Somogyvármegye, 1917. október-december (13. évfolyam, 224/3675-296/3747. szám)

1917-10-03 / 224. (3675.) szám

Isposfár, 1917. HU. évfolyam, 224. <3675,* szám. Szerda, október 3. EGYES SZÁM ÁRA 8 FILLÉR. Sierkesziöség és ktatíéhivatal: Kcntrássu-uíca 6. sz. A szerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Egész évre 24 K, fél évre 12 K, negyed évre 6 K, - Egyes szám ára helyben és vidéken 8 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a .Somogyvármegye A!manachjá“-t. Az Unió visszavonta Oroszország a békdirgyilíisek megkezdéséért. - Ceirnfn gróf ma nyilatkozik a lm politikai helyzetről. - Írcrredüfcm Turlrbin. - Bulgária nem bú vissza semmit. - Az antant a berni kongresszus ellen. *- á;z angolok nagy icpülőtáiradásokra készülődnek. Kaposvár, szept. 29. Amerika és Japán között az el­lenséges viszony teljesen megenyhült. Washingtoni diplomáciai körökben nagy hatást várnak ettől a békelehe­tőség mielőbhi megteremtésére. Ame­rika eddigi nagy hadikészülődései nem annyira a központi hatalmak, mint Japán ellen szóltak. Most, hogy az Unió és Japán között barátságos viszony alakult ki. Amerika húzódozik már az ántánltől és arra az alkalmas pillanatra les, hogy teljesen vissza­vonulhasson a háborús kellemetlen­ségektől. Mai távirataink a következők: Oroszország a béke­tárgyalások megkezdéséért. Stockholm, okt. 2. (Cenz távirat.) Itteni diplomáciai körökből jelentik, Terescsenkó orosz külügyminiszter lépéseket tett az ántánt kormányainál, hogy a mostani időpont volna a leg­alkalmasabb a béketárgyalások meg­kezdéséhez. Oroszország békevágya érthető okokból fakad, de íéved, aki azt hiszi, hogy az ántánt kormányai­ban nem hasonló módon él e vágy a béketárgyalások megkezdésére. Az ántánt diplomatái szívesen leülnének már tárgyalni a békéről, de ehhez olyan alapot keresnek, hogy a katonai vereségek miatt ne kelljen nekik szégyenkezniük. Forradalom Tasíendben. Stockholm, okt. 2. (Cenz. táv.) Péiervárról jelentik: Taskendhen a forradalmárok magukhoz ragadták a hatalmat. Az ott állomásozó két ezred a forradalmárokhoz csatlakozott és kijelentették, hogy az ideiglenes kor­mányt nem ismerik el többé. Miután a mohamedánok nem csatlakoztak a zendülökhöz, ezért véres zavargások vannak kilátásban. A kormány csapa­tokat küldött a lázadók leveretésére tmm Koralle? kiitkozását követelik Kopenhága, okt. 2. (Cenz. táv.) Pétervárról jelentik: Több hadsereg azt közveteli, hogy a szent szirodus átkozza ki Kornilovot. «jsö i ! A Amerika készfii visszavonnia! Hága, okt. 2. Cenz. távirat.) Washingtonból jelentik : Azt a sokat mondó eseményt, hogy az Egyesült- Államok és Japán között a barátságos viszony egyre jobban megerősödik és a régi ellentétek mind eltűntek, Was­hingtonban úgy ítélik meg, hogy ennek igen nagy hatása lesz a mielőbbi béke-kilátásokra. Az amerikai sajtó, amióta Japán és az Unió között a diplomáciai viszony egyre barátságo­sabbá vált, már egy csöppet sem ra­jong a háborúért és éppenséggel nem sürgeti, hogv az amerikai csapatok mielőbb induljanak el Franciaországba. Amerika must, amikor már elérkezett a háborúba való tulajdonképpeni be­avatkozás ideje, kezd lassan vissza vonulni az ántántíól. Ez érthető is mert a Japán és Amerika közti köze­ledéssel megszűnt az amerikai fegy­verkezés legfőbb oka, a Japán elleni fölkészülés. Amerika nem annyira a központi hatalmak, mint inkább Japán ellen folytatta háborús fölkészülődését. I Egész bizonyos, Wilson csak -Német­ország parlamentarizálását várja, hogy I tisztességgel visszavonulhasson az egész háborús kalandtól. Cc-rnln ma nyMIozife. Budapest, okt. 2. (Cenz. táv.) Cernin Ottokár gróf közös külügy­miniszter ma délután 2 órakor Buda­pestre érkezett. Előbb meglátogatta a pártvezéreket, amelynek végeztével este 6 órakor résztvesz azon az ebé­den, amelyet Wekerle Sándor minisz­terelnök rendez a tiszteletére. Az ebéden igen sok politikai személyiség focr résztvenni. Cernin gróf az ebéd alkalmával fontos külpolitikai nyilat­kozatot fog tenni. A közös külügy­miniszter két napig marad Budapesten. áz antant a berni kongres­szus ellen. Bern, ok^. 2. (Cenz. távirat.) Tegnap itt összeült a nemzetközi szakszervezetek kongresszusa. — A tegnapi napon távirat érkezett Paris­ból, hogy a francia kormány nem adott útlevelet Jonaux Hugónak, aki­nek megjelenésére biztosan számítót

Next

/
Thumbnails
Contents