Sporthirlap, 1919. január-június (10. évfolyam, 1-26. szám)

1919-01-06 / 1. szám

terebélyes fává növekedett, hogy olvasóközön­sége hű maradt hozzá e nehéz időkben is, 'hogy ma is meghallják a szavát, ma is az, ;ami volt a sport nyilvánosságának legelső fóruma­Más, nyugalmasabb időben jól eső öntudat- ital mondanék ezt él, de most a tizedik év ^ünnepén is keserűséggel teli a szivünk. Nem (fezt reméltük mi a londoni olimpiász után, : mikor az első számot szárnyra bocsájtottuk. 'js nem tudunk belenyugodni abba, hogy en- ‘uek igy kellett történnie. Hogy el kellett sza­kadnunk az angol sporttól, hogy járatlan, ilzakadekos utón kell jámuub és hogy újra élőitől kell kezdeni az alkotás munkáját Erre az uj, teremtő munkára teszünk im8 . hitet és fogadalmat az első decennium kü- i szöbén. Elég erőt érzünk hozzá és hiszünk a ^magyar sport töretlen erejében is. Azt hisszük, mindenki mellénk áll, akinek a magyar sporthoz köze van, mert sok igaz ügyért tört már lándzsát a Sporthirlap, de Ennél szendébbért, ennél nemesebbért még sohasem. Beheggcszteni a sebeket, fölépíteni, amit a háború orkánja ledöntött, erőhöz se­gíteni, újra hatalmassá, virágzóvá fejleszteni a magyar sportot — ez lesz a Sporthirlap hitvallása, amikor belép életrekeltének tize­dik esztendejébe. Megstiozdűltak a kis > egyesületek. Yélisitási mozgalom az MLSz-ber. Afcíg jelent már a láthatáron az eisö fecske, 'amely ielz», hogy közeledik az MLSz tisztújító kÖ7gvü'é#éöek ideje cs amely egyúttal elárulja, hogy az idén valószínűleg szélesebb körű hul­lámverést támasztanak a választási mozgalmak, mint az elmúlt esztendőkben amikor az FTC — MTK harc ; sülte nagyarányú sportpolitikai küz­delmekből győztesen kiderült uj rezeim simán tudta a masa akaratát a szövetség összetételé­ben és kormányzásában érvényre juttatni. Tudvalévő dolog, hogy az uj kormányzati szel­lem ihaíjgurálói unnák idején a többek között a szövetség demokratjálódásának jelszavává' mentek a küzdelembe és ennek megfelelően nz úgynevezett kis egyesületeknek tekintélyes, be­folyást és súlyt kölcsönző képviseletet biztosí­tottak. Azóta a helyzet lényegesen nem válto­zat:, csak annyibba, hogy a. kis egyesületek — amely elnevezés egyébként nem jelöl meg egy­séges, pontosan körülhatárolt fogalmat, de ren­desen áz első osztályon kívül álló egyesületeket szokás alatta érteni — képviseletüket még nö­velni '3 erősíteni igyekeztek, amely törekvés nem is találkozott különösebb ellenállással úgy, hogy a mai állapot szerint az elsőosztályu egye. 'sületek épp csak'hogy még többségben vannak. E különleges érd-keik tudatára mindinkább éb­redő kis egyesületek kezdték meg elsőnek a vá­lasztásokra való szervezkedést A cra' lakozásra íehzólitó körlevél a mozgalom céljaként meg­jelöli, hogy egységes, csak saját érdekeik által vezéreit, minden más alakulástól független pártot alakítsanak és szerezzék meg a szövet­ségben a többséget, amely, minthogy az övék a nagyobb szám a sport terén működök között, méltán megilleti őket. Bizonyos, hogy elvben, a demokratikus kor­mányzati szabá'yok és felfogások elméleti állás­pontjára helyezkedve, senki sem emelhet kifo­gást e törekvés ellen és nem láthat: benne semmi olyat, ami jogtalan utón tőr valakinek biztosí­tott érdeke vagy valami okvetlenül fenntar­tandó rend ellen. A 1 is egyesületeknek, miután tényleg a s per tűzök között többségben vannak, elvitat hatatlan joguk van rá, hogy a íooiball- íport legfőbb fórumán a kormányzás gyeplője kezükbe kerüljön, ha azt egységes fellépésükkel megszerezni tudják. Kincs semmiféle elvi szem­SPORTHIRLAP ál. siz&m. pont, amelyből szükségképpen következnék, hogy az elsőosztályu egyesületeknek kell rendel­kezni a szövetségben a többséggel és hogy jog­sérelem érné őket, ha a kormányhatalmat vala­mely más csoport elhódítja tőlük. Hogy eddig tényleg ez vOit és mind máig ez a helyzet, ennek oka és magyará’-ata a szövetség törté­neti fejlődésében és gyakorlati körülményekben rejlik, de ez természetesen nem prejudikálhat a iövőnek. De viszont épp e gyakorlati 1 örülmé. ryek késztetnek bennünket annak kijelentésére, hogy nem tartjuk kívánatosnak a fordulat be­következését, rőt Sportunk nyugodt és általáno­san remélt menetű fejlőd'se szempontjából bi­zonyos aggodalommal töltene el. Hiába, a té­nyeken a legszebben hangzó jelszavakkal sem lehet' változtatni ős a fejlődés természetszerű menetét sem lehet bár mily ügyesen alkalmazott agitatorius eszközökkel sem megsürgetni, mind­két körülménv pedio kétségtelenül és kézzel­foghatóan azt igazolja, hogy ez idő szerint az elsőosztályu egyesületek lényegesen több vezető szereire hivatott egyénnel rendelkeznek, mint a többiek és a szövetség irányítása náluk jobb kezekben v-’n. Hangsúlyozzuk, hogy ez idő sze­rint látjuk még ilyennek a helyzetet, amit azon­ban abszolúte nem tanunk megváltó'hatatlan­nak ; de amip az egyesületek struktúrája ezt a képet mutatja, ennek nem is annyira Szándé­kos, mint ipkabb önkénytelen, a dolog termé­szetében rejlő következményének tekintjük, hogy a nagyobb intellektuális tőkével rerdT- ksző tábor nagyobb mértékben veszi ki részét a hatalom gyakorlásából. E nézetünk megmáfitására pedig éppenséggel nem alkalmas a felhívás indokolásának az a része, amely az elsőo'ztáJyu rezsim bünlajs*ro- mát'sorol ja" fel. Elismerjük, hogy az idők folya­mán sok és súlyos hiba és mulasztás történt, de lehetetlenség ész'e nem vermi, hogy az utóbbi evekben a szövetség mii' ödése határozott és sikeres törekvést fejtett ki a közérdek szolgála­tában. Még kevésbbé tarthatjuk helytállónak a körlevél ama vádját, hogy' az elsőosztályu egye­sületeknél síiket fülekre talált mind“n panasz, amelyet a kis egy csü'ctdc mostoha anyagi hely­zetük megjavítása érdekében hangoztattak, mert azok mereven —- különösön mióta az MTK— FTC háborúskodásnak v ege szakadt — elzár­kóztak a kis egyesületek és pályáik .támogatása* elől. Ha ezt a nem egész világosan kifejezett szemrehányást úgy kell érteni, hogy az első- osztály u egyesületek a saját mérkőzéseiken szer­zett jövedelemből nem juttattak a kisebbeknek, akkor mindenekelőtt cscd-iOroznunk kell és fö­lötte különösnek taitanunk, hogy egy kormány­hatalomra törekvő és önérzettől duzzadó párt ilyen siránkozó húrokat perdii meg tulaj (ion­képpen alamL'snaszerü adományok elmaradása miatt, ha pedig az az értelme, hogy u szövet­ségben akadályozták me; a kisegyesületeket pártoló politikának érvényesülését, akkor a té­nyekkel jut kétségtelen éllenmondúsba. A szö­vetség a kis egyesületek támogatásában e'ment addig a határig, ameddig ezt a pénzügyi egyen­súly veszélyeztetése nélkül c?ak tehette, a nagy egyesületek egy hanggal som tiltakoztak ez ellen, egyébként is_a kis egyesületek a Követ­ségben oly tekintélyes képviseletnek örvendtek, hogy' te'jes lehcteTenség lett volna ily irányú tendenciának ellentállni. Több ezen a téren akkor sem történhetik a I-is .egyesületek érdekében, ha ők fosnak kormányozni, ha cs’k nem akar­ják a szövetség részére lehetetlenné tenni hiva­tásának teljesítését, vagy ha oly tervekkel nem akarnak kis'rletesni, amelyek erőszakos beavat kozást jelenten k az egyesületek és pályák sza­bad rendelkezési jogába, ami azonban — meg­felelő reakciót szülve — belátha’ai lan bonyo­dalmakra és a harmonikus együttműködés fel­tétlen megzavarására vezetne. Kié a tattersaü pálya? Minden héten más és más hir kelt szárnyra arról, hogy mely csapat fog trenírozni a tatlersalí pályán. Három egye­sület is jogot formált a pálya megszerzésére, még pedig a Nemzeti SC, a Józsefvárosi SC. és a Józsefvárosi AC. Mindegyik egyesület már. már magáénak hitte a pályát, mig most ki­tűnt, hogy az egyesületek csupán hiú remé­nyeket táplálnak, merj a tattersali pálvát egyik egyesületnek sem adják oda, sem nyilvános mérkőzések megrendezésére, sem pedig tréning- célokra. A bírák bizottsága kedden este ülést tart. Büntet a fegyelmi bizottság. Horváth Józsefet, a Törekvés csapatának kapitányát a bíróval szemben tanúsított tiszteletlen magaviseleté miatt a fegyelmi bzottság szigorúan megdor­gálta. Kaufmann Albertét, ugyancsak a Törek­vés játékosát, durva iátéka miatt két bajnoki mérkőzést ól eltiltották. Ölvedi Józsefet, az OTE tagját, a Fcs'ők elleni durva játéka miatt 13X9 március 31-ig tiltották el a játéktól. A szövetség fövő heti munkarendje. Kedden az intéző és a bírák bizottsága, pénteken a tanács tart ülést. I MTK BTC törzsaszlala törzsasztala TeSefonszáma 8—81. Teíefonszáma 131—71. Kristály kávéház tulajdonosok B rom mer és König VI., Te rés-kőrút 32. Sportférfiak találkozó helye. Az összes sportlapok olvashatók. A KÉVE Sportegycsület, amely 1909 óta, részint Spáita néven a labdarugó-sportban jó hírnevet szerzett magának ismét megkezdi működését. A háborús kényszerpihenő után, a csapat tagjai visszatértek a Harcterekről és a régi lelkesedés­sel látnak ahhoz, hogy a klub komoly munká­val, régi jónevéhez méltóan szerepeljen. A veze­tőség egyelőre, a tagok címeinek hiányában, ezúton kéri a klub régi tagjait, hogy a ma, hétfő délutáni, valamint a csütörtök esti össze­jöveteleken a Weslend kávéház souterrainjéban mepje'enni szíveskedjenek. Uj élet a BTC-ben. A BTC kebelében hetek előtt erős mozgalom indult meg a labdarugó sportnak fejlesztése, modernebb és az eddiginél intenzivebb alapokra való ' fektetése érdekében. A koreszmék által áthatott sportszerető lelkesebb klubtagok és a frontról hazatért régi nagynevű játékosok, valamint a fiatalabb tagok közős elhatározással talpra állottak a kitűzött célok elérésére. A szervezkedő mozgalom célja az erők tömö­rítése és a fiatal tehetségek érvényesülésének lehetővé tétele volt. Az erre venatkozó terveze­tet Maleczkv Román szerkeztette meg é$ a lti. tagból álló küldöttség vitte el Iszer Károly társ­elnökhöz ázzál a, kéréssel, hogy megvitatás és megvalósítás céljából a klub választmánya elé terjessze. , Iszer, aki egyik úttörője volt a magyar foot- ballsportnak, lelkesedéssel fogadta a tagok moz­galmát s megígérte annak szívvel lélekkel való támogatását, A Törekvés vándormadarai. Az átigazolási lista közlése alkalmával méltó feltűnést keltett az, hogy a Törekvés első csapatának a túlnyomó része más egyesületbe kérte átigazolását De még a közönségnél is jobban meglepődött a Törekvés elnöksége, mert semmi okot nem szolgáltatott a. kiválásra Épp ezért — a íootball intéz őséggel teljes ös zhangban — elhatározta, hogy azokat a játékosokat, akik átigazolási kérelmüket a tréning megkezdéséig vissza nem vonják, nem engedi többet a pályára lépni. Drákói rendszabály ez, de szirhpátikusabb és méltóbb is az eddig követett rendszernél, amely a legtöbb egyesület­ben abból állott, hogy a vándormadarakat min­denféle kedvezéssel, Ígéretekkel és hízelgéssel iparkodtak a lábukról levenni. Myakk@nci$Biáz Budapest, V , Boák Ferenc-utoa 14. se ám. Fióküzlet*. IV., Kigyó-e. 5. (XlotildpaiotaJ Saját g^rdásu ni/akfcandők $ csodásán gsads-g válassiakbsn a O Árjegyzéket 30 filléios bélyegéit köláüuk. O '• ' -------­ff i. oldal. FOOTBALL

Next

/
Thumbnails
Contents