Sporthirlap, 1921. január-június (12. évfolyam, 1-51. szám)

1921-01-03 / 1. szám

V ': - •'f v ' ' , v $ <^^>iiétí6l kiadás. | Ára 3 korona. 1 számi Budapest, 1921 Január 3. | XIB. évfolyam. .............." 1 f l te^tecfze5 tjfo'cfep ágával _________ foglalkozó újság, Ct Szerkesztőség: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 8—97. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Sarkantyus-u. 3. Telefon: 908. ■ ■■ -...... ... ■ — ------— ■ -.............. .......... ■ ______________________ ­FU TBALL AT. MLSz elnöksége cs a berlini profik. A szerdal elnöki ülésen szóba került a berlini piofik ügye is. Az elnök­ség a profik együttes beadványa fölött, amely tárgyalást javasolt, egyszerűen — napirendre tért. Közli azonban, hogy miként azt már Berlinben tanácsolták, ha van valami kérelmük, azt megfelelő formában terjesszék elő. ‘ Ugyanekkor sor került JSzcutUö Já- ’r/ftis (LAK) Kürőir kercmierc is, amely amatörségének visszaadása érdekében adott be. Az elnökség ez ügyben úgy határozott, hogy a berlini pofik egyen­ként beérkező kérelmét még nem tartja időszerűnek tárgyalni. Az MLSz tavaszi programja. Az MLS/. tavaszra uógy válogatott mérkőzést ter­vez. Március 13-án Berlin válogatottjai, junius 17-én Németország válogatottjai, itinius 29-cn Délnémetország válogatottjai játszanak Budapesten, míg a magyar- osztrák válogatott mérkőzés április -24-én Becsben kerül eldöntésre. Francia futballisták Jugoszláviában. A jugoszláv labdarugó szövetség meg­hívott 22 francia játékost, Jjogy Jugo­szláviában 'propaganda mérkőzéseket játszanak. A francia futballsport mér­sékelt klasszisa folytán a túrának in­kább politikai, semmint sportbeli je­lentősége van. Prepozíciók a tavaszi szezon sima le­bonyolítására. Izgalmadnak, mozgalmas­nak, eseményekben gazdagnak ígérkezik az uj szezon. Ha az előjelek nem csalnak, olvad szezonra számíthatunk, aminöben beké idején sem igen volt részünk. Az " MLSz nem kevesebb, mint három válo­gatott meccset kivan rendezni, klub­csapataink osztrák és német csapatokkal lógnak mérkőzni s a bajnoki küzdelmek is 14 napot ioglalnak le. ilyenformán min­den előkészületet meg kell tenni a program sima lebonyolítasára. A szezont — néze tünk szerint — legkésőbben február 13-án meg kell kezdeni, hogy jnnius közepére Befejezhessük s az esetleges nyári túrákat mi sem akadályozza. Ezért az intézőbizott­ságnak ünnepnapokra is kellene bajnoki meccseket sorsolnia, sőt a 15 résztvevőre való tekintettel jó volna az egyik fordulót hivatalból hétköznapra áthelyezni. Ko­moly megfontolást igényel a nemzetközi mérkőzések elhelyezésének ügye. A termi­nusok ide-oda tologatását megengedhetet­lennek tartjuk, amit a következőképen vélünk elkerülhetni. Az egyesületek köte­lesek nemzetközi terminusaikat legkésőbb január 31-ig bejelenteni. Addig még egy teljes hónap áll rendelkezésre. Becsben is megejtették már a sorsolást s így a nem­zetközi meccsek fiairozásának semmi aka­dálya sincs- (Az intézőbizottság azon liatá- ,rovata, amely a nemzetközi terminusok bejelentésének határidejéül december 31-ét állapítja meg, természetesen keresztiilvihe- tetlen és ezért nem teljesíthető.) Az intéző­bizottság azután jaunár 31-ea túl ne vegyen tudomásul semmiféle újabb ter- jmnusbejelentést, ragaszkodjék a sorsolás pontos betartásához és semmi esetre se egyezzék bele meccseknek tetszés szerimi Kibontásába, eltolásába. Csakis határozott, és erélyes fellépés biztosíthatja a szezon sima befejezését s tudja megakadályozni, hogy csapataink még jlilius deiakin is bajnoki mérkőzéseket játszanak. Tehát erdyt és határcsoUságot kérünk az intéző- bizottságtól. I Az UTE németorszájri ttárközé- ! seiről. Az UTE két oW. mérkőzésé­nek eredményéről mar értesül a má- gyar közönség a mindenütt lelkes örömet keltett a csapat kettős győ- Zblmc. Most némi részlettel is szolgál- -; hatunk az UTE magdeburgi és drezdai/ valamint a december 29-én lefolv. platicni mérkőzéséről: íMagdeburg) UTE—SC' Magdebug 7:2 (3:2) Az U TE Magdeburgban játszi ha németországi túrájának első mérVr - set. A rossz, sáros talajon, osoníu rrérOkfeU. -igen tüzesen bc>e’*s- küdtek a játékba, hogy csakhamar két gólt szereztek. Az .UTE esti a félidő közepén kezdi megszokni a 'pó­lyát. Priboj fényes játék után egy­másután három gólt lő és megs. et az UTE-nak 3 : 2 arányban a vezetés.. A második félidő 10. perecben Pribo rúgja az UTE negyedik gólját. Ekkor] azonban megsérül olyannyira, hogv kénytelen a pályát elhagyni. A,tíz emberrel játszó UTE nagyszerű lech-' nikai tudása mindjobban érvényei ül, s állandó fölényben marad a csapat Schaller még két góllal biztosítja az UTE győzelmét. Az ti te só''percekben az UTE javára megítélt szabadrúgá s Fogl II, mintegy 40 méterről olya. erővel rúgja a kapuba, nogy a nem; , kapus képtelen fogni a labdát- A né­metek igen hizelgően n. ilatkoztak a UTE csapatáról. Főként' gyors játéku­kat és nagy lövőképessc 'ükét dicsér­ték. Az UTE csapatában a közvetlen vedelem, továbbá Kosa, Priboj és Schaller játéka emelkedett ki. (Drezda.) UTE—SC Brandenburg 3:1 (2:0). Magdeburgból egesz éjjel tartó utazás után fáradtan állott ki’ a csapat. Rossz időben, de jó pályán 7000 lőnyi nézőközönség előtt. Ez a látogatottság rekordot jelent, hiszen az elózó napon tartott Drezdai SC— Hágái Sportverein-mérközésen csak 3000 nézó jelent meg. A játék elején az UTE van fölényben, dó a nehéz­súlyú német csapat kerül csakhamar frontba, Knoll azonban nagyszerűen véd. Fokozatosan érvényre jut a na­gyobb rutin és technika, de a kö­zépre adott labdákat Priboj nem tudja értékesíteni. A jeles center ugyanis az előző napi mérkőzésen megsérült, mégis kitünően dolgozott a mezőny­ben, a gól előtt azonban nem érvé­nyesült. Schaller a balszélen szebb- nél-szebb akciókat vezetett, majd he­lyet cserélt Egyházival, így tehát rendes helyére, a balösszekötőbe ke­rült. Itt két percen belül, lerázva magáról a brandenburgi védelmet, gyönyörű két gólt lőtt. A félidő végéig az UTE van fölényben, ám a német kapus kitünően védekezik. A máso­dik félidő elején Kosát lerúgják és elhagyja a pályát. A tiz emberrel játszó UTE ellen a drezdai csapat erős támadást intés és a 15. percben ofr'.side-helyzetből gólt szerez. A gól óriási örömet keltett a közönség poraiban. A brandenburgi csapat fel­lelkesülve az eredményen, újabb gólt fő, ezt azonban a bíró offside címén nem adja meg, jóllehet ekkor kevésbé állott fenn az offside esete, mint az imént. Úgy tűnt föl, mintha a bíró ezzel akarta volna jóvátenni hibáiát. Kosa sérülése miatt Egyházi ismét visszakerült eredeti helyére, a jobbo iszekölő posztra, míg Schaller egyedül maradt a baloldalon. A 35. ■ íreben Schaller centerezését Egyházi ,y .. * - A', »;ra a nenet c áj r feíjcsm u^-.rTSfic és a mérkőzés vé­géig-fölényben marad. A német sajtó és a közönség a leg­nagyobb .elismeréssel adózott az UTE- nsk. A drezdai mérkőzésen a közvet­ít- védelem : Knoll—Fogl II., Fogl,III., valamint Király, Schaller és Priboj Voltak a legjobbak. A két szélsó nem állatta meg a helvét. Az UTE csapata '■’* állott fel: Knoll—Fogl JI., Eogl HlVSz-mon, Baubaeh, Király, Kele- cseiwi, Kosa, Priboj, Egyházi, Schaller. (Plattén) UTE-FC Plauen 1:0. Az UTE ezt az ellenfelét gyengének tart tb a ös'zes tartalékokat be- l t»:K >r csapauiba Még így is bizto- [sanv te u.t kőzést. A gólt a i -"ásó-" félidői* - Egyházi.rúgta, aki jt . n mérkőzése*! már a rendes j porit; m, á iobbösszekötöben játszott. 4 Rajid rekordja. \ bécsi futball legkiválóbb reprczenla- sa, a Rapid, nagyszerű sikerről zárta le idei évét. Első csapata 71 mérkőzést játszott 1920-ban ; ebből 36 nemzetközi mérkő­zést, 13 díj és barátságos mérkőzést és 22 bajnoki mérkőzést. A nemzetközi mérkőzések közül csak ötöt játszott a Rapid saját pályá­ján ; ötnek ellenére 30 győzelmet ara­tott s ?sak háromszor szenvedett vere­séget ; három meccs pedig eldöntetlen, maradt Adott 138, kapott 52 gólt. A gólot közül Űriéül 31, Knthan 28, Wieser 24, Bauer 23 gólt lőtt. A bajnoki meccseken 15 győzelmet aratott a Rapid s kettőt vesztett, 5 volt eldéntetlen. Adott 72, kapott 29 gólt. Itt is Ui-idil volt a gólrekorder 33 góllal, messze mögötte halad Bauer 11 góllal. összesen 58. fneccset nyert, ötöt vesztett a Rapid s nyolc meccse maradt eldöntetlen Adott 271, kapott 94 gólt. Uridil összesen 77 gólt lőtt, tehát a Rapid góljainak több mint egyharma- dát. Wieser 46, Knthan 42, Bauer 38 góllal messze mögötte maradnak. Becsbe költözött játékosok. Az MLSz Hollós Lajos (BEAC), Klein Marcel (MTK) és Vértes Imre (Sjkef- néma) játékosoknak játékengedélyt- adott az osztrák fővárosban való sze­replésre, miután fegyelmi szempontból semmiféle, kifogás sem merült fel elle­nük. A MAC külföldi furája. A MAC be­jelentette az MLSz-nél, hogy a tavaszi szezon befejezése után külföldi túrára indul. Úti programját legközelebb terjeszti be. Változások az MLSz adminisztrációjá­ban. A szerdai elnöki értekezlet úgy hatá­rozott, hogy Blazsek titkár szerződését főpontja és ajiitkári teendőknek a köz­gyűlésig való ellátására Klement Sándort, az intézőbizottság előadóját kéri fel. A hi­vatásos főtitkári állást ezidőszerint — értesülésünk- szerint — nem kívánja az elnökség betölteni.'Ehelyett irodaigazgatót SzándékoljL- 1-**|««3*na.7ni e -»*4KUr*-i«.. van v.u.r -• h;.-ata!r:. jutsWü .Lajoi, «* egyik regi, érdemes tagja személyében. Mészáros Lajost, az iroda legderekabb tisztviselőjét, aki eddig csak délután .volt alkalmazva, egész napra szerződteti" az elnökség s igv a fentiek keresztülvitele esetén a jelenlegi*zökkenő remélhetően el­simul s rövidesen minden, a rendes kerék­vágásba lendül az MLSz irodájának tájé- , kán. Egy «baráfságos« mérkőzés epiló­gusa. Síeinitz Béla szövetségi, bíró vezetése mellett az elmúlt vasárnapon ^zajlott* le a Postás—KAFC-mérkőzés, amely előbbi javára álló 2:0 arány­ban félbeszakadt. A félbeszakításra a KAFC Scliuszter Béla, Király János cs Guzsik Géza nevű játékosai szolgál­tattak okot, akik a bírót durva és trágár Kifejezésekkel illették, sőt fenye­gető magatartásukkal a mérkőzés 'le­fújására kényszeritették. A fegyelmi bizottság január 1-től számítandó 6, '4 és 2 hónapi kitiltással büntette a magukról megfeledkezett játékosokat. Teljes számban voltak együtt a szövet­ség elnökségi tagjai a szerdai elnöki ülésen. Még Havas és Taubner alehiökök is ott voltak, akik pedig már hónapok óta feléje se néztek a szövetségnek. A holtszezon egyik eseménye kétségtelenül a teljes lét­számú elnökségi iilés, amit a viszonyokkal ismerősök csak a tisztújító közgyűlés közel­ségével tudnak összefüggésbe hozni. A BEAC Olaszországban. A BEAC futball csapata tudvalevőleg 1914 ta­vaszán, közvetlenül a háború kitörése előtt Olaszországban vendégszerepeit, ahol az Unione Sportiva Milanesevel. 1 ,2:2' arányban döntetlenül mérkő­zött ; az Internacionaletól pedig 1:0 arányban vereséget szenvedett. A főis­kolai csapatra igen kellemesen gondol­nak vissza Olaszországban s most ak­kori ellenfele, az Uniotie s. m. barátsá­gos hangú levélben ismét meghívta a BEAC csapatot Milánóba, akik a hús­véti ünnepek alatt tesznek eleget az olaszok meghívásának. A futballistá­kon kívül a BEAC atlétáit is meghív-* ták az olaszok egy nyári furnér. Német tömegnevelés. A német fut- ballspoFt büszkesége jelenleg a Ham­burger Sport-Vereiu játékos-statiszti­kája. A hamburgi klub jelenleg ugyanis 53 futballcsapatot foglalkoztat 583 fut­ballistával. Egy szerény kérdésünk vau csak a derék német egyesülethez: ki az a boldogtalan halandó, akinek a sok játékos közt az intéző; teendőket kell végeznie ? Hirdetések (elvetetnek a kiadóhivatalban, IV., Sar­kantyus-u. 3., valamint a hiédetöirodákban, Ausztria részére Mosse Rudolfnál, Wien, L, Seilerstátte 2. Németország részére Augnst Scherinél, Berlin, Zimmerstrasse,37—41. MEGJELENIK HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN _____ REGGEL.___________ Eg ye: szár- va külföldön 4 !( ELŐFIZETÉS! ÁR.­Egész évre . , , , , , . 300 kor. Fél évre . 150 . Negyedébe ....................... 75 „

Next

/
Thumbnails
Contents