Laehne-féle gimnázium, Sopron, 1889

Tan- és nevelő-intézeüinknei< iránya, czélja és lényege. „Az intézet feladatául tűzi ki magának, hogy növendékeit testileg ép, egészséges és erős, ügyes ifjakká nevelje; alapját vesse meg derekas szellemi és gyakorlati műveltségűknek; éle­tüknek és törekvésüknek az eszmény felé mutasson irányt; fejtsen ki bennök derült és szerény kedélyt ; szoktassa tisztességes maga­viselethez; tartson fenn és ápoljon bennük tiszta és vallásos érzületet“. Ezen mondással jelölte ki az intézetnek irányát egyszer és mindenkorra alapítója ; az intézet mindenekelőtt nevelő- intézet és minden ízében ennek a czélnak szegődik szolgálatába. A növendékek ellátását és oktatását az intézet kizárólag maga eszközli és az egész berendezés, mely egy egészen elkülönített lakó- és egy szintén külön iskola-épületből áll, teljesen meg is felel e ket­tős czélnak. A lakóház magában foglalja a növendékek dolgozó-termeit, zeneszobáit, háló- és ebédlő-termeit, továbbá a tanárok szobáit és az intézettulajdonos-család lakóhelyiségeit. Az iskola-épület a tantermeken kivül magában foglal még egy természetrajzi múzeumot, egy természettani szertárt, vegytani laboratóriumot és rajztermet, nemkülönben egy tágas tornatermet, a mely egyúttal mint ünnepek tartására és vizsgálatokra használt dísz­terem is szerepel. „Levegő, tér és világosság“ a három alapfeltétel, mely az intézet helyiségeinek beosztásánál főképen érvényre jutott, de ezen­kívül igyekszik az intézet e három alapfeltételnek az által is meg­felelni, hogy van tágas játszóhelye a ház előtt, lombos kertje a ház mögött, s egész fekvésével a városhoz fűződik, de a szabad természetbe tekint; végül pedig közvetlen közelében fürdővel rendelkezik. Ennyit az intézet helyiségeiről, a mennyiben azok a kitűzött czélhoz alkalmazkodnak. A/, intézet álta­lános iránya és czélja.

Next

/
Thumbnails
Contents