Sporthirlap, 1920. január-június (11. évfolyam, 3-52. szám)

1920-01-08 / 3. szám

903 t Magyar átoh. Harcos nemzet vagyunk. És sajnos nemcsak a. nagy politikában meg a köz- életbeif*szeretjük egymást kissé föltűnő módon és kirívó lármával, hanem im­már a sportban is. Öröm nézni, hogy a sport hány helyén lobog, több-keve­sebb füsttel tarkítva, a pártoskodás tüze. , \ labdarugó sportban gomolyog a legorrfacsaróbb füst. S ennek olyan egyszerű oka van. Akármint is takar­gatják ugyanié, mégis kiütközik belőle, hogy jórészt üzleti okok, veszélyben forgó pályaérdekek idézték elő a most folyó harcot. Elgörbült a magyar fut­ball iránytűje. Az egyetlen biztos nyugvó­pontra, a színtiszta amatőrségre muta­tott eddig s ehhez híven azt vallotta az MLSz legsürgősebben megvalósítandó programpontjának, hogy a magyar fut­ballt visszavezeti éltető, egyedül üdítő forrásához, a csorbítatlan, a makula nélküli amatőrséghez, Ennek a gondo­latnak a jegyében üzent hadat a magyar futball Ausztriának s mi lelkesen tap­soltunk ehhez az akcióhoz. De ki beszél ma már az amatőr kér­désről, kit érdekel .Ausztria játékos­csempészete. A futball bajkeverői el­terelték a figyelmet a futball életbevágó problémáiról s a polgárháború pusztító füzét ültették el a futball közéletbe, tí most áll a harc. Két táborra oszlott az imént még egységes magyar futball, egymást tépve és marcangolva vias­kodnak a pártok, elfelejtve, hogy csa­pásaikkal a magyar futballt sebezhetik halálra. Az ősi magyar átok, — a mit sorsnak is lehetne nevezni, — teljese­dett be a magyar futballon. A pártoskodás és belháboru tanyája lett az atléta szövetség is. Pedig a ma­gyar atlétika igazán nőm engedhet meg magának ekkora fényűzést. Hiszen még akkor sem tudná kiegyenesíteni a derekát, ha minden egyesülete és min­den embere egy akarásban forrna össze. Olyan ma még a magyar atlétika, mint a háborúból hazatért rokkant katona. Alig tudja vonszolni a lábát, sápadt, vérszegény, nyugalomra, levegőre, nap­fényre, dús táplálékra, segitő kézre volna szüksége. S az atlétika a nyugalom és az erő­gyűjtés helyejt, azonnal csatát kezd - a mankójával. — Kérdjük, mi szükség volt pártokra bontani a MAÖz békésen együtt dolgozó egyesületeit. Miért a hajtóvadászat sportsmanek ellen, akik minden tettükkel híven szolgálták az atlétikát? Vagy olyan rózsás a magyar atlétika helyzete, hogy ilyesmire is van ráérő ideje. Meggondolták az atlétika bajkeverői, hogy milyen helyrehozhatat­lan hibát követnek el, ha nagy és ér­demes munkát végzett egyesületeket elkedvetlenítenek ? Hát már senki sem tudja elfordítani az atlétikára leselkedő magyar átkot? Az uszósportban is füstölög a tető. Igazán nagy kár érte, mert az uszósport gyönyörűen talpra állt a múlt évben. A MUSz tisztikara érdemes és eredmé­nyes munkát végzett. Közönséget tobor­zott, versenyzőket nevelt, megteremtette uszósportunk jövendő alapját, a száz­méteres uszodát s újra visszaszerezte hitünket, amit az elmúlt évek meddő­sége már-már kiölt belőlünk Azt hittük, a MUSz mentes marad a pártoskodás tűzvészétől. S most aggodalommal, bá­natosan figyeljük, miként gyújtják föl a MUSz békéjét is. A magyar átok, a széthúzás szenve­delme terpeszkedik lomhán, komor ’fe* k'eteséggel a magyar sport égboltján. Sehol egy tenyérnyi kékség, sehol egy reménysugár. Mindenütt harcolnak, min­denütt párttusák folynak, amikor tömö­rülésre. az erők egyesitett latba velősére volna szükség. Fájdalmas dolog, hogy ezekben a mostoha időkben kontárok- játszanak a magyar sport primhege- düjén. FUTBALL A futball bojkott ügye. Még az ántánt-azöveísógek sem tudtak meg« egyezni, Valóra válik az a reménységünk, hogy Anglia nem tudja kierőszakolni a központi hatalmak fejére olvasandó futballbojkottot. S ebben nemcsak a józanon gondolkozó sem­leges szövetségek akadályozzák meg, amivel egyébként számolt az angol futballszövetség, hanem — s ez már egyenesen a szenzáeió erejével hat — hanem olyan szövetségek, amelyek az ántánt kebelébe tartoznak. Brüsszelben most ült össze az ántánthoz tartozó futballszövetségekkongresszusa, amely elé azt az ismeretes javaslatot terjesztette az EK A (English Football Association), hogy tiltsák meg a semleges szövetségeknek a volt ellenséges hatalmak szövetségeivel való sport­érintkezést. A javaslat fölött hosszas ésszen- vedelmes vita indult meg, amiben különösen az angol, francia és az ir kiküldöttek vettek részt. A vélekedések és az elhangzott óhaj­tások olyan szélsőségesek és annyira áthidal- hatatlanok voltak, hogy végül nem is dön­töttek a javaslat sorsa fölött, hanem levették a kongresszus napirendjéről. Az ülésről szóló hírből hiányoznak a rész­letek s igy csak a jelekből és á vitában részt vett országok után sejtjük és következtetjük, hogy az Íreknek köszönhetjük a váratlan fordulatot. •riac vözgj ülése. A Kispesti Atlétikai Club a minap tartotta tisztújító közgyűlését. A tagok eddig még soha nem tapasztalt nagy $2Ümban,je- . lentck meg s az egyes funkcionáriusok évi jelen­tését a legnagyobb 'tetszéssel fogadták. A jelenté­sek után az uj éinökseg és tisztikar választására került a sor. A választások eredménye a követ­kező : Elnök. Csirnár Károly építészmérnök. Társ­elnökök l 'berharat Jáno postafóigazgató. Reinrr Márk gyártulajdonos.. Reöihy Vladimír középiskolai igazgató. Ügyvezető elnök: Krausz Jenő, Alelnöki: • Reznicsek Imre po3tatanácsos. Főtitkár: Boldog Nándor, 'Titkár: Kónya Ferenc. Tootli Béla az FTC játékosa eljegyeate Sü- Ftnka urleanvt. Csütörtöki kiadás. Ára 1 kor. 50 fillér. XI. évfolyam Budapest, 1920 január 8 fl teltedzej rpiódeQ ágával foglall^ofcó újság ■ Hl ———■ ■ ———1 — ”■ 1 ' ....... ....■■■■■■" . ■ -i.'r ■■■ ■ ■ i.j Lili. i­Sz titkosztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3- Telefon: 75—25. Kiadóhivatal; Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon 903 ELŐFIZETÉSI ÁR. Egész évre 120 kor. Fél évre ..................................................00 . Ne gyedévre ..................................................30, ME GJELENIK HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN REGGEL. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV., Sar­kantyus-u. 3„ valamint a liirdetőirodákban, Ausztria löszére Mosse Rudolfnál, Wien, I., 'Seilerstatte 2. Németország részére August Sclierlnéi, Berlin, Zimmerstrasse 37—41.

Next

/
Thumbnails
Contents