Sporthirlap, 1924. március (15. évfolyam, 27-49. szám)

1924-03-01 / 27. szám

■ |Í^ Jl sport minden ágával 1 j^MSf r foglalkozó újság SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST IVv DALMADY GYŐZŐ-UTCA 3. SZ. TELEFON 9-08. MEGJELENIK szerda és péntek Kivételével MINDEN MflP 4 ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE, HETENKÉNT ÖT SZÁMRA: Magyarországon 60,000 korona. Ausztriában 70,000 osztrák korona. Csehszlovákiában 60 cseh kor., Romániában 280 lei, Franciaországban 40 frank, Jugoszláviában 140 dinár, Olaszországban 40 líra, Németországban J ás léi dollár, Amerikában 1 ás fél dollár. EGYES SZÁM ARA MAGYARORSZÁGON: Hétfőn 1300 korona. — Más napon 1000 korona KÜLFÖLDÖN t Ausztriában 3000 osztrák kor., Csehszlovákiában l'5 cseh korona, Romániában 0 lel, Franciaországban 90 centimes, Ameriká­ban 5 cent Az MLSz megszakítja a kékes sport- érintkezés! a íatballellenes szövetségekkel — Az MLSz tanácsa egyhangúan elfogadta az elnökség deklarációját, amelyben a szövetség visszautasítja a MASz támadását. — A MUSz nem csatlakozott a MASz akciójához. — Az MLSz küldöttséget küld az OTT elnökéhez. — — A* MLSz kifizette a szövetségi ház árát. — Beszámold * itrOsszeli mérkőzésről. — Felemelték a híréi dijakat. — Az MLSz tanácsülése* Az egész országban osztat lap .megütközésnél találkozik a MASz- \ mk a. labdarugó sport ellen intézett f ámadása. amelyben leplezetlenül : kifejezésre jut az a gyűlölködő ér­zés, amely az atlétika intéző körei­ben már résjen tombol. A MASz es a hozzá csatlakozott, Szövetségek csak a maguk tehetet­lenségét árulták el, amikor együttes támadásra szövetkeztek a futball- sport ellen s hatósági beavatkozás­sal kísérlik megtörni impozáns ere­jét. A sporttársadalom előtt ff fe­lelősséget ezért a balga lépésért, egye­dül a MASz viseli, mert el sem képzelhető, hogy akár a teműsz- szövetség, akár a tornaszöveteég, vagy az evezősszövetség a maga jó­szántából vállalkozott volna a tá­madásra. Ezek a szövetségek soha­sem adtak helyet a politikának, dol­goztak csendben és tisztességgel s távol állott tőlük minden szándék bármelyik társszövetség ellen való föllépésre. A MASz volt ellenben az a sport- testület, amely a társadalom nyugodt életét zavaró jelenségek előtt nem, zárta be az ajtaját s tűrte, hogy az atlétikát egyesületi és személyi tor­zsalkodások megmételyezzék. A MASz volt az, amely képtelen volt a magyar atlétikai sportot vissza­vezetni a céltudatos és nyugodt munkának az útjára s ezzel arra a magaslatra, amelyen a habom előtt ékeskedett. A múlt évben lefolyt versenyek kevés kivétellel anyagi és erkölcsi kudarccal végződtek s mindennek az okát a M A<Sz nem saját magában, nem a szövetség rossz vezetésében és a. szövetségben uralkodó helyiden szellemien keresi, hanem — a, futball- ­■s port népszerűségében fs — <1% MLSz-bm. , . A saját hibáinak föl nem isme­rését és a futball sporttal szemben érzett ellenszenvét tükrözi az a beadvány is, amelyet a MASz bzö- ve^rezeti meg, amelyet aláíratott meg három- szövetséggel, s amelyet a kultuszminiszter leküldött az OTT-hoz, amelyet az OTT eljutta­tott az MLSz-hez és amelyet végül ma este az MLSz országos tanácsa a legnagyobb megbotránkozással hallgatott meg Kenyeres Árpád főtitkár ismertetésében. A MASz és társainak minden tekintetben, tartalmában és hang­jában egyaránt visszatetsző bead­ványával csütörtökön este előbb az MLSz elnöksége foglalkozott s az elnökség Csernyi József dr. társ­elnököt bizta meg a deklaráció el­készítésével. A beadvány fölolvasását sűrűn szakította meg a tanácstagoknak haragos, közbeszólása s amikor el­hangzott a deklarációnak energikus befejező mondata, élénk taps jut­tatta kifejezésre a, tanácsnak egy­értelmű álláspontját. A tanácsülésről, amelyen Mindet Frigyes bejelentette, hogy a szö­vetség házvásárlását lebonyolitot- ták, továbbá előterjesztésre került a brüsszeli válogatott mérkőzés be­számolója s elintézést nyert a bírói dijak felemelése is, a következő részletes tudósításunk számol be: A tanácsülésen Csdnyi József dr. elnökölt. A főtitkár bejelentései során ismer­tette a fővárosi tanács bejelentését a vigalmi adónak 10 százalékról 12 és fél százalékra való fölemeléséről. Az MLSz a sérelmes határozat ellen az indokok kifejtésével beadta fellebbezését a mi­nisztériumhoz és a felterjesztéssel kap­csolatban kéri az OTT támogatását is. Statisztikai adatok igazolják, hogy a vigalmi adó ezen felemelése a ki* egye­sületeket a tőnk szelére juttatná, de a nagy egyesületeket is súlyos helyzetbe sodorná, különösen most az oünipiász évében, fA MASz támadása.) izgalmas hangulatot és általános inegiőkönyödést váltott ki a Tanács tagjaiból a MASz-nak, az Evezős Szö­vetségnek, » Testedző Egyesületek' Szövetségének H az Orn. LawB-Tennifz Szövetségnek a minisztérium közbe­lépését sürgető panaszos beadványa, amelyben azt kéri, hogy az MLSz az cv juniús l'-iői augusztus 31-ig terjedő időben ne rendezhessen beléptidljas bajnoki, nemzetközi, kupa- vagy más dijmérközést. Ha pedig efájta valamely mérkőzés ethalaszlharatlan, úgy az zárt pályán közönség nélkül rendezt.es- sék. Nevezett szövetségek e határozat­nak a kiterjesztését kérik a vidékre is. A szövetségek eme áldatlan harcába a Magvar Úszó Szövetséget is beleke- verték,' de a MUSz-nak az MLSz-hez intézett és a Tanács előtt felolvasóié leveléből kitűnt, hogy az Üsző Szövetség egyáltalán nem azonosítja magái a társszüvetsé- geknek az MLSz étién Irányuló akciójával. amelvnek kezdeményezéséről a MUSz nem is tudott s e tekintetben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szö­vetségeknek a vitás kérdéseket kölcsö­nös tárgyalások utján kell elintézniük. Csánvi elnök a négy szövetség vá­daskodását megcáfoló nyilatkozatot ol­vas fel, amelyet teljes terjedelmében itt közlünk: Az MLSz deklarációja. Négy sportszövetség, úgymint a Magyár Atlétikai Szövetség, Magyar Evezős Szövetség, Magyar Országos Torna Egyesületek Szövetsége és a Ma­gyar Országos Lawn-Tennis Szövetség a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett, ilentmciáld jel­legű beadványában mindent elnyomó kíméletlen konkurrenciával vádolja meg a futballsportot művelő egyesüle­teket és elsősorban szövetségünket, amely önző politikája révén a szövetségek békés fejlődését és együttműködését ve­szélyezteti. Azt állítja továbbá a pana­szos beadvány, hogy a labdarúgás ál­amatőr rendszere mellett, mértéktelenül terjeszkedik a többi rovására, elvonja a többi sportágtól az ifjúságot, amely itt sportolásának anyagi jutalmazását re­mélheti és az MLSz maga is a labda­rúgást mindinkább üzleties irányba terelő áramtat szolgálatában áll. Mind­ezek alapján pedig arra kéri a miniszter urat, hogy ez valamely a testnevelési törvény által állítólag adott' képzelt jogcímre, vagy hatáskörre támasz­kodva, olyan módon és mértékben cson­kítsa meg a jutbailsport szezonját, amely köztudomásúlag szövetségünk pro­gramjának lebonyolításához nem ele­gendő. Az elnökség azon a véleményen van, hogy itt a jól informált nyilvánosság előtt felesleges és céltalan ezeket ez épp oly merészen, mint felületes tudatlanság­gal odavetett vádakat részletesen meg­cáfolnia. Felesleges,. mert mindenki előtt, aki a magyarországi sportviszo­nyokat csak nemiképpen is ismeri, kétségtelen és világos, hogy ezek a vádak az objektiven szemlélődő tekin­tete előtt az első pillanatban semmivé foszlanak. Mindenki, aki csak kissé is be van avatva a kulisszák mögött le­játszódó eseményekbe, nagyon jól tudja, hogy' ezeknek a vádaknak mi­csoda érdekek és tendenciák az igazi szülőokai. De éppen ezért céltalan is a cáfolgatás, mert u vádakat hangoztató- kát épp ezek az érdekek és tendenciák érzéketlenné és vakká teszik a való tények­kel szemben. Az Elnökség tehát csak megállapítani és leszögezni kívánja, hogy a magyar sport történetében nem lehet találni még egy esetet, hogy valamely sportszövetség hasonló elfogultsággal és gyűl elkötéssel, ez elferdített és valóságnak meg nem felelő tények ily tömegű egymásra halmozásával, a hang és kifejezés Ilyen meg nem választott nyersesé­gével támadjon rá egy vele közös célért dolgozó és a barátságos jó viszonyt mindenkivel gonddal ápoló, senki érdekét tudatosan nem sértő társszövCtsé.re és igyekezzék azt életfeltételeiben erőszakos esz­közökkel veszélyeztetni. Nem szövetségünk lesz tehát okol­ható érte, ha ez az elvakult támadás oly atmoszférát teremt az MLSz és a rajtaütést kezdeményező, továbbá az azt szolgálatkészen — még a vélt sére­lem látszatát is nélkülözően — támo­gató szövetségek között, amely, mind­addig inig megfelelő revckécló nem kö­vetkezik be, lehetetlenné teszi, hogy a normális, békés spertériní- kezés az MLSz és ezen szövetségek-ff ' y SxomBat ..2;' Ara 1000 korona 27 . sátáni.__________________________Budapest, 1924. március f. XV. évfo'yam. gpa<a*wpw**m ®THííb *1® míhseííkemü $s»©rycisíke&: Pl6§ I MlS Üt liLSti ÍJK üs0íl #2 ATLÉTIKA, FUTBALL, beipapest, m.< ősz? Fam^a-TáR s. * vslefoh taft-03. ^ ^ LAWM-TEME3IS, SOM STB.^

Next

/
Thumbnails
Contents