Somogyvármegye, 1918. október-november (14. évfolyam, 219/3957-292/4029. szám)

1918-10-01 / 219. (3957.) szám

Kaposvár, 1918. XIV. évfolyam, 219. (3957.) szám. Kedd, október 1. POLITIKAI NAPILAP. Előfizetési árak: Egész évre 32 kor., félévre 16 kor., negyedévre 8 kor. — Egyes szám ára helyben és vidéken: úgy hétköznap mint vasár­nap és ünnepnapokon 12 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-utca 6. sz. •Telefon szám: 128. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételé­vel minden nap. Hirdetési árak: Eljegyzési és esketési értesítések 25 korona. Nyilttér és szöveg közötti közlemé­nyek ára soronkint 1 korona. Egyébb hirdet­mények dija miliméter soronkint 60 fillér. Komoly órák. • Kaposvár, szeptember 28. Pár nappal ezelőtt a bolgár-* macedón fronten az antant uj hadi­eseményt vezetett be. Elmondhatjuk, hogy a magyar közvélemény egyálta­lában nem figyelt erre az akcióra és csak akkor neszeit föl, a mikor a bolgár és a francia hadijelentésekben olyan helységnevek szerepeltek, a miket csaknem három éve nem hal» lőttünk. A magyar közvélemény még mindig kissé felületes és erősen tá­jékozatlan. Így eshetett meg csupán, hogy csak később tudtuk meg: a bolgár hadsereget megverték, az an­tant bolgár földre tette a lábát. Még ezt sem tudtuk megfelelően értékelni. De alaposan bevilágított a hélyzetbe a Magyar Távirati Iroda első hivatalos jelentése, a mely nem­csak sokat mondott, hanem még töb­bet olvashattunk ki a külső jelensé­gekből: a bécsi tanácskozásokból, a lapvéleményekből. A Távirati Iroda már elég nyíl­tan beszélt. A bolgár frontot benyom­ták, áttörték, az osztrák-magyar csa­patok segélynyújtása nehézségekbe ütközik, a parancsnokság várja, hogy a bolgár hadsereg érzékeny veresége milyen hatással lesz a bolgár közvé­leményre. Az események gyorsan követték egymást s ma már befejezett tény, hogy Bulgária fegyverszünetet és békét kért, vagyis kilépett a négyes szövetségből. Hivatalos vélemények még szá­mítanak arra, hogy a bolgár közvé­leményben változás áll be, annyi azonban biztos, hogy a Balkán ismét döntő pontjává lett a világnak és a háború olyan fázisához ért, a mely elé a legnagyobb várakozással tekint­hetünk. Kétségtelenül, letagadhatatlanul: komoly órákat élünk. Ezekben a sors­döntő órákban azonban minden kö­rülmények között meg kell őriznünk higgadtságunkat. A háború már sokra njegtanitott és idegeinket megedzette kellemes és kellemetlen meglepetésekre. A sors kezében vagyunk, de azzal a lelki nyugalommal, hogy a sorsot nem provokáltuk. Valóban, azt még a leg- elkeseredettebb ellenségünk sem áll it- hatja, hogy a világháború fölidézésé­ben részünk leend. Nem, — a magyar nép gondolatban és érzésben távol állt e borzalmaktól, nem voltak nyílt és titkos aspirációi) de állta becsü­lettel a harcot. & mibe belevitték és teljesítette a kötelességét a végsőkig tisztességgel, önérzettel. A hivatalos jelehtés szerint a csapatparancsnokság most arra figyel, hogy a bolgár népre és közvéleményre milyen hatással lesznek a hadi ese­mények. A csapatparancsnokság azon­ban figyeljen a magyar közvéleményre is. Ennek ma is ugyanaz a véleménye elhatározása, akarata, követelése, a mi a királyáé 1916. december 12-ike óta: becsülettel kitart, hősiesen har­col, de — békét akar. Wekerle izenete a tőzsdéhez. (Jjabb békeakció küszöbén. Budapest, szepí. 30. Cenz. táv. A tőzsde megnyitása előtt a tőzsdeta­nács ma délelőtt 11 órakor gyűlést tartott, melyen Horváth Elemér elnök bejelentette, hogy megjelent Wekerle Sándcr miniszterelnöknél s több felvi­lágosítást kért a helyzetről. Ezután felolvasta Wekerle válaszát, mely igy hangzik : a bolgár eseményekkel kapcsolatban a helyzetről nem kedvező hí­reket kaptunk, de az székkel szemben szükséges intézkedések megtörténtek, úgy hogy védelmi vonalunk minden irányban biztosítva van. Ami a békét illeti, köztudomású, hogy külügyminiszterünk csak a napokban fejezte ki ko­moly formában a monarchia békekészségét. Ez a békekészség ma is még megvan s a szükséges lépéseket ebben az irányban is már megtettük, termé­szetesen Németországgal teljes egyetértésben. Komoly időket éiünk, de ma nem szabad megijednünk. Kérem, hogy a felelőtlen helyről érkező híreszte­léseket a legnagyobb óvatossággal'fogadják. Egy elvesztett ütközet hátrányait még vissza lehet szerezni, de egy alaptalan pánik folytán előidézett gazdasá­gi károk véglegesek, azokat sohasem kaphatjuk vissza. Kérem, figyelmeztes­sék a közönséget, hogy bárminő is a harctéri helyzet, ez a gazdasági viszo­nyokra nincs befolyással. Hit kíván az antant Bulgáriától. Genf, szeptember 30. Cenz. táv A Matin értesülései suerint az antant Bulgária békeajánlalának elfogadását a következő feltételekhez fűzi: 1. A hadsereget azonnnal teljesen le kell fegyverezni. 2. A háború kezdete óta elfoglalt idegen területeket azonnal ki kell üríteni. 3. Az antant az ősz- szes bolgár vasutakat ellenőrzése alá veszt, A bolgár megbízottat Szaioníbiben. Genf, szeptember 30. Céns fáv. A Havas* ügynökség jelentése szerint a bolgár megbízottak Ltacsev volt pénzügyminiszter, Luker és Radev Szalonikibe érkeztek, hogy a fegyver- szünetről tárgyaljanak. bolgárok folytatják a háborút Berlin, szept. 30. Cenz, távirat. Egy magas állású személyiség, aki pénteken érkezett Szófiából Berlinbe, a „Aerliner Lokalanzeiger" tudósítója előtt kijelentette, hogyha sikerül hol­nap vagy holnapután a harctereken valami eredményt elérni, akkor Mali- riov helyzete meg van pecsételve. Malinov a Iegeröszakosabb politikát folytatja, a közvéleményt a lapok be- til ásávai elnyomta úgy, hogy Szófiá­ban semmit sem tudnak a harctéri eseményekről. Könnyen beállhat oly fordulat, hogy a bolgárok folytatják a háborút. Ui olasz otfenziva Berlin, szept. 30. Cenz, távira- Katonai körökben bizonyosra' 'vT ' hogy az olaszok nagy, általános fenzivát indítanak és ezúttal tömegekkel támadnak tavira * • *;->

Next

/
Thumbnails
Contents