Állami leánygimnázium, Sopron, 1923

A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI a LEÁNY GIMNÁZIUM a értesítője Az 1923/24. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: SCHWARTZ KÁLMÁN IGAZGATÓ. • Hiszünk egy Istenben, Hiszünk egy Hazában, Hiszünk egy isteni, örök igazságban, Hiszünk Magyarország feltámadásában. Adatok az intézet 1923—1924. év történetéhez. Az 1923—24. iskolai évet szabályszerű időben nyitottuk meg. Augusztus hó 31-én volt az alakulóértekezlet, utána meg­tartottuk a felvételi és a javítóvizsgálatokat. Az I. osztályos felvételi vizsgálatra 51 nyilvános tanuló jelentkezett, akik valamennyien megfeleltek az előírt követel­ményeknek. Szeptember hó 1., 3. és 4-én voltak a beírások. A nyilvá­nos tanulók létszáma az előző évhez képest 13 mai apadt. Férőhely hiánya miatt — sajnos — az internátusba 35 folyamodót, az iskolába pedig a III. és IV. osztály túlzsúfolt­sága miatt néhány növendéket nem vehettünk fel; a Zrínyi Ilona tisztileánynevelőintézet igazgatósága a tavalyi 50 növen­dék helyett csak 21-et iskoláztatott intézetünkben. Ezek a kö­rülmények az apadás okai. Az alsó két osztály magas létszáma miatt ezt a két osz­tályt párhuzamosítottuk, a III. és IV. osztály párhuzamosításától tanárok hiánya miatt el kellett tekintenünk. Szeptember hó 5-én volt az évnyitó istentisztelet és az osztályok rendezése, 6-án az igazgató ismertette az intézet fegyelmi szabályait, 7-én kezdődött a rendes tanítás, amely a szabályszerű szünetek kivételével megszakítás nélkül folyt június hó 18-ig bezárólag. A VIII. osztály vizsgálatait május hó 12—17., az össze­foglaló ismétléseket június hó 20—27. napjain tartottuk meg. Június hó 29-én volt az évzáró istentisztelet, az iskolai év be­rekesztése és a bizonyítványok kiosztása. Személyi ügyek. A tanári testületben az előző év állapo­tához képest, a következő változások történtek : A nm. V. K. M Rokszer Ilka és Schuh Kamilla r. tanárokat a VI. fizetési osztályba, Csiky Paula internátusi igazgatónőt és Kontz Gizella r. tanárt a VII. fizetési osztályba, Csaplovics József r. tanárt a VIII. fizetési osztályba nevezte ki ; Schwáby Georginát az iskolával kapcsolatos internátushoz nevelőnőül alkalmazta. A tankerületi kir. főigazgató úr Öméltósága Marcsek Tibor dr. r. tanárt az igazgató helyetteséül jelölte ki. Betegsége miatt 1924. március hó 14-től az iskolai év végéig szabadságon volt Heinischné Garay Ilona r. tanár. Erre az időre a VII. osztályos természettannak és mennyiségtannak

Next

/
Thumbnails
Contents