Somogyvármegye, 1918. január (14. évfolyam, 1/3758-25/3782. szám)

1918-01-01 / 1. (3758.) szám

Kapomr, 1918 21?. erfüfta, i am.) tam. Kedd, EGYES SZÁNT ÁRA tO FILLÉR. mmwm. POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztftség és kiadóhivatal: Kofitréssy-utca 6. sz. 4 **artE«s7.t3«ég és kisdóbrratal teiefoaszama: 128. Megjelenik hétfő éa ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. EHföiettsl arak: Egész évre 24 K, fél évre 12 K, negyed évre 6 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken lOfdtér Megjelenik hétfő éa ünnep utáni napok kivételével minden nap. Két hét alatt béke. Január 5-én ufból megkezdik a tárgyalásokat. Antánt-megblzott Dreat-LItovskban ? - Békedelegá- tuaaink megérkeztek Pétervárra. - Nagy békeünnep Oroszországban. - Rettenetes offenziva készül a nyu­gati fronton. - Önálló magyar hadsereg^ Kaposvár, december 29. Január 5-én Brest Litovskban tájból megkezdik a béketárgyalásokat. Az orosz küldöttek kisebb része azt hiszi, hogy ezeken az ujabbi tárgya­lásokon az antant egyik megbízottja is meg íog jelenni, A központi hatal­mak delegátusai ezt a föltevést való­színűtlennek tartják. Abban azonban 4 béketárgyalás összes delegátusai teljesen megegyeznek, hogy a szom­baton újból meginduló tanácskozások igen rövid időn belül a béke meg­kötéséhez fog vezetni. .Január első felében egész biztosra várható a különbéke Oroszországgal. Mai távirataink a következők: Kél bét alatt biztos az orosz kfilQnbéke. Bécs, dee. 28. Cenz. táv. A brest-litovszki tárgyalások első sza­kasza kitűnő eredménnyel be vég­ződött. Miután az orosz delegi ‘sok az általános békét kívánják, a köz­ponti hatalmak megbízottjai a konfe­rencia újbóli felvétele után fölvilágo- sitást fognak kérni, hogyan képzelik az orosz delegátusok az általános békét? Az osztrák-magyar és a német béke delegátusok január 2-án vagy 3-án érkeznek meg Brest-Litovskba. A béketárgyaiázok január 5-én újból megindulnak. Cernin Ottokár gróf közös külügyminiszter is visszatér Brest-Litovskba. Az orosz delegátusok egy kisebb része azt hiszi, hogy az ntantnak egyik megbízottja "zintén részt fog venni a brest- s litovski béketárgyalások január 5-én kezdődő újabb ülésén. A központi hatalmak delegátusai ezt valószínűtlennek tartják. Bécs, dec. 31. (Cenz, távirat.) A Bre8t-Litovskban január 5-én meginduló újabb béketárgyalá­sok igen rövid Időn belül a béke megkötéséhez fognak vezetni. Január első felében biztosan várható a különbéke Oroszor­szággal. Cernin jelentése a királynak. .Bécs, dec. 31. Cenz. távirat, Cernin Ottokár gróf közös külügy­miniszter tegnap kihallgatáson jelent meg a királynál, akinek részletesen beszámolt a brest-litovski béketávgya- láeok eddigi eredményéről. Békedelegilnsaink Péter- váron. BéCS, dec. 31. (Cenz. távirat) Hampel osztrák-magyar nagykövet az általa vezetett misszióval szombaton Pétervárra érkezett. Berlin, dec. 31. Cenz. távirat. Az a német kirendeltség, ameyet a brest-litovski béketárgyalásokkal ösz- szefüggő teknikai kérdések megoldá­sára küldtek ki, szombaton Pétervárra érkezett, ügy a német, mint az osz­trák-magyar küldöttek a polgári fog­lyok ügyét fogják elintézni. ftfeJ vv . J 5, J Lengyelek a béketárgyaláson. Berlin, dec. 31. Cenz. táv* A „Lokalanzeiger1, jelenti: Kühlmann külügyi államtitkár, amikor a mait héten Brest Litovskből hazautazod egy napot Varsóban töltött, ahol a lengyel miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat. Arról esett sző, hogy a lengyelek is résztvesznek a brest- litovski béketárgyalásokon. Fölmerült az a terv, hogy a lengyelek szava­zati jogot kapjanak a béketárgyalá­sokon. Ez esetben a litvániai és e balti tartományok képviselői is részt­vesznek a béketárgyalásokon. MM ff Békeünnep Pélerváron. Péter vár, dec. 31. (Cenz. táv.j A pétervári munkás- és katonatanács elhatározta, hogy december 30-án nagy békeünnepséget remiznek Pé- terváron és Oroszország nagyobb városaiban. MegünnepÜk az orosz forradalomnak a békéért megkezdeti harcait. Leleplezett merénylet-terv. Haparanda. dec. 31.-Cenz. táv. A német, magyar és osztrák delegá­tusok Pétervárra érkezése alkalmából nagy merénylet volt készülőben. Az ellenforradalom bérencei az orosz népbiztosok megölésére készülőd’ek. A merénylet tervét még idejében le­leplezték és a merénylőket elfogták. Az illetők nevét még titokban tartják. WFT' J . Élénk tűzharcban az olasz fronton. Budapest, dec. 31. (Hív. táv.) A íőhadi3záílás jelenti: Keleti front * Fegyverszünet. — Olasz harc' Tegnap délután francia gyalog heves tűz és aknavető előkés

Next

/
Thumbnails
Contents