Laehne-féle gimnázium, Sopron, 1885

A nevelő és a büntetés. Irta Odörfer Kristóf. Amint ez idén elvállattam, hogy intézetünk értesítőjébe a szokásos értekezést megírom, már előre száműztem minden gon­dolatot, mely szorosan vett' tudományos fejtegetésekre csábít­hatna. Nem azért, mintha valami értékesebb munkát adhatna a módszertan vagy neveléstan általános kérdései köréből az ily ma­gán iskola, mely egyúttal nevelő intézet is : hanem, mert vélemé­nyem szerint e helyen tudományoskodni czélt tévesztett dolog. Rosszak avagy kevésbé értékesek emez értesítői munkák : úgy kár volt kinyomatni őket ; ha pedig jók : úgy más módon szélesebb körben terjeszthetők el. A szülők nem igen érdek­lődnek irántuk; a kikhez tulajdonképen szólni kellene: a nö­vendékek számára nem Írunk ; a szakértők pedig nagy ritkán, olykor későn vagy soha seui jutnak hozzá. De kívánatos dolog, hogy a nevelő néha-néha az érdekelt közönséghez szóljon, nyújt­son neki felvilágosítást! Ilynemű fejtegetések bizonnyára inkább valók az értesítőkbe, mert e munkák egyrészről a szülőket érte­sítik, hogyan bánunk gyermekeikkel s másrészről az ifjabb s ké­sőbb az intézet kötelékébe kerülő nevelőknek kezdetben nehéz feladatát könnyithetik meg. Ha tán egyik-másik növendék is ol­vassa ezt, úgy ama komolya megfontolás, mely nevelésük folyamán vezet bennünket, alig fog hatás nélkül ellebbenni felette. A következőkben újat avagy csakis újat nem Ígérek, hanem megelégszem azzal, hogy főbb vonásokban leirom ama gondola­tokat, melyek a tárgy felett bennem keletkeztek ; mindamellett némely előttem fontosnak látszó kérdésről bővebben fogok elmél­kedni és értekezni. A ki a nevelés terén több ideig bizonyos érdeklődéssel s a megfigyelésnek veleszületett tehetségével működött, az mindenkor örömmel üdvözölte az uj tanév kezdetét, mely uj anyagot ad a megfigyelésre. Uj tanítvány, uj növendék ! aztán uj tanító, uj nevelő ! Itt nyüzsög az életvidor ifjúság összegyűlve a társodalom különféle rétegéből, osztályából és rendéiből eredve s az iskola

Next

/
Thumbnails
Contents