Állami leánygimnázium, Sopron, 1920

A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE A?í 1920—21. ISKOLÁS ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: SCHWARTZ KÁLMÁN IGAZGATÓ. Adatok az intézet 1920—21. évi történetéhez. Az 1920—21. iskolai évet szabályszerű időben nyitottuk meg. Augusztus hó 30-án voltak az I. osztályos felvételi vizsgálatok, amelyekre augusztus hó 26-ig 37 tanuló jelentkezett. E vizsgálatot valamennyi tanuló sikerrel tette le. Augusztus hó 31-én volt az alakuló értekezlet, utána megtartottuk a javító- és pótló-vizsgála­tokat. Szeptember hó 1., 2. és 3-án voltak a beírások, szeptember hó 4-én az évnyitó istentisztelet. Szep'ember hó 6 án kezdődött a rendes tanítás, amely az 1920. évi december hó 20 tói 1921. évi február hó 1 ig tartott szénszünet kivételével megszakítás nélkül folyt június hó 21-ig bezárólag. Az évvégi összefoglaló ismétlések június hó 22—27. napjain voltak, a magánvizsgálatok június hó 22—25-ig. Június hó 29-én volt az évzáró istentisztelet, az iskolai év ünnepélyes berekesztése és a tanulmányi értesítők kiosztása. Személyi ügyek. A tanári karban a megelőző iskolai év állapotához képest kevés változás történt. Új tanerőkül alkalmazta a nm. VKM. intézetünkben Tóth László dr.-1, a kalocsai r. k. fő­gimnáziumhoz beosztott lip;ószcntmiklósi állami főgimnáziumi menekült r, tanárt és Gábor Géza h. tanárt. Amaz 1920. évi szep­tember hő 14 én, emez 1921. évi január hó 11-én jelentkezett szolgálattételre. Tóth László dr. tanár azonban már 1920. évi novemb r hó 20-án elhagyta intézetünket, mert a nm. Minisztérium saját kérel­mére a jászapáti i kir. kalh főgimnáziumhoz helyezte át. Óráit az iskolai év végéig özv. Bründl Ödönné, nyug. felsőleányiskolai igazgató látta el. A gyorsírást Luksz József áll. főreálisk. h. tanár tanította. Az intézői népessége. Az intézetben az idén ny.lt meg a VII. osztály. Beiratkozott 201 nyilvános- és 9 magántanuló; 6 tanulóval több mint az előző évben. A tanulók fegyelmi-, tanulmányi- és egészségi álla pota. Komolyabb fegyelmi eset nem fordult elő. Az ifjúság 99 5%-a dicséretes, 0 5%-a megfelelő magaviseleti érdemjegyet nyert.

Next

/
Thumbnails
Contents