Somogyvármegye, 1917. április-június (13. évfolyam, 75/3526-146/3597. szám)

1917-04-01 / 75. (3526.) szám

Kaposvár, 19 7. Vasárnap, ápröts L xm. «víotyao, 75. <»526 ' szám POLITIKAI NAPILAP. •AL4H> «Andor. helyzet. Az oresz forrt dalim! kor irány állása inog. - A munkásság egyre hatéiczeffatbin követeli e békét. - Mikolefevlcs nagyhércég & béke mellett. - Orcezcrszéget cserberhery> fék ezö'veteégeeei. * ártéri retteg ez orosz békepárti- aktéi* - Cernln gróf ez eresz forrt deleimé!. t Kaposvár, március 31. 'Anglia vakmerő államcsínye Orosz­országban kezű ikiveclleni bőréből. A nagy görŐgtüzzel fölidézett forradalom kezd Angliánál hatalmasabb lenni és vé- reesn kacag a sz'ámtió briíele szemébe. Lloy George, bármily /fényes elméi ü po­litikus is, azt áz egyel maga sem lunette j komolyan, hogy a rölidézett müforrada- ' lom megfizetett tömege, ha egyszer ma­gával ráír' népet, ez valóban a háború j folytatásai ‘ fogja majd igazi forradalmat j cováb U : i álni. Az . ántánt cserbenhagyta | .Oroszországot, ezt jól tudja az orosz rfep | és mos, ''mar békét akar, fia Mi’jukov ! még úgy rajong is Angliáért. Az orosz j forradalmi kormány helyzetét, annyira I tarthatatlannak mondjált, hogy mos» már az ioeiglenes kormány tagjainak a letar­tóztatásáról is szó esik. A békét követeli az1 orosz nép és bárhogy retteg is attól az ántánt, az orosz nép sokkal jobban fogja megcsinálni á békét, mint Lloyd George a forradalmat. Mas távirataink a következők: Zavaros helyzet Péterváron. Stockholm, márc. 31. (Cenz. táv.) Pétervárról jelentik : Az ideiglenes kormány helyzetét Péterváron tarthatatlannak tekintik. A kor­mány Miljukov terrorizáló föllé­pésének hatása alatt a munkás­tanács egy manifesztumávai szent­ben a további hadviselés szüksé­gességét hangsúlyozta. Erre Pé­terváron azonnal aniimilitárista tüntetések támadtak és a tömeg elkeseredett dühvei ordítozta: — Halál Miljukovra! Szerdán akarták meptartani a forradalom áldozatainak több­szörösen elhalasztóit temetését, a helyzet azonban am yira aggas2ló volt, hegy a kormány a nép dü­hének újabb kitörésétől tar tolt. Mindenféle vad s ellenőrizhetlen hírek vannak ? ' ’ ót aan, igy többik köreit *2, htgy az ideig­lenes kormány tagjait le akarják tartoztatni. A munkásság Miljn- kov azonnali eltávolítását köve­teli, Azzal vádolják, hogy Anglia zsoídjáfcan áll és kizárólag az önző célból ragaszkodik a há­ború folytatásához. — A mun­kásság ujonan alakított központi bizottsága, amelyben egyesítve vannak az antimiiitárista és az ultraradikális elemek, a külön­böző frontrészekre olyan értelmű táviratot küldött, hogy péterváron a háború ellen nagy mozgalom indult meg a munkás-bizottságot alakítottak a béke helyreállítására. Ez a hír a fronton igen mély be­nyomást tett J I; 1 I f - : r NIkoIajevios Miklós a béke mellett. Genf, március 31. (Cenz. táv.) A „Petit Párisién'' jelenti Pétervárról: Nikolajevics Miklós nagyherceg panaszt e.nelt az ántánt ellen, — kijelentette, hogy Oroszország, ha nem nélkülözte volna szövetsé­gesei támogatását, egységes ma­radt volna. Az ántánt nem tét eleget pénzügyi kötelezettségeinek és annak tudható be, hogy Japán és Amerika befolyása Őroszor- Sí ágban is megnövekedett. Az tzrcl és francia bevif-. ! Oroszor­szágba hónapokon át szünetelt, bár Oroszország jövője ettől füg­gött. Azt is mondotta, hogy a nagy orosz fordulatért hozott ál­dozatok hiába valók voltak, amit be fognak bizonyítani a legköze­lebbi hetek. Oroszország renge­teg erejét szétforgácsolták és az országot csakis a gyors béke mentheti meg. .. 1 . ■ i ­óz £Eknt már retteg. Genf, märe. 31. (Cenz. távirat.) Parisból jelenük: A „Matin*1 rend­kívül heves cikkben támadja az orosz munkásság vezérét, Cseidzet és ártal­matlanná tételét kívánja. Az ántánt államaiban óriási a rettegés, hogy az ungol diplomácia sakk húzása nem megy egész simán. Az orosz forra­dalom intézésében a pacifista befo­lyások jutnak túlsúlyba, ami az ántánt számára katasztrófát jelent ■ ■ 1 :1 1 f Cernin gróf a forradalomról és a békéről. Becs, március 31. (Cenz. táv.) Cer- .1 i ii Ottokár gróf közős külügyminiszter a »Freműenblattj. tudósítója előtt a követ­kező nyilatkozatot tette:

Next

/
Thumbnails
Contents