Somogyvármegye, 1918. április-május (14. évfolyam, 75/3833-121/3879. szám)

1918-04-03 / 75. (3833.) szám

Kaposvár» 1918 XiV. évtü^am, 75. 3833.1 mm. S^rda, április 3. SiäYEm &ZAMS ÁRA IO FILLÉR. mmmm POLITIKAI NAPILAP! , ir ...................... 4$ kiadóhivatal: Konirássy-uica 6. sz. & íw*s#.Mi>ség ?íí kiadóhivatal telefonszáma: 128. Felelő« szerkesztőt Előfizetés! árak: Egész évre 28 K, tél évre 14 K, negyed évre 7 K. — Egiies szám ára helyben és vidéken 10 fillér %£egjtelen!k hétíő é* ünnep utáni SALOÓ SÁNDOR. Megjelenik hétfő és ünnep utáni ispok kivételévé. minden nap. napok kivételével minden nap. Cernin nyilatkozott. Franciaországnak még mindig Elszisz kell. - A romén békéről. - Szerbia béküine, de nem engedik.- A német előrenyomulás föltartózhaflan. - Pária bombázása egyre tart. - Kész az orosz-román béke. Kaposvár, 1918. április 2. Cernin Ottokár gróf közös kül­ügyminiszter ma délelőtt Bécs kép­viselőtestületének küldöttsége előtt nyilatkozott az általános helyzetről. Franciaország a most folyamatban levő offenziva előtt kérdést intézett Cerninhe?, hajlandó e tárgyalni a békéről s mily alapon. A közös kül­ügyminiszter Berlinnel egyetértve ki­jelentette, hogy hajlandók tárgyalni, ha Franciaország elejti Elzász-Lotha- ringiára való aspirációit. Párisban ki­jelentették, ily alapon nem hajlandók tárgyalni. Erre indult meg a leg­újabb offenziva. Majd Németország és Ausztria-Magyarország egymáshoz való megingathatian szövetségi hűsé­géről beszélt. Végül a román béké­ről mondott el részleteket. Mai távirataink a következők : Cernin a helyzetről. BéCS, április 2. Cenz. távirat. Ma délelőtt 10 órakor IVeisskirchner főpolgármester vezetésével Bécs váro­sának képviselőtestülete tisztelgett Cernin Ottokár gróf közös külügy miniszternél, akit arra kértek, nyilat­kozzék arról, hogy a Keleten meg­kötött békék mily hatással Esznek Bécs élelmezésére és különösen az általános helyzetről nyilatkozzék. Weisskirchner fölkérésére Cernin gróf a következőket válaszolta: — Wilson elnök legutóbbi nyi­latkozatával nem akart éket. verni Bécs és Berlin közé, mert tudj a, hogy ezt nem is lehet. Isten a tanunk, hogy mi el akartuk kerülni az uj offenzivát, de —* " ép' tett erre bennünket. Clemenceau bi­zonyos idővel a nyugati offenziva megkezdése előtt kérdést intézett hozzám, hajlandó vagyok-e a békéről tárgyalni és milyen alapon ? Berlinnel egyetértve azonnal azt válaszoltam, hajlandó vagyok a tárgyalásra és Franciaországgal szemben a békének más akadálya nincs, minthogy Francia- ország mondjon le EIzász-Lotharingiára való igényéről Parisból erre azt a választ kapta n, ez alapon nem tár­gyalnak. így tehát nem volt más választás, mint az uj offenziva meg­indítása — A magyar, osztrák és német csapatok most isméi vállvetve harcolnak, ahogy annak idején Orosz­országban, Szerbiában, Romániában és Olaszországban. Együtt harcolunk Magyarország, Ausztria és Németor­szág védelmére. Nem adjuk föl Németország érdekeit, miutahogy Né­metország sem hagy minket cserben. A dunai hűség a német hűségnél. Harcaink célja nem az annekszió de a végsőkig együtt fogunk harcolni a védelemben. Majd a Romániával való béke ügyét fejtegette. Románia elmulasztotta a kedvező konstellációt, tehát vele szemben más eljárást kellett követnünk, mint Orosz­országgal. A Vaskapu biztosítása ér­dekében határunkat Turn-Szeverinen túl toljuk előre. A béke gátat vet annak aj. irredenta propagandának, amely Magyarországon oly rossz vért szült. — Szerbiában megvan a béke­hajlandóság, ámde az ántánt nem en­gedi, hogy velünk békét kössön. Amiens eleste előtt Genf, április 2. Cenz. távirat. Amienst a németek szakadatlanul lö­vik. A franciák hétfőre várták az általános rohamot. A legtöbb francia lap előkészíti a közvéleményt Amiens föladására. A névet előrenyomulás főltartózhatlan. Berlin, április 2. Cenz. távirat. A Wolff ügynökség jelenti: Az ellen­ség sietve igyekszik betölteni az álta­lunk támasztott réseket és egyre újabb és újabb hadosztályokat vet harcba Ezzel neh iny ponton sikerült jöltar- tóztatnt némileg haladásunkat, más helyen azonban ezzel meggyöngül­ték frontjukat. Teljes erővel folyta­tott támadásainkkal egyre előbbre jutunk, így az előrenyomulás egyes helyeken nehéz ugyan, de támadásunk seholsem tartóztatható föl. *irfa á francia és angol hadsereg ketteszakitosa. Stockholm, ápr. 2. Cenz. táv. A „Svenska Dagbladed“ jelenti: A németek szakadatlan előrehaladása egyre jobban lazítja a francia és angol front összefüggését. A jranciák frontja aggasztó gyorsasággal hosz- szabboaik, még pedig oly vidéken, melyek Párishoz való közelségük miatt rendkívül érzékenyek. Páris bőm%* (V • A német „ lövik Pátit' íjU,

Next

/
Thumbnails
Contents