Sporthirlap, 1922. július-december (13. évfolyam, 56-107. szám)

1922-07-03 / 56. szám

Szerkesztőség: Budapest, IV., Dalmady Gyöző-u. 3. Telefon: 8—97 Kiadóhivatal: Budapest, 1 V.t Dalmady Győző-u. 3. Teiefon : 908. 1'. sec tor. Megjelenik hétfőn és csütörtökön reggel éTto- r : r r S :: g- tsm"“ Magyarország-Németország 0:0. Bochum. - 40.000 néző. - Bíró: Retschury (Bén). Jobbak vonunk a németeknél. — Az első félidőben domináló magyar fölény. — A második félidő­ben a németek a többet támadók. — Erélytelen és gólképtelen magyar csatársor. — Orth, vagy Pataki részvétele esetén feltétlenül győztünk volna. — Kitünően játszott közvetlen védelmünk és fedezefsorunk. Arait egész é|jel hiába vártunk a bochumi mérkőzésről szóló részletes beszámolást, azt végre a délelőtt fo. lyarnán meghozta a posta. Felelős szerkesztőnk,' Kiss Gyula távirati tudósítása a déli órákban ju­tott birtokunkba, s igy olvasóközön­ségünknek vélünk eleget tenni, mikor j egy pillanatig sem késlekedve, rendkí­vül kiadás formájában hozzuk azt a csapalért aggódó magyar sporttársa- dalom tudomására. Bochum, 1922. julius 2. A Játék lefolyása. 5 órakor Retschury (Bécs) sipjelzé- sére e kp közepén íeltüntetett csapa­tok állottak fel: Az első félidőben a magyar csapat van fölényben A csúszós pályán, azonban sokat esnek játékosaink. Általában magyar fölény jellemezte ezt a félidőt, mely­nek 70 százalékát magyar támadás töltötte ki. Csatársorunk azonban tehe­tetlen volt. Molnár éles lövéseit balszerencse kisérte, mig Schwarcz gyenge lövéseit j Lohrmann könnyen fogta. Paulusz ideális centerezéseit viszont a belsők rendre elromolták. Hímmel rossz labdákat kapott s emiatt az első félidőben kevés veszé­lyes támadást vezetett. A nemetek csatársora csak a félidő vége felé jött lendületbe; Trág veszélyes labdáját Fehér könnyen fogta. A második félidőben a német csapat került fölénybe, de védelmünk nagy­szerűen dolgozik. A magyar csatársor­nak csak a baloldala veszélyes, de a kapu előtt az is tehetetlen. — Saját tudósítónktól. — A 7. percben alkalmunk nyilik ered­mény elérésére. Molnár a német kapu közelében tiszta helyzetben kapja a labdát, már-roár gólt remélünk, mikor Lohrmann a lábáról szedi le a labdát s korner árán hárítja el a veszélyt. Egy perccel később a magyar kapu forog komoly veszedelemben. Fogl II. egy rofszu1, gyengén hátraadott láb- : dáját Trág eltogia s három méterről kapura lő, de Fehér bravúrosan kor- ; nerre védi a lövést. Egyéb kiemelkedő esemény ebben a félidőben nem volt. A magyar Játékosokról. Fehér a kapuban egyetlen hibát csi­nált csupán, amikor a csúszós tala­jon elesett, különben nagyszerűen bevált. A Fogl testvérek az első félidőben nagyszerűen dolgoztak, de már a má­sodik félidőben többször hibáztak. A fedezetsor végig kitünően látta el dolgát. Nagy munkát végzett Mamii mint centerhalt, de inkább a védelem tá­mogatásában vette ki részét. Fárad­hatatlan volt Kertész II és Blum. Nagy csalódást keltett Schwarc já­téka ; tullassan mozgott, állandóan el­maradt társaitól s lövései is erőtlenek voltak. Paulusz nyugodt játékával és szép centerezéseivel vonta magára a figyelmet. Molnár messze kimagaslott a csa- táísorból; lövéseit azonban balsze­rencse kisérte. Ha Orth, vagy Pataki játszik mellette, feltétlenül megnyerjük a mérkőzést. Hirzer a mezőnyben kielégített, a kapu előtt azonban nem tudott érvé­nyesülni. Hímmel eleinte rossz labdá­Magyarország. kát kapott, de később sem igazolta itihon mutatott jó formáját. A német játékosokról. Lohrmann, a németek kapusa bra­vúrosan oldolla meg nehéz feladatát. A hátvédek közül Miiller volt a jobbik. A fedezetsorban a tartalék Schmidt kitűnő volt, Tewcs már nem elég ru­ganyos, de asért hasznosan látszott a cenierfcdezet posztján. A csatársorok játéka nem nyújtotta azt, amit a németek vártak. Franz mesteri dribler, Jápjr már öreg és csak fejesei értékesek, lövései nincse­nek. A legnagyobb csalódást Trőg já­téka keltette. Esser balszélső jó technikájú, gyors játékos, de a beadásai gyengék. Stróbl az első félidőben gyengébb, a máso­dikban azonban jobbára ö vezette a németek támadásait. A játék jellemzése. A játék általában erős volt, de nem durva. Retschury mindent lefújt és erősen a kezében tartotta a mérkőzést. A nem szakértő közönség szimpá­tiája inkább a németek mellett nyil­vánult meg, de feltűnően csendesen viselkedtek. Este a német szövetség bankettet adott a magyarok tisztele­tére. A mérkőzésen a német löldön tar­tózkodó játékosok és trénerek közül Kiiischner, Bányai. Szabó Péter, Kónya és Herizka jelent meg, s megjelenésük nagy örömet kellett a magyarok kö­rében. A csapat és kísérői a legnagyobb harmóniában kedden reggel utazunk Hamburgba és szerdán Sassnitzba s itt találkozunk a második expedíció tagjaival. T y » . i) -v • ; R Stendüivütí Kiadás. J Ára 3 korona. 56. szám. ____________ Budapest, 1822 julius 3. ./-A'V XIII, évfolyam. 1 f l te^tedzéj n^ioder) ágával * foglalkozó újság. 8 Fehér Fogl 11. Fogl 111. Kertén/. 11. ilandl Blum Paulusz Schwarc Molnár Hirzer Ilimmel Esser Trag Jagor Franz Stróbl Kiél Níirnberg Hamburg Fiirth Nürnberg Hagen Tewes Schmidt Fiirth Viktória Köln Müller Mohos Fiirth Berlin Lohrmann Fiírlh Németország. SaggSBSa válogatott csapat küldi túráiéról Ssi* j Felelős szerkesztő: Kiss Gyula. Nyomatott Wödl.not F. és Fiai könyvnyomdájában Budapest, IV., Dalmady Győzö-moa 8. Felelős vezető: Klug- Bola igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents