a következő íaladáank az oláh síkság «», Budafst, január 2. (Hiv. táv.) A f<- íadisziiláselentj: A román síkságon i oló szövséges haderők- az ellensi dóvédhank között a Brailától déln.u ,atra, tovubá a Rimnicul-Sarat és F > sam közt Hűtőn előre elkészített állásba zoritottákvissza. A Zabala-Nayuja i Jutna fo!st völgyeiben Ruiz altábornagy isztrsk-mayar és német csapatainak t . nadisa ekbre halad. Harja környéké ; <éo sajtó-osztílva ) as/loaljair több egymás mögött fekvő I ■ Ibist i ohamtnai elfog'- fiák. A? ellenség mioen talpalatnyi földei védelmez. To-, ibb C; szókra a császári és királyi had- Qny‘ . n :ír vo'i !•. T• , v --iv'-i 1 idler altábornagy, a.ycz;.-. kari főnök he­lyettese. (A tninisitefkd.nok : ég sajtó-osz­tálya.) Smi'ába szorítottak az elleaséget. Berlin, január 2. (Hiv. táv.) A nagy főhadiszállás jelenti: József főherceg ve- zéi ezredes aicVOnala: Német vadászok­nak siket ült az Erdős-Kárpátokban egy ellenséges őrházat az őrséggel együtt levegőbe röpíteni. Az. IJz- és Putna-völgy között német és osztrák-magyar zász­lóaljak több magaslati állást rohammal el­foglaltak és a románok és oroszok heves ellentámadásait visszaverték. Herestran-t és Ungurenit a Zabola-völgyben elfog­laljuk. Mackensen vezértábornagy had- csoportja: Nagyoláhország északi részé­ben az oroszokat ismét visszavetettük. A 9. hadsereg az ellenséget a Rimáikul Sarat és Focsani közt fele utón levő állásokba, a dunai hadsereg peaig a brailai hidfőbe fezoriíotta vissza. A Dobrudzsában a né- és bolgár csapatok sikerei következtében az! orosz hídfőállás Ma cintől keletre lénye­gesen giegszükült. 1000 foglyot ejtettünk és 4 ágyút és 8 gépfegyvert zsákmányol­tunk. A Duna deltájánál bolgár folyam- biztosító csapatok íölkoncoiták mintegy 50 oroszt, akik a Szerit György-ágon csó­nakon l eltek át. Luoendorff tábornok, első fősz állásmester. (A minisztereink­ötockfióírtl, jau. ti. (I ' .v Jjtítöyból jelentik: GaíüCOt 2 b. ' ■ ság rieive. elh pánikszerű. Galacban niár. tisz^ hallják az ágyu!öv£seket. A ri ­mán hatóságok Brai át is elhagy­ták már. á béke lehetősége. Hága, január 2. (Cenz. távirat.) Semleges államok diplomáéi?.! köreiben az ántánt válaszát nem tartják olyannak, amely kizárttá » béketárgyalások lehetőségét, jó! informált helyen tudni vélik, hogy Wilson és a semleges államok tovább fáradoznak a háború mi­előbbi befejezése érdekében. Braitami ekszpozéja. . Stockholm, jan. 2. (Cenz. táv.) Jassyból jelentik: Bratianu a kamara tegnapi ülésén elmondta ekszpozéját és kijelentette, hogy Románia nem maradhatott Németország eszköze arra, hogy a monarchia megnagyob­bodjék. Megemlékezett az orosz cár konstancai látogatásáról is és arról, hogy ekkor az orosz külügyminiszter kifejtette előtte Oroszország békés szándékát és azt, hogy Oroszország )ény a békére. szorították .vissza* « Menekülés Ga- . Románia meghódolása. - Bratiarm ntiboru okaiéit. - Az ántánt ufaólb követe- - & déí^-neMkai köztársaságok' a b'é-. ^82 tti.éo az kiegyezés.

Next

/
Thumbnails
Contents