Állami főreáliskola - Széchenyi István gimnázium, Sopron, 1923

II. Az 1923—24. tanév története. Az 1923—24. tanév szabályos lefolyású volt. A tanítást rendes időben kezdhettük meg, rendes időben fejeztük be; a tanítás folyton ásságát egész éven át megszakítás nélkül sikerült biztosítani. Az I. osztályba lépni szándékozó tanulók felvételi vizsgála­tát 1923. június 25—26. és augusztus 29—30. napjain tartottuk. A vizsgáló bizottság tagjai Lauringer Ernő igazgató elnöklete mellett Dr. Stodolni Gyula c. igazgató és Merényi Gábor tanár voltak. Jelentkezett 75 tanuló. Megfelelt: 62 nem felelt meg 13 tanuló. A javító különbözeti és pótló vizsgálatok augusztus 31., a magánvizsgálatok szeptember 12—13. napjain voltak. A beiratások szeptember 1., 3-, és 4. napjain történtek, a tanévet megnyitó Veni Sancte szeptember 4-én volt; a rendes tanítás szeptember 6-án kezdődött meg. A fanári testület. Az 1923—24. iskolai év folyamán a tanári testületben a következő változások történtek: Seemann Kálmán c. középiskolai igazgatót a nm. V. K. M. 1923 június végén saját kérelmére nyugalomba helyezte. Seemann Kálmán nagy érdemeit, amelyeket iskolánk fellendítése és jó hírnevé­nek emelése érdekében kifejtett, Lauringer Ernő igazgató már az 1923. június 30-án tartott záróértekezleten méltatta és jegyző­könyvbe foglaltatta, de teljes elismerését nyilvánította a nm. V. K. M. is. Dsida Ottó tanker. kir. főigazgató úr az 1924. május 7-én tartott értekezletén a következőképen emlékezett meg Seemann Kálmán munkásságáról: „Seemann Kálmán c, igazgató, rendes tanárt 40 évi állami szolgálat után a nm. V. K. M nyug­díjazta. Ahhoz az elismerő és köszönő irathoz, amelyet kedves kartársunk ez alkalommal a miniszter úrtól kapott, nem a sab­lonos búcsúztató szavaknak, hanem a mélyen érzett hálának, köszönetnek és a szív mélyéből fakadó legbensőbb, legmelegebb jókivánatoknak kell részünkről ezúttal is csatlakozniok, mert egy emberöltőn át szakadatlanul gyakorolt legszebb kartársi, tanári, nevelői és oktatói érdemek elismeréséről van szó. Hosszú pedagógiai pályájának nagy részét — 28 évet — ennél az inté­zetnél töltötte az igazgató úr, ahol kiváló sikerei a rajzoktatás terén, rendkívül finom tapintata a kartársakkal való érintkezésben, a tanulókkal szemben is mindig megőrzött nyugodt, előkelő mo­dora felejthetetlenné teszik emlékét, őszinte szeretettel és nagyra­becsüléssel kívánjuk számára a Mindenható bőséges áldását, hogy az olyannyira megérdemelt nyugalom éveit minél tovább, minél jobb egészségben és bőséges lelki örömök közt tölthesse.“

Next

/
Thumbnails
Contents