Somogyvármegye, 1918. július-szeptember (14. évfolyam, 143/3902-218/3956. szám)

1918-07-02 / 143. (3902.) szám

Kaposvár, 1918. XIV. évfolyam, 143. (390?.) szám. Kedd, julius 2. Etöfljeiési árai : Egész évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 7 kor. — Egyes szám ára helyben és vidéken: hétköznapokon 10 fillér, vasárnapi és ünnepnapi szám ára 12 fillér. ■ ....-i..,.. - , ,i ii r —,.ii ....... .i, ... , i, .. Szerlíes2löste és kiadóhivatal: Korstrássy-utca 6. sz. Telefon szám : 128. Megjelenik hétfő és ünnec utáni napok kivcielé- vei minden nap. .V í ... I I I„I ... Hirdetési árai : Eljegyzési és esketési értesítések 25 korona. Nyilttér és szöveg közötti közlemé­nyek ára soronkint 1 korona. Egyébb hirdet­mények díja miliméter soronkint 60 fillér. Csend a Piave mentén A vezérkar Jelentése. - A Col del Rosso és Monte di val Beliéről csapatainkat visszavontuk. - A bécsi ta­nácskozások. - A kancellár főhadiszálláson. - Repülő pósta Bécs-gudapest között. - H képviselőház munka­rendje. - Wekerle m királynál. Kaposvár julius 2. A Piave mentén már elmúltak a visszavonulás utóharcai, az olaszok, ugylátizik, nem érzik magukat elég erőseknek arra, hogy a védekezésből támadásba menjenek át. Egy-két kísérlet ükét a megáradt Piaven való átkelésre könnyű szerrel meghiúsí­tottuk, A hegységben még a tegnapi je­lentés szerint rendkívül elkeseredett harcok voltak, különösen a Hétközség területe volt erős olasz támadások szintere. Tegnap az olaszokat véresen visszavertük, a mai vezérkari jelentés azonban közli, hogy a csak további áldozatok árán tartható Col del Rossot és Monte di Val Bellát feladtuk. Ez egyébként szerves összefüggésben van a Piave-meaíi visszavonulással, mert az oltani hadműveletek eredmény­telensége miatt ezt a nehéz hegyi terepet lehetetlen lett volna sokáig tartani. Mai távirataink a következők : A vezérkar tegnapi jelenlése Budapest, julius 1. Hiv. táv. A Hétközség fensikon levő állásaink tegnap reggel 3 óra óta a legheve­sebb ellenséges tüzérségi tüzelés alatt állottak, amelyet néhány óra múlva a Col del rosso és a Monte di val bella ellen végrehajtott erős támadások kö­vettek. Mig a Col del rosso ellen in­tézett rohamok már kezdettől fogva sikertelenek maradtak, a Monte di val bellán elkeseredett közelharcban sikerült az olaszoknak első vonalunkba behatolniok, azonban 131. magyar gy. ezred és 16. varasdi ezred zászló­aljainak ellentámadásai által kiüzettek. További támadási kísérleteik, valamint a Monte Sisemol ellen és Asiago mellett intézett előretöréseik tüzünkben összeomlottak. Különben mindenütt váltakozó erejű tüzérségi harc. A vezérkar mai jelentése. Budapest, julius 1. Cenz táv. A Piave arcvonalon nincs újság. Asiagótól délkeletre ellenséges felderí­téseket visszautasítottunk. Minthogy a Col del Rossot és a Monte di Val Bellát csak nagy áldozatok árán tarthattuk volna, csapatainkat innen visszavontuk. Szárazföldi és tengeri repülőink a Piave torkolatánál sikeres repülőtámadásokat intézlek az ellen­séges katonoi telepek ellen. Teljes számban érkeztek vissza Az orosz cári család Angijában. Rotterdam, julius l. Cenz. táv Miklós cár családjának egyes tagjai angol kikötőbe érkeztek. Angol hajó hozta őket Angliába. «*C23 Wekerle a királynál. Bécs, julius 1. Cenz. távirat. Wekerle Sándor miniszterelnök a szombaton megtartott tanácskozások után Burián külügyminisztert látogatta meg, akivel aktuális külügyi kérdé­sekről tárgyalt. Vasárnap délelőtt 11 órakor a miniszterelnök a király tartózkodási helyére utazott. A király a miniszterelnököt • több mint egy órás kihallgatáson fogadta. A kihall­gatás folyamán Wekerle az aktuális belpolitikai kérdésekről, a választójog megvalósításának kilátásairól és az egyhetes sztrájk lefolyásáról tett je­lentést az uralkodónak. A miniszter­elnök, Szterényi kereskedelmi és Po- povics pénzügyminiszterekkel együtt a vasárnap délutáni gyorssá! tért vissza Budapestre. • . — • • t: f.. A bécsi tárgyalások. Bécs, juh 1. Cenz. távirat. Szterényi József kereskedelmi- és Popovics Sándor pénzügyminiszter szombaton délelőtt az osztrák miniszter- elnökségen tartott értekezlet után folytatták a megbeszéléseket és meg­állapították azokat a részletes instruk­ciókat. melyeket a Salzburgban meg­tartandó német-osztrák-magyar gaz­dasági tárgyalásokra vonatkozólag a szakmegbizottaknak adni fognak. A salzburgi tanácskozások eloőke. Bécs, julius 1. Cenz. távirat A Salzburgban julius hó 8-án a német-magyar-osztrák szövetség ki- mélyitése tárgyában tartandó tanács­kozásokon Gratz Gusztáv dr. belügy­miniszteri osztályfőnök fog elnökölni. & kancellár a főhadiszálláson. Berlin, julius 1. Cenz. távirat. Hertüng gróf, német birodalmi ^kan- cellár a főhadiszállásra utazott. Uta­zásának célja, hogy megbeszéléseket folytasson ama tárgyalásokról, melyek a német-osztrák-magyar szövetség ki- mélyitése kérdésében Bécsbe.n és Salzburgban rövidesen megkezdődnek.

Next

/
Thumbnails
Contents