Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1922

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FŐREÁLISKOLA 48-IK ÉVI értesítője AZ 1922/1923. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. I. A soproni állami Széchenyi István'foreáliskola múltjának rövid kivonata. Az 1836-ban megnyílt két osztályos evang. reáliskola és az 1850-ben megnyílt két osztályos kath. reáliskola 1868-ban egye­sült és községi reáliskolává alakult. A községi főreáliskola 1868. október l én nyílt meg egyelőre 3 osztállyal, de már 1869-ben 4, 1870-ben 5, 1871-ben 6 osztályúvá egészíttetett ki. A V. K. M. 1875. évi június hó 8-án kelt 12.383 számú» rendelete a reál­iskolákat 8 osztályúvá alakította ; ennek megfelelően a soproni községi főreáliskola 1875-ben 7, 1876 ban 8 osztályává bővült. Az első érettségi vizsgálat 1877. június 25-én volt. Az iskolának államosítása Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter, Sopron város az időben országgyűlési képviselőjének közremű­ködése folytán történt és pedig 1876 január J~től kezdődőleg. Az iskola elhelyezését illetőleg az evang. reáliskola 1836-tól 1849-ig az ev. lyceumban, 1849-től 1853-ig a szentgyörgy-uícai Eggenberg-féle házban, 1853-tól 1868-ig a szomszédos Löffelholz- féle házban volt elhelyezve. A kath. alreáliskola 1850-től 1856 ig a Városmajorban működött, 1857-től kezdve a város az iskolát az u. n városi elemi iskolai épületben helyezte el, amelyből később toldásokkal és átalakításokkal a mai főreáliskolai épület keletkezett. Ugyanitt volt elhelyezve 1868 tói kezdve a községi főreáliskola is. Az épületnek Kaszinó felöli szárnya 1872-ben épült ki. Amikor az iskola 1876-ban államivá lett, csak a föld­szint és második emelet helyiségeit foglalhatta el, az egész első emelet továbbra is a kath. elemi iskoláé maradt 1891 december 26-ig 1892 január 1-vel az egész épület az áll. főreáliskolának adatott át, egyúttal az állam és város költségén átalakíttatott. Jelen alakjában és nagyrészt beosztásában is 1893. szeptember 1-én készült el Az iskola nevére vonatkozólag a V. K. M. 1922. évi május hó 24-én kelt 64 408/V. sz. r.'elrendelte, hogy az intézet az 1922—23. tanévtől kezdődőleg a következőképen neveztessék el: „Soproni állami Széchenyi István főreáliskola“.

Next

/
Thumbnails
Contents