Sporthirlap, 1920. július-december (11. évfolyam, 53-104. szám)

1920-07-01 / 53. szám

53, számi " ' %,,, Csütörtöki kiadás. Budapest, 1920 julius 1. ára 2 korona, XI. évfolyam. ^^^1 te^tedz^ ágá val j Szerkesztőség: Budapest, IV.,Sarkantyus-u. 3.Telefon; 8—97. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 90?. ELŐFIZETÉSI ÁR.* , .. MEGJELENIK _ Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, IV., Sar­avtp 900 knr HÉTFŐN ES CSÜTÖRTÖKÖN kantyiis-u. 8,, valamint a hirdetöirodákban, Ausztria cfi "*...*.***»' 1flft ' REGGEL. részére Mosse Rudolfnál, Wien, I., Seilerstatte 2. rel evre <».««•».. ■ — —-■ ■■ —— Németország részére August Soherlnél, Berlin, Negyedévre ...................................................50 „ Egyes szám ára Wienben 3 H Zimmerstrasse 37—41. „Eg y centervorwards bizonyosan jobban tud rohamozni, mint egy bankhivatalnok, aki nap­estig az, irodában görnyed.•> — Ez a mondat tulajdonképen a futball, a sport dicsérete és sem uj, sem ere­deti, sem bizonyításra nem szorul. A sportoló fiatalság és a versenyek­nek páratlanul sokasodó közönsége már regen vallja ezt a tételt, amelyre — úgy lehet — a magyar történelem fogja ráütni az igazmondás és a hi­telesség pecsétjét. Dó Iiát ki •dicsekedhetik azzal, hogy a jövőbe lát? Ki tud olvasni a csillagokban? Ki tudná megmondani; mikor érik meg az idő a- nemzet homokóráján? Amikor a center- vorwardsbk — s be sokan leszünk mi akkor, ifjak és aggok Szent István Magyarországának centcrvorwardsai — "elindulhatnak ádáz rohamukba CsopkamagyarorSzág lezárt kapui felé. A centervorwards, mondom, szép és tisztes szerepet játszott eddig a íutballpályári, de szárnyakat kapott, rangemelésben részesült a múlt hé­ten, inért egy érces, messzehangzó hang nyomán büszke önérzettel vo­nult be a magyar példázatok és jel­szavak gyülekezetébe. A magyar kormányzó kezdte be­stédét a' centervorwardsról szóló pél­dázattál, amikor a Magyar Nemzeti ■ztadiöhról nyilatkozott az olimpiai bizottságnak. A kibontakozásnak, egy szebb jövő reménységének lett tehát 'a'záloga a cerrtervcrwards, a futball, — a spoit. Hiszen ott gon­doltak rá, ott beszeltek róla látnoki erővel, ahol a nemzet sorsát intézik. Megilletődve, mély hálát érezve gondolunk Horthy Miklós kormány­zóra, az elsőre, a • egyetlenre, aki a tatalom polcán álb a, meg tudta érteni n • sortban, a testnevelésben rejtő hatalmas átfogó erőt. Azt a láthatat­lan sjjmégis élő, lüktető magnetizmust, amely mámoritó hévvel markol bele az ifjúság szivébe, amely ledönti a társadalmi osztályok közé mester­ségesen emelt válaszfalakat s amely zárt sorokba, egy regimentbe toboroz, sodor ‘ mindenkit, aki fiatal, erős, tettre kész és magyar. Ennek a ma még halk, színié álomszerű toborzónak halljuk a vert- pezsditö akkordjait, amikor a kor­mányzót a nagy sportesemények fi­gyelmes, megértő nézőjeként meg­pillantjuk; És sokszor halljuk a talán nem is nagyon távoli napok indulóját. Horthy kormányzó hü barátja a sportnak s bieonyára nem egyszerű kedvtelésből nézi meg az eseményeit, hanem államrezonból, arpply végre fontos nemzeti érdeknek vallja a magyal 'ifjúság testi nevelését. Lehetetlennek tartj uk, hogy Horthy kormányzó példája hatás­talan maradjon. Hogy a hivatalos Mjgyagors^g ae arra a csapásra lépjen, amelyen a kormányzó halad előre biztos léptekkel, nyílegyenesen. Nem lehet tétovázás, szükkeblüség, halogatás,' Patópáloskodás ott, ajiol a kormányzó diktálja »a tempót*. Most kovácsolják a nemzet jöven­dőjét : Az. acélüllőre fektetett nyers: pengék közül nem hiányozhat tehát az ifjúsági tesnévelés korszakos re­formja sem. Ezt jelenti még többek között a kormányzó scentervor- \vards« példázata. FUTBALL Az MTK és FTC Németországban. A két vezető magyar csapat eredmé­nyeiről csak egy kis késéssel számol be a bojkott miatt a táviró. Annál ör- vendetesebb híreket hoz azonban a távirat, amikor megérkezik. Eddig úgy az FTC, mint az _ MTK megnyerték valamennyi mérkőzésüket a legjobb német csapatok ellen ; s még örven- detesebb a győzelemnél az elért nagy gólarány, ami élénken mutatja nagy fölényünket a német futballsport lelett s egyben vezető csapataink kiemelkedő klasszisát. Az MTK és FTC eddigi eredményei német földön a követ- kczolc * MTK—Frankfurter FV 6:0 MTK-Phönix (Karlsruhe) 6:0 MTK—Stuttgartéi Kickcrs 2:0 FTC—Hertha (Jena) 3:1 FTC—Viktória (Magdeburg) 4:0 FTC-Eintracht(Braunschweig) 4:1 FTC—Viktória és Altona kb. Ham­burg) 2:1. Német földön még néhány mérkő­zést játszik az FTC és MTK, azután Svájcban folytatják túrájukat. Svájc­ból hír szerint Spanyolországba is el­megy az MTK, ha a játékosai a szük­séges szabadságokat meg tudják kapni. Hivatalosan Julius közepére itthon lenne a két csapat. A Vérhalom Kecskeméten vasánap 1:1 (1 : 0 arányban döntetlenül mérkőzött a Kecskeméti AC-al. Mind a két csapat fair játékot produkált. A Vérhalom a második fél­időben fölényben volt. Százezerkoronás adomány egy sportegyesületnek. A Magyar-Olasz Bank sportszerető vezérigazgatóhe­lyettese, Elek Sándor dr., a bank most alakult sportegyletének 100,000 koronát adománvozott a különféle sportágak fellendítésére. A bank sportegvesülete már megalakította; futballcsapatát, amelyben sok ismert nevű játékos fog szerepelni köztük. Gaug, Gvuricskó (MAFC), László (33 FC), Ellbogen (KAOE), Gyenes (MAC), Szabó (BEÁC) stb. Az osztrák bajnokság győztese a Rapid, csapata lett, amely a leg­utolsó mérkőzésében 11:2 arányban győzte le az Admirát. A favorit Amateure tehát nem győzte az iramot s közvetlenül a cél .előtt lemaradt, Az Előre játékosok lazsálása. Meg­írtuk. hogy az Előre vizsgálatot kért. az MLSz-től saját játékosai ellen s följelentésében súlyos vádakat sora­koztatott föl a VII. kér. bC.cllen. A megvádolt egyesület elnöke váiasz ként a következő nyilatkozatot küldte be: »A Sporthirlap megírta “egy kedves riportjában, hogy hetekig nem tudtam aludni a bajnoki döntő előtt. Azóta nagyot fordult a futball­világ tengelye. Jüerck csapatom meg­nyerte a döntőt, bejutott az első, osztályba s most egy jó ideig -» nem hűlök majd haragudni. A harag nem ‘túlságosan kellemetes szórakozását átengedem a legyőzött ellenfeleknek s azok között is első sorban az Előre TK-nak, aiiiely pedig igazán meg­feledkezett magáról és — a józan­ságról. Harag nélkül, derűs kedvvel reflek­tálok tehát az Előre »jó sport erkölcs­től csöpögő« leleplezésére, amelyben . —. mi tagadás benne — van egy csöppnyi igaz is. Az tudniillik, hogy az Előre magyon szeretett volnp vala­milyen üzletet csinálni az egyetlen zsírosnak ígérkező mérkőzésből s ezért jobbra is kacérkodott, balra is'sandí­tott. Rcnncr ur, az elnök a Testvéri­ség körül lejtett csábtáncot. i pedig á klubom pitczöjct hívogatta intim beszélgetésre egy félre eső vendéglőbe — ő tudja, mért', Kölcsönös biztosítási üzletet akart kötni a két jeles »Előrét« sportsmah, ez az igazság; a többi minden gyer­mekes ferdítés és szószátyárkodás. A VII. kér. SC egyetlen fillért sem Ígért az »Előre»-nek. Nem kenyerezj:e le az » Előre* játékosait sem, mert at vesztegetés fegyvere hiányzik a klub fegyvertárából. De szükség sepr volt rá, mert nem azért nyerte meg a másodosztályú bajnokságot, mert a többi csapat jobb volt nálánál, ha­nem azért, mert a játéktudása és a mindig érintetlen fegyelme a többi csapat fölé emelték. ‘, .1 VII. kér. SC azért vertp. meg az Flórét, mert jobb volt, bármilyen ke­serves ebbe beletörődni. Mindenesetre örvendek, hogy az Előre ■ szennyese a följelentés révén az MLSz elé került. Mert, hogy egyesületemnek semnp köze sincsen az egész állítólagos, la- zsálási ügyhöz, az a vizsgáját fpjya- mán fényesen ki fog derülni. >■, Kiváló tisztelettel; Marksteln Bérest VII. kér tíC elnöke. Rehabilitált biró. Bayer Sándort ■ — mint arról mi is megemlékeztünk — töröltök a bírás: névjegyzékéből, mert állítólag ÖTÉ tag létére GTE mérkőzést vezetett. Bayer csak utólag szerzett tudomást ..az Ítéletről, hivatalos dokumentumokat mellékelve ügye iijrafelvételét. A hivatalos írások azt bizonyították, hogy Bayer négy óv óta nem volt már tagja az OTE-nek, mikor annak mér­kőzését vezette, tehát teljesen korrektül járt el. A biró bizottság ezek alapján r,ahal5Ílitólta ■ Bayert, s visszaadta tévedésből elveit minő­sítését. I Spartltirlap ujj telefonja Szerkesztőségünk uj ielefonjánok a száma: iw s—97. Kérjük hívásnál esi a számot. Indítvány a terminusok pontos be­tartása Ügyében. A bajnoki terminu­sok kisorsolása, azok betartásának ellenőrzése az MLSz intézőbizottságá­nak lenne szabályok követelte fel­adata. Az utóbbi évek során azonban az intézőbizottság ez ügyekben való íranyitó szerepét kiadta a kezéből, úgy hogy például az elmúlt szezon terminusainak megállapítása és be­tartása körül már semmiféle szerepe sem volt. Ezek intézése teljesen az iritéíök kezébe került, aminek azután az a nagy hátránya volt, hogy az erősebbek mindén körülmények kö­zött rá tudták kényszeríteni akaratu­kat a gyengébbekre.' Az egyesületi intézők jóformán semmibe sem vet» ték az eredeti sorsolást, össze-vissza dobálták a terminusokat, úgyhogy cégül a legteljesebb káosz urafko- dott a terminusok körül. A'helyzetet komplikálta, hogy az , egyesületek egy része, felbuzdulva a szövetség, rű^sz példáján, szezonközben, a baj- poki küzdelmek befejezése előtt in­dultak túrára s nem sokat törődtek hátralevő mérkőzéseik terminusával. E helytelen eljárásnak legfőbb moz­gatója az a tény volt, hogy az intéző- bizottság a szezonban semmiféle be­folyást sem gyakorolt az ügyekre s az egyesületek a terminusok ide- oda tolásánál nem csináltak egymás­nak nehézséget. Megtörtént azonban, hogy a MAFC — mint ismeretes — nem volt hajlandó ily konciliánsan eljárni utolsó ellenfelével, a Vasasok­kal szemben s követelte a imérlrőzés- nek eredeti terminuson való leját­szását. Az, intézőbizottság, mely gzideig a terminusok megállapításá­nál életjelt sem adott magáról, egy­szerre csak felébredt, hosszú és . mély álmából s mint a betűk és néma sport éber ere kötelezte a Vasasok Németországban túrázó csapatát a MAFC ellen egy oly napon, való ki­állásra, amelynek teljesítése egy­szerűen fizikai lehetetlenség volt'. Nem célunk ezúttal az amúgy is eléggé ismert MAFC—Vasas—»33»-as- ilgy részleteit isihét felújítani, csupán végső konkluzióképen szögezzük 1?, hogy az intézőbizottságnak a termi­nusok megállapítása és betartása körül tanúsított nagyfokú hanyag­sága és nemtörődömsége egyszerűen meghamisította az elscosztályír baj­nokság, illetve a kiesés eredményét. Ez a futballsportban szinte egye­dülálló eset indította Langfelder Ferencet, az UTE alelnőkét, néhány igen életre való indítvány megtéte­lére, amelyek a terminusok pontos

Next

/
Thumbnails
Contents