Sporthirlap, 1923. január-június (14. évfolyam, 1-53. szám)

1923-01-02 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Dalmady Győző- utca 3. sz. — Telefon 9—08. Sleffjelenik minden Síéííőn és csátörtdkón regrsrel ÉLÖiriZETÉS : Magyarországon J/$r évre 1400 korona, 1* évre 700 korona, Ausztriában il^évr& 85.000 osztr. korona, Jugoszláviában */« évro 90 dinár, Csehszlovákiában V* évre 60 oseli korona, Romániában V^évT-e 150 lei, Németországban 1/íévre'30C)0 márka, Amorlkában l/<, évre IVa dőli. EGYES SZÁM ÁRA: Ausztriában 1500 osztrák korona, Csehszlovákiában 21/® cseh korona, Jngoszlávjában 2 dinár, Romániában 6 lei, Németországán 100 márka, Amerikában 7 cent. Hirdetések felvétetnek a kiadó, hivatalban IV., Dalmady Győző- utca 3. szám, valamint az összes bel- és külföldi hirdető-irodákban araikor belekiálfják a világba azt a nagy hazugságot, hogy a magyar fut­ballt itt, vagy olt, vagy akárhol ki- tessékelnck, vagy meghívására csak orrfintoritassal felelnének. A legélénkebb cátolatai ennek a vádnak azok a győzelmes meccsek, amelyeket vezető csapataink nem lankadó buzgalommal vivnak meg ma a világ egyik felében, holnaD a másikban; ma északon, holnap .dé- ilen; ma barátainkkal fűzik szoro­sabbra a baráti köteléket; holnap volt ellenségeinknél tüntetik cl a régi ellentétek utolsó fullánkjait is. Ara kiabálják ezekre a túrákra a „valutatura" nevet, am mondják, hogy „ennyit és annyit keresnek a túrákon a játékosok", mi azt mond­juk : ez a része a dolognak más lapra tartozik; ez a futballsport bel­li gye, még pedig nemzetközi beliigye — ezt el kell és el fogjuk mi magunk intézni, de viszont végre meg kell mondanunk a dörömbölő uraknak is azt. hogy sportrombolást végeznek és az eszmét ölik meg, amikor a futball- svoriot kiteli, a külföld felé akarják szánalmas színben feltüntetni. Ezért száll meleg üdvözletünk azok felé a derék magyar fiuk felé, akik télviz idején messze idegenben szerez­tek újabb hírnevet és dicsőséget a magyar sporlnak, elismerést és res- pektust a magyar futballnak. Az évforduló körül történt sport- eseményekről a következő tudósítá­saink számolnak be: Az IffiTK győzőit Biibaóban. MTK-AC Bilbaó 2:1 (1:0). Bilbaó, december 31. Fölényes játék után biztosan vertük le az AC Bilbao csapatat, amely béke­években az FTC csapatát is vendégül látta, s ma az FC Barcelona után kétségtelenül a legerősebb spanyol együttes. Ezen a mérkőzésen már csatársorunk is elemében Volt és ál­landóan a spanyol kapu előtt tartotta a játékot. Az állandó támadások eredménye- képen Orth az első félidőben meg­szerzi a vezető gólt, amelyet Schaffer a második félidőben még eggyel meg­toldott. A Bibaonak Mán dl peches öngólja révén sikerült egyetlen ered­ményét elérnie. A mérkőzés szaaadó esőben, 12.000 néző előtt folyt le. A spanyol biró erősen náríos volt s nagy része van abban, hogy győzelmünk nem volt nagyobb arányú. Uj esztendőt Írunk: a magyar sport s benne a magyar labdarugósport is ui évkönyvet nyit a maga eseményei­nek. Érdemes megállani a két esztendőt elválasztó határvonalnál éppen most, amikor kívülről — a labdarúgáson kívül álló tényezők — oly • erősen, hangos szóval dörömbölnek a futball- sport kapuján, nemcsak bebocsátást, hanem döntő szót,' intézkedési jogot, jetormálási hatáskört vindikálva ma­guknak. És mi van a kapukon belül ? A dö­römbölök szerint: szenny, •' piszok, mélely, „az elpazarolt huszonöt evés élet méltó büntetése", — tények és események tanúsága szerint: eleven, lüktető élet, amelyet itthon tízezrek, sót — bátran mondhatjuk — száz­ezrei; kísérnek szerelő figyelemmel^ s amelyet a külföldön is ismer, elis­mer és becsül az egész világ, amely tudta azt, hogy,ez az „élet" komoly munkának, huszonöt év alapos építő és teremtő munkájának az eredménye, amely munkának nyomán lett naggyá a magyar futbaüsport, s amely mun­kának a nyomán lettek nemzetközi sporttényezőkké a magyar futballcsa­patok, szívesen látott vendégei az egész világ bármely nemzetének, a játékosok pedig megcsodált hősei Barcelona, Koma, Torino s minden világváros sportért élő haló közönségének. Ez az igazi valóság, s nem az, amit szeretnek hangoztatni a hangosak, a dörömbötők: hogy Magvarország futballcsapatát már nem látják szíve­sen itt, vagy ott, Németországban, vagv Svédországban. Csupa farizeuskodás egyes sport- politikai esetekből, vagy magúktól ér­tetődő elhatározásokból messzebb­menő következtetést levonni, mint amilyent szándékoltak maguk az il­lető országok. Németország maga közölte, hogy 1923-ban ugyan megtelt a programja, de 1924-ben szívesen eljön Magyaror­szágba. Svédországról pedig jól tud­juk, hogy 1922-ben bekalandozta nem­csak a válogatott csapat, hanem az FTC, MTK, ÜTE is; érthető tékát, hogy 1923-ban teret akar adni más nemzet sportoló fiának is. De és ezt nem egy svéd sportember jelentette ki: bármikor szívesen látja vendégül Magyarország fulballsoortját s éop oly szívesen jön hozzánk is Svédor­szág. Igen, tisztelt dörömbölő inak: csúnya képmutatást végeznek Önök, Csapatunk január 6-dn és 7-én San Sebastianban játszik még kit mér­kőzést. Az UTE fölényes győzelme Nápolyban. Róma, december 29. Csütörtökön Nápolyban játszottunk az FC Internaples elien s fölényes já­ték után 5:2 (4: 0.1 arányban győz­tünk. Közöljük egyben, hogy Rómában elért 4:1 (3:0) aranyu győzelmünket az Álba ellen arattuk. Az UTE elveszítette utolsó mécsesét. Bologna, december 31. Utolsó mérkőzésünkön az FC Bo­logna volt az ellenfelünk. A hosszú utazástól és a heves iramú mérkőzés­től fáradt csapatunk állandó fölénye ellenére is 1:0 arányban vesztesen került ki a játékból. Kedden este érkezünk haza. A Törekvés harmadik győzelme. Savona, dcecmber 2S. Harmadik ellenfelünk az északi ligá­ban küzdő clsöosztályu Speranya FC volt, amelyet Hitzer és Weisz góljai­val sikerült 3:0 (1:0) arányban fölé­nyesen legyőznünk. Az Ékszerészek veresége a Pro Vercellitöl. Vercelli, december 31. Első meccsünkön Olaszország baj­nokcsapatától gól rélkül végződő fél­idő után 3 : 0 arányú vereséget szen­vedtünk. Csapatunk általában fölény­ben volt; a játék második részében, azonban az utazástól fáradt csapatunk nem tudott a hevesen küzdő olasz csapat és a pártoskodó biro ellen helytállani. Az Midii szenzációs külföldi esemsnysi. (Barcelona). Amateure -FC Bar­celona 3: í. A Barcelona még erősen fáradt volt az MTK meccsektől. (Bécs.) Rapid—Floridsdorf 6:4 (va­sárnap); A nap egyetlen bajnoki mér­kőzése. Rapid—Slovan 5:3 (hétfő), barátságos mérkőzés. Hertha—Rudolf s- hügel 5: . Wackcr—WAC 3:0 (va­sárnap). Rudolíshügel—WAC 2 : 2. Wacker—Hertha 2 : 0 (hétfő). Körmér­kőzés, amelynek a győztese a Hertha lett. (Zürieii.) Slavia Joung Fellovs 9:0 (vasárnap) — Slavia—Grashopper 2:1 (héttő). (Prága.) DFC-VB Leipzig 8:3 - DFC—Wacker Halle 2:2. (Páris). Servette—Krakovia 1 : 1. Racing Club de Francé—Red Sfar 1:1 (vasárnap). Racing Club de Francé—Servette 0 :0 (hétfő). A kör­mérkőzések győztese a Red Star csa­pata lett. (Frankfurt'. Hakoah—Eintracht0:0. (Lutíwigshafen). Phönix—Hakoah 1:0. _____ Ol aszország-Neraetország 3:1. (Milánó.) Olaszországnak nemzeti ünnepe van. Olaszország csapata, mely 1921. eleje óta veretlen, s amely az olimpiai bajnok Belgiumot Antwer­penben 3 : 2-rc, Milanóban 4 : 2-re verte s exuönteiienül játszott Hollan­diával (2 : 2), Svájccal (1:1 cs 2:2), Ausztriával (3 : 3), Csehországgal (1:1) újabb bizonyítékát adta kiválóságának: fölényesen legyőzvén Németország csapatát, amely 1922-ben szintén a veretlenség babérágával diszithette lel magát A mérkőzés részleteit nem ismerteti tudósításunk, csak azt közli, hogy az olasz csapat csodálatos lelkesedéssel látszotta végig a játékot, s állandóan tüzelve a 28000 főnyi közönségtől biztosan tartotta a kezében a meccs sorsát. A mérkőzés eredménye alapján iga­zán komolyan kell készülnie a ma­gyar csapatnak, ha azt akarjuk, hogy március 4-en győztesen kerüljünk ki a háború után első magyar—olasz találkozásból. Az angol ligabajnokság. Az angol ligabajnokság szombati fordulója a következő eredményekkel végződött: Arsenal—Sfokc 3 : 0. Aston Villa—Preston North End 1:0. Sunderland—Birmineham 5 : 3. Biackburn Rovers—West Bromvich Albion 5:1. Bolton Wanderers—Cardiff Citty 0:0. Schelficld United—Burnley 2:1. Chelsea—Liverpool 0: 0. Huddersfield Town—Everton 3 :0. Manchester City— Olcham Atletik 3 : 2. Middlcsbrough — Toítenham Hot- spur 2 : 0. Notts County—Notís Forcst 1 :0. Pozsonyi Imre az FC Barcelona trénere leit. A kitűnő maevar tréner tudvalévőén elkiséne az MTK-i spa­nyolországi útjára. Mint most Pozsonyi értesít bennün­ket, az FC Barcelona öt tréneréül szerződtette. Pozsonyi szerződtetését, mint a magyar futbalisoort megbecsü­lésének egyik eklatáns példáját, öröm­mel közöljük. ■), lífi. 5 üAiVl'íÍD. Keddi kiadás. Ára 30 korona. 1. szám.____________ ‘ ;í- Budapest, 1923 január 2, _______XI^_6vfo8ya»w, 1 1 t e^tedzéj ágával 1 * foglalkozó újság• 8 Tarázó csapataink ujaiib sikerei. Az MTK szakadó esőben biztosan győzte le az AC Bilbao-t, a második legerősebb spanyol csapatot. — Az UTE győzött Nápolyban, de vere­seget szenvedett Bolognában. — A Törekvés harmadik olasz ellen­felét is fölényesen verte meg. KERTÉSZ ItiDOS ”"*35 KVSff LUKI TEHHiS|

Next

/
Thumbnails
Contents