Somogyvármegye, 1917. augusztus-szeptember (13. évfolyam, 174/3825-222/3873. szám)

1917-08-02 / 174. (3825.)szám

é**ös?ár, t$tf. XUl é?toíyam. 171 (3625J síin. Csütörtök, anpsztu 2. EGYES SZÁM ÁRA B FILLÉR. SOÄOGWARMEGVE POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. sz. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napók kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Egész évre 24 K, fél évre 12 K, negyed évre 6 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 8 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyvármegye AlmanachjáM. Csernovitz ostroma. Az oláh offenziva célja. - Két millió orosz vonul vissza. - Orosz lázadástól félnek. - Veszélyben a 8-ik orosz hadsereg. - Az angol külügyminiszteri állam­titkár békeföltétele. - Vázsonyi és Polónyi kibékültek. Kaposvár, aug. 1. Csapataink immár Csernovitz alatt állanak és szinte kétségtelen, hogy a legrövidebb időn belül har­madszor is sikerül fölszabadítani Csernovitzot, Bukovina fővárosát. Az oroszok legteljesebb összeomlását a a legélénkebben illusztrálja az az angol jelentés, mely szerint két millió orosz katona vonul vissza Bizonyítja ez azt is, hogy a Kerenszki-féle dik­tátora teljesen képtelennek bizonyult a harctéren, amiként az ország bel­sejében is. Mindezek a körülmények lassanként meg fogják érlelni a békét, mert szinte előrelátható, hogy Orosz­ország belső ügyei és demokratizált hadserege miatt kénytelen lesz béke­kötésre kényszeríteni nyugati szövet­ségeseit is. Mai távirataink a következők : Csernovitz ostroma. Budapest, aug. 1. (Cenz. táv.) A sajtószállásról jelentik : Csapataink délfelöl megkezdték Csernovitz ostromát. — Eddig már Buko­vinának háromnegyed részét visz* szafoglaltuk. Az oláh offenziva célja. Budapest, aug. 1. (Cenz. táv.) A sajtószállásról jelentik: Az oláh offenziva célja eljutni a kézdivá­sárhelyi medencébe, hogy ezáltal Mackensen és József főherceg frontját veszélyeztessék. — Egy magasrangu vezérkari tisztünk ki­jelentette. hogy ezen előretörés — még ha sikerülne is — csak az oláhokra jelentene veszélyt, mert a berecki-hegyvidéken a szövetséges seregek könnyen izo­lálhatnák és megsemmisíthetnék az oláhokat. Kétmillió orosz vonni vissza. Koppenhága, aug. 1. (Cenz. táv.) A „Morning Post“ jelenti Pétervárról: ! A visszavonuló orosz csapatok ! száma körülbelül két millió. Kerenszki a forradalmárok ellen. Koppenhága, aug. 1. (Cenz. táv.) Kerenszki orosz hadügyminiszter hadparancsot intézett az orosz hadsereghez, amelyben megfosztja a katonákat a forradalomban szerzett minden politikai jo­gaiktól. Orosz lázadástól félnek az angolok. Hága, aug. 1. (Cenz. távirat.) Angliában teljesen reménytelen­nek látják az oroszok helyzetét Félnek attól, hogy a harctereken események miatt általános láza­dás fog kitörni. Veszélyben a 8-ik orosz hadsereg. Hága, aug. 1. (C. t.) Londonból jelentik: A német hadsereg min­den lehetőt elkövet, hogy 8. had­sereget, amelynek nyomában van elfogja. Lenin Stockholmban van. Berlin, augusztus 1. (Cenz. táv.) Minden jelentés megegyezik abban, hogy Lenin Stockholmba menekült. Az angol külügyi államtitkár békefSltétele. Koppenhága, aug. 1. (Cenz. táv.) Londonból jelentik: Az alsó ház teg­napi ülésén Balfour külügyi állam­titkár nyilatkozott a békeföltételekről. Többek között a következőket mondta: Elzász-Lotharingiát vissza kell adni a francia népnek, Német­ország demokratizálását keresztül kell vinni és Ausztria-Magyar- ország népeinek nemzetiségi tö­rekvéseit kiékeli elégíteni. A kül. ügyi államtitkár nyilatkozata az alsó­házban heves ellentmondásokkal talál­kozott, többen feléje kiáltották, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents