Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1923

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FOREÁLISKOLA 49-IK ÉVI értesítője: Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNŐ IGAZGATÓ. I. A soproni állami Széchenyi István főreáliskola múltjának rövid kivonata. Az 1836-ban megnyílt két osztályos evang. reáliskola és az 1860-ben megnyílt két osztályos kath. reáliskola 1868-ban egyesült és községi reál­iskolává alakult. A községi föreáliskola 1868 október 1-én nyílt meg egye­lőre 3 osztállyal, de már 1869-ben 4, 1870 ben 6, 1871-ben 6 osztályúvá egészittetett ki. A V. K. M. 1875. évi junius hó 8-án kelt 12.383. számú rendelete a reáliskolákat 8 osztályúvá alakította ; ennek megfelelően a sop­roni községi főreáliskola 1875-ben 7, 1876-ban 8 osztályúvá bővült. Az első érettségi vizsgálat 1877 junius 25-én volt. Az iskolának államosítása Tréfort. Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter, Sopron város az időben or­szággyűlési képviselőjének közreműködése folytán történt és pedig 1876 január 1-től kezdődőleg. Az iskola elhelyezését illetőleg az evang. reáliskola 1836-tól 1849-ig az ev. lyceumban, 1849-től 1863-ig a szentgyörgy-utcai Eggenberg-féle házban, 1853-tól 1868-ig a szomszédos Löffelholz-féle házban volt elhelyezve. A kath. reáliskola 1850-től 1866-ig a Városmajorban mű­ködött. 1857-től kezdve a város az iskolát az u. n. városi elemi iskolai épületben helyezte el, amelyből később toldásokkal és átalakításokkal a mai főreáliskolai épület keletkezett. Ugyanitt volt elhelyezve 1868-tól kezdve a községi főreáliskola is. Az épületnek Kaszinó felőli szárnya 1872-ben épült ki. Amikor az iskola 1876-ban államivá lett, csak a földszint és má­sodik emelet helyiségeit foglalhatta el, az egész első emelet továbbra is a kath. elemi iskoláé maradt 1891 december 26-ig. 1892 január 1-vel az egész épület az áll. főreáliskolának adatott át, egyúttal az állam és város költ­ségén átalakíttatott. Jelen alakjában és nagyrészt beosztásában is 1893 szeptember 1-én készült el. Az iskola nevére vonatkozólag a V. K. M. 1922. évi május hó 24-én kelt 64408/V. sz. r. elrendelte, hogy az intézet az 1922—23. tanévtől kezdődőleg a következőképen neveztessék el: „Soproni állatni Széchenyi István föreáliskola“. Nagy jelentőségű esemény a reáliskolák történetében az életbeléptetett 1924. évi XI. te. 16. §-a, amely a fiuközép- iskolai érettségi bizonyítványnak valamennyi főiskolára, illetőleg a főiskolák valamennyi szakjára való egységes jogosítását törvényesítette. A közép­iskolák (gimnázium, reáliskola és reálgimnázium) ezen teljes egyenjogosi- tása a reáliskola régi sérelmét végleg megszüntette.

Next

/
Thumbnails
Contents