Sporthirlap, 1924. január (15. évfolyam, 1-13. szám)

1924-01-03 / 1. szám

T. szám SPORTH1RIAP 3. oldal LEGÚJABB. Az MTK 4:0 arányban győzőt! San-Sebastianban, Későn éjjel Barcelonából érkezett táviratunk számol be arról az örven­detes eredményről, hogy az MTK újévi revánsmérlcözésében 4: 0 arányban legyőzte San-Sebasti ariban a Reál Sccia• fed csapatál. * Még a következő eredményekről ad Ftírt táviratok: Barcelonában a Vasas 2: 2 arányban döntetlenül játszott Sabadellcl. A Sparta (Prága) 5ti arányban győzött Santander ellen ' a reváns* mérkőzésben Sanlandá ' győz 2:1 arányban. :M'J Barcelonában a Slay.‘ Prága) első napon 1:0 arányban v : FC Bar­celona ellen, másnap a ilavia 3:2 arányban legyőzte az F Barcelonát. Az MTK és UTE kikapott Spanyolországban, az FTC győzött Törökországban. — A III. kér. legyőzte a franki inti Einírachtof. — Az UTSE ujebb győzelmei. — Végre győzött a BAK is. — A Szombathelyi AK is győzött újra Tarragc­nábar. i— Az MTK és az UTE első mérkőzése spanyol földön vereséggel végződött, pedig nem is az FC Barcelona, sem Bilbao volt s két magyar csapat ellen­iek, hanem a san-sebastiani Reá! Sociedad, amely már tavaly is ke­mény ellenfele volt a kék-fehéreknek. Az UTE-nak rossz napja lehetett, mert legyőzője, a Sábádéi ellen, amel ­lyel most először mérkőznek csapa­taink, a Szombathelyi AK 1:0 gól- arányu győzelmet aratott. A hióbhirekke! szemben van azon­ban örvendetes újság is. Az FTC má­sodik startja Törökországban győze­lemmel végződött; a 111. kerületiek is értékes győzelmet arattak a Majna melletti Frankfurtban és a szombat­helyi csapat is újabb sikert a: a ott spanyol földön. Az olasz földön bir­kózó UTSE és a BAI< is gyarapították győzelmeik számát és a »3&-as ve­retlenül már be is fejezte taráját.- Most még csak az MTK és zz UTjE finise van hátra, amely remélhetően szerencsésebb lesz a startnál. A túrákról szerda éjjelig hozzánk beérkezett távirati tudósításaink alább következnek: Konstantinápoly, jan. 2. Az FTC ma Konstantinápolyból kel­tezve zavaros szövegű sürgönyt kapott, amelyből csak annyi betűzhető ki, hogy a csapat 2:1 arányban sy&e!- met aratott. Mintán a zöld-fehérek második ellenfele a Fmer Bagehe volt, föltételezzük, hogy ezze! a csaoaita! mérkőzött az FTC. A gól lövőkről sem tesz említést a távirat. Basrelons, jan. 1. Az FC Sabadetl-től 2:0 (1:01 arányban vereséget szenvedtünk. Az ellenfél meglepőén jó játékot produ­kált. Az UTE akcióst óriási balszeren­cse kísérte, de a bíró is alaposan el­nyomta a csapatot. A kemény talaj ellenére mindvégig fölényben voltunk, a csatársor lövései azonban, rendre célt tévesztettek. Jó volt: Fogl fi, Baubach és Schwarcz. Renner. Antim#; jan. 1. 3; l*re győztünk. j '• BAK. Tarragona, dec. 30. A Szombathelyi AK revánsmérkő- zíse a Gimnastico de Tarragona-val a vidéki bajnokcsapat 5:4 gólarányu győzelmével végződött, (Az első mécs­esén a SzAK 4:3 arányban nyert.) A Valencia mérkőzésre vonatkozó tár­gyalások anyagi okokból meghiúsultak. Frankfurt, jatt. !, Két eldöntetlen után végre győzel­met aratott a III. kerületi Torna és Vívó Egylet. Dílnémetcrszág egyik legjobb csapata, az Efnfracftt volt az ellenfele, amelyet szép játék után 3: 2 (2: 2) arányban győzött le. Góilővők: Skvarek (3) és Horváth, San Sehasíiart, dec. 30. A Rapiííot 7: 2 arányban verő Reál Sociedad zz MTK tűién 3:2 arányban győzött. A kék-fehérek .góljait Qpata és Molnár rúgta, Milano, dec. 30. Az UTSE, amely első olasz meccsén 2:1-rc győzött a Lombardia ellen, a vasárnapi revánsmérJcőzésen 0:2 (4:1) gólarányu imponáló győzelmet aratott. Viareggio, jan. j. Az UTSE ötödik mérkőzése is győ­zelemmel végződött. Eredménv 2 • i Cóllövők: Török és Gallyá A tavasszal megtesz az első magyar-cseh mérKőzés? — Ismét Walfer Bamemann egyengeti a megegyezés útját. A középe urópai csapatoknak, ha nyu­gatra utaznak, Stuttgarton keli keresz­tül uíazrúok. Stuttgart élénk sportéle­tén kívül arról is nevezetes, hogy ott jelenik meg Németország legélénkebb s legtekintélyesebb íutballujságja, a »Kicker>. Szerkesztője zz ismert \Val- ter Bensernann. Spanyolország felé tartván, Stutt­gartban levizitelt Bcasemannál min­den nagy csapat: többek közt a cseh Sparta és Slavia s a magyar MT K is. Ekkor vetette fel Bensernann isméi a régóta vajúdó magyar—cseh békeker­Tho- es legeícssőtefean javítások a legaeBíesabban! VTU.. iOZ ■ EF-köRL'T 44 SZ. dést, s mint a jKiekers-ben írja, :i- kerrei, meri állítólag az MTK hajlandónak nyi­latkozott tavasszal mérkőzni a prá­gai Spartáral, hogy eldöntse a •Kfcker: értékes ezüst serlegének a sorsát. Hogy mi igaz a hírből, mi nem, ellenőrizni nem tudjuk, mindenesetre regisztráljuk a hirt, mint amely egy régóta napirenden lévő kérdést sze­retne a \ égleges megoldáshoz juttatni. Ha majd az MTK hazajön, fogjuk meg­tudni a valóságok Frakk- és szmokingöiíönyök ít'jAr iXiöstó- fokét® ötulí'an y*>\: Kölcsönzés t* eladás. SVálla Testvérek belv. eéc( IV. kér-.. Hnjó-utoa 3. tgáír- 7'eleí'on: IC/.?—04. Z soldos TAMiftsmer !cj£e*öau iAaSt tói caicfiivtetgitcre. Ookéay-víe*- 34. Teíofoa 124—17. : u.,, iuM-MiM artrttu Hüssuált SUtbaUoSí olatoa kaptatok. i Héber Kálmán, VtlL. Szentkirály-utca 51 I. Bologna, december 24. , Nagyon kellemes utazás után érkez­tünk áz olasz határra. Itt várt ránk Károly Jenő. Csak látni kellett volna az örökké ifjú vtanárs urat, kedves, gyermekesen mosolygó szemével, bol­dog sürgés-forgásával a fiuk között. Joggal mondhatom, hogy Károly Jenő .Magyarország futball nagykövete Olasz­országban. Az ö magyar szivének és aé őt Olaszországban körülvevő nagy szim­pátiáinak köszönhetjük mi magyar fut­ballisták, hogy már a második kará­csonyt tölthetjük a gyönyörű olasz ég ■alatt. (A mérkőzés.) Most pedig rátérek első mérkőzé­sünkre, bolognai vereségünkre. Gyö­nyörű, napos időben, pont fél 3 órakor üdvözölték a csapatok egymást az F. C. Bologna erősen lejtős pályáján, 3000 néző 'jelenlétében. Az olasz csa­pat kapitánya néhány keresetlen szó kíséretében átnyújtotta szép keretbe foglalt klubjelvényét, amelyet a Törek­vés csapata egy hatalmas” és szegény hazánk színeivel átkötött rózsacsokor­ral vjszonzott. A közönség melegen ün­nepelte a megható jelenetet, A helyválasztásnál az olaszoknak, kedvezett a szerencse s mi kezdünk nappal szemben és a lejtős pálya föl­felé eső kapuja ellen. Kautzky Úriknak adja a labdát, aki rögtön Szántónak továbbítja s máris rohanunk fölfelé az olasz kapu irányá­ban. Szántó centerezi a labdát az olasz hátvéd a mezőnybe vágja, ahol Pruha fogja cl, dribíizni akar, de élveszti a labdát, amely a válogatott balössze­kötőhöz kerül, aki azonnal a szintén válogatott szélsőjét szökteti. Ez lefut, s Wéber lába alatt laposan ceaterez; Iváncsics ,lüítnt • rúg, Sig! és az olasz center is elhibázzák a labdát, mire az olasz iobbőeszekötő és Halmos egy­szerre futnak a labdára; az olasz játé­kos Halmost karjánál fogva elrántja és három méterről orrkeggyel a gólba lövi a labdát (í. nerc). A szabálytalan gyors go! valósággal lenyűgözve "tartja a'Törekvést, de csak pár percig, mert ezután jöttek a Törek­vés szcbbnél-szebb támadásai az olasz kapura. A 39. percben Szántó á koraer- vonalig lefut, ott a mellette futó fede­zetet kicselezve visszahúzza a labdát, centerézni azonban már nem volt ideje, mert a reáfutó olasz hátvéd oly erővel üti nyakszirten, hogy szédülten terül el a földön. Szabadrúgást vár­tunk, azonban a bíró egyszerűen köz­vetlen a kornervonalná’l feldobja a labdát. A labda Úrikhoz kerül, aki !. apásból lő kapura, a labda az clasz hátvéd, lábáról Sarlós elé pattan, aki azt a balsarokba helyezi. Nagy taps és go! kiáltás s közönség részéről, a bíró azon­ban általános meglepetésre, nem ilél gáti, mert szerinte ons.eid volt. A félidő nagy járma között telik el. Á második félidőben az olaszok két uj játékost állítanak a csapatba. Látni, hogy félnek, mert minden játékosuk el­készült az erejével. 20 percen keresztül óriási nagy csata folyik mindkét rész­ről, a kapuk felváltva forognak vesze­delemben. Ezután egy szédületes Tö­rekvés finis következik, hátvédeink fel­vonásról küldözgették vissza a labdát a támadó csatároknak és fedezeteink­nek. Szántó—Úrik—Kautzky szemet J gyönyörködtető össziátékkal egyik tá­madást a másik után vezették, de a ! lövések rendre a íömórtíitcn védekező i olasz játékosokba, avagy a kapu mellé j és fölé mentek. Pedig minden meg volt} játszva, fii kisértett a sjntball szurok). 1 . Egyébként Kaiizky betegen játszott j s igv szokott agilitását nélkülöztük, j Csapatunk a Vasas elleni összeállítás- j bán szerepeit. Priger és Baríos gyengén 1 játszottak, ellenben Lantos, Iváncsics és Prttfia önfeláldozóan működte!:. j A bolognai csapa, meglehetős szép I játékot mutatott, a kapust, jobb- fedezetet és balösszekötőt Pisától ker­tek kölcsön. Az rh'z lanok szépen irtyfc rólunk és csapatunkat az olaszok legnagyobb klasszistt csapataik fölé helyezik. Torino, dec. 26. Második mérkőzésünket egy kombi­nált csapat ellen játszottuk. Juventui (Károly csapata) 6 játékost, az FC Torino 5 játékost adott a csapatba. Mint ismeretes, mindkét egyesület Olaszország vezető egyesületei közé tartozik. Itt az előző mérkőzéssel szemben a mérkőzés bírójáról dicséröen kell meg­emlékeznem. Rangone, az FC Ales- sandrtc elnöke volt a meccs bírája s készséggel el kell ismernem, hogy kor­rekt bíró volt, aki amellett tud is. (A mérkőzés.) Három órakor napos időben, de sáros, nehéz talajon állt fel a két csapat 6000 néző előtt. Az olaszok kezdenek, de csakhamar mi vesszük át a kommandót, nagyszerű támadásokat intézünk, eredményt azon­ban csak a 38. percben erünk el. Kauizky egyéni játékkal kérésziül jálssza magát a védelmen, majd a tisztán álló Úrikhoz tolja a labdát, aki a 16-ősről rém erős lövéssel a belső lécre lő, ahonnan a labda a kálóba pattan. A gólra fel­ocsúdnak a taljánok, s bizony az ez­után következő percek nehéz munkát adnak védelmünknek. A 36. percben Grabi jobbszélső (egy uj válogatott csillag) kiszökik, pompás centerét Rosette 6 méterről véahetetlenül belövi (1:1). A második félidő első félórájában szintén változatos játék folyik, amely­ben a nehéz talajon a védelmek óriási munkát végeznek. Az utolsó 15 perc már teljesen a mienk, azonban a tá­madások az olasz kapu előtt összerop­pannak, s a mérkőzés végül is döntet­lenül végződik. Csapatunkból ezúttal Pruhárt kell legelőször kiemelnem; ő volt a Törek­vés csapatának a lelke. Kívüle Lan­tost, a veterán Siegl-t és Kaulzky-t kell megdicsérnem. Úrik szép játéka mel­lett még azzal is kitüntette magát, hogy feltűnően csendes volt. A szélsők (Lengyel és Szántó) gyengén funkcionál­tak. Szántó balszélsöt játszott. Lengyel pedig erős lámpalázzal küzdött. Mielőtt az egyes olasz játékosok já­tékát bírálnám, már általánosságban is meg kel! állapi tanom, hogy az olaszok a/, elmúlt év alatt hatalmasat fejlőd­tek. Megismerni játékukban a magyar stílust, 'amit Károly oltott beléjük, H3 ehhez hozzáadjuk az olasz tempera­mentumot, önkéntelenül is a tavaszi válogatott meccs jut eszembe, amelyre erősen keli készülnünk, ha győzni akarunk. Ellenfeleink csapatából ki­tűnt Alberti, Roseíta, akik‘már képvi­selték is az olasz színeket válogatott mérkőzéseken. Nagyon jók voltak még ’r'alkő kapus, Giriadi középfedezet és Grabi jobbszélső. Itt azt beszélik, hogy c három játékost is ^szerencsénk* lesz viszontlátni Budapesten tavasszal. Hágen János. J AEGEIt­^(sópuüézatf i^szárvédM^ rnlndűmieraü feötötc- óa MÖv#tt$röLSií. JAEOBft TA aÁK T AK. SÜL* AT A BEN GYEI ÉS PROKISCH Budií-Pví-i, IV. kerület, Dodi 3í'erafeö-ctc*. X-tz Pl TB IFii xűi.öwj.BOEesé& II m W ü r ff ÖNBOROTVA PENGE 6$ S 4 Káli KodII i»ph»lo. filetitőaét •alviilslj'j.i!. Dreher Ignác e$ Fis AiMtutott rsevze*. Atom aoíüiccyír ÍV. Kossuth Lajos-n.U Naoybutoiv&fár Halók. cMotök tre? üidlz * régi áron kap­hatók esxk e hetén PARTOS bi:lorinj- üázaBan. VT.. Aadréssy-qt ü ttim alatt. _____ sz EOtrlS«-trtc* szrVks. TE LI SPORTCIKKEK* KEKTftéSZ ll.-nél ~ I Törekvés olaszországi útjáról. — Károly Jenő a magyar futball nagykövet Olaszországban. — A Törekvés első két mérkőzése. — — Ságén János levelei a Sport hír laphoz, ~

Next

/
Thumbnails
Contents