Sporthirlap, 1924. április (15. évfolyam, 50-57. szám)

1924-04-01 / 50. szám

SZEÍll.ESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: I HEGiEi-EHSH szerda és péntek kivéfeiéyef MMHEP j EGYES SZÁMÁRA MAGYARORSZÁGON: BUDAPFST — ...... ■■ ' .............................. Hétfőn 20CO korona. — Más napon 1200 korona IV DAT M-\nVPiVfÍ7n iTOl o 07 ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE, HETENKÉNT ÖT SZAMRA: ' KÜLFÖLDÖN; Ausztriában 2000 osztrák kor., jv.. oftom.uu u 1 OiU G 1 GA o. ÖZ. Magyarországon 80,0C0 koron*. Ausztriában 70,000 osztrák korona, Csehszlovákiában Csehszlovákiában 15 cseh korona, Romániában TELFFON 0—ns 60 cseh Kor., Romániában 2C0 lei, Franciaországban 40 frank, Jugoszláviában 140 dinár, 6 lei, Franciaországban EO centimcs, Ameriká­. Olaszországban 40 lira, Németországban 1 és fél dollár, Aicerihában 1 és fél dollár. _________________bán 5 cent._______________ Eg ész Olaszország lázasan készül a vasárnapi magyar olasz mérkőzésre Hogyan fog íelállanl az olasz válogatott csapat, — A védelem azonos lesz a spanyolok ellen szerepelt védelmi trióval. -- Bizony­talan még a íedezetsor. írig a csatársor összeállítását teljes homály fedi. — Főzze szövetségi válogató olyan csatárokat keres, akik egy­séges csatársopk alkothatnak. — Az olasz válogatott csapat csütör­tökön indul el Milánóból és szombaton reggel érkezik Budapestre. — — Brúnó Roghinak, a L <■ Gazét ta dello Sport szerkesz­tőjének ci’ske a Sporihirlap számára.— Milano, ni4re. 29. Az disz sport-köz vélemény azóta, hogy bizonyossá vált az olasz válo­gat ott csapatnak budapesti mér­kőzése. lázas érdeklődéssel kiséri a csapatösszeállításnak a munkáját és teljés figyelmét a vasárnapi nagy mérkőzés kimenetelének szen­telj. • Pozzo, a szövetség teljhatalmú megbízottja, a múlt hét csütörtök­jén 20 nieghivott játékossal tré­ninget tartott Torinóban, de' a csapat még nincsen véglegesen Ösz- szeállitva, mert kedden uj mérkő­zést tart, uj játékosok bevonásával. Két oka van annak, hogy a nem­zeti csapatot oly nehéz összeá Ri­tám. Elsősorban több elsőklasszisu nemzetközi játékosunk még ma is sínyli a meglehetősen durva spa­nyol—olasz mérkőzésen szerzett sé­rüléseit. Sökan mások nem jöhet­nek számitásba, mert elfoglaltsá­guk miatt nem utazhatnak Buda­pestre. Másodsorban kell említenem azt a tényt, hogy az olasz labda- rugósport ma legválságosabb időjét éli. Emlékezhetünk arra, hogy a t>kéb) játékosok az antwerpeni olim- piász után tizenkét nemzetközi mér­kőzésben jelentős sikereket értek ;el a legtekintélyesebb európai csa­patok ellen. A legutolsó olasz— magyar találkozás alkalmával is 1923. márciusában Genovában döntetlenül mérkőzött a skék 1D> azzal a magyar csapattal, amely egy héttel később a svájci váloga­tott csapatot 6 : 1 arányban le­győzte. Ebben az időben az olasz csapat a lobogó olasz temperamen­tum jellemző sajátságainak teljes birtokában szép sikereket aratott a latin színek részére. De az öre­gek kiöregedtek, a fiatalok még nem tanulták meg a technikát és nem sajátították el azt a szelle­met, ami a régieket jellemezte. Emiatt beszélhetünk az olasz fut­ball kríziséről. Hiányzik az a tech­nikai tudás, amelyet alaposan el kell sajátítania egy csapat minden egyes tagjának, ha. azt akarjuk, hogy a csapat egyöntetűen, egyen- sulyozöttan és minden helyzethez megfelelően dolgozzék, iáé nem élég a lelkesedés és a tempera­mentum. * Az idei első nemzetközi mérkőzés az olasz válogatott csapatnak sú­lyos vereségével végződött. Az oszt­rák csapát 4 : 0-ra győzött & kékek felett. Erre a mérkőzésre a válogató bizottság oly fiatal játékosokat állí­tott ki. akik a mezőnyben a felét sem tudták nyújtani annak, amit vasárnaponkint tőlük látni lehe­tett. A súlyos vereség belső válsá­got idézett elő magában a szövet­ségben, amelynek vezetősége végül is lemondott. : A spanyol-olasz mérkőzés már előrevetette árnyékát, amidőn Poz- sof megbízták, hogy egyedül, teljes felelősséggel állítsa ki Olaszország legjobb csapatát. A mérkőzés úgy­szólván drámai volt. Ismeretes a spanyolok vakmerő bátorsága, a rá­menős, hihetetlen gyorsaságra ala­pított játékuk és szinte kimeríthe­tetlen küzdőképességük. A mérkő­zés döntetlenül végződött. Mialatt az olasz védelem tökéletesen ját­szott és Deprat, — akinek ez volt az első nemzetközi debiije, győ­zelmi menetben vitték, — addig a támadó sor teljesen csődöt mon­dott. A régi hiba. Az olasz csatárok egyénenkint kiváló klasszisu játé­kosok, de nincs összjáték, megértés ahhoz, hogy szabályszerűen, értel­mesen fölépített futballt játszottak volna. Valószínű, hogy az olasz­magyar mérkőzésre az olasz csapatot lényegesen módosít­ják. A védelem minden bizonnyal az j marad, amely a spanyolok ellen oly : jól bevált. Kapus lesz a fiatal Depra : — a Genova Clubból, amelyOlaszor- ; szag bajnokcsapata — és ezúttal másodszor szerepel majd nemzet­közi mérkőzésben. A hátvédek : De Vecchi, a keltek kapitánya, akit a magyarok már jól ismernek és Ro- setta. Mindkettő nagy klasszisu, kiváló tudású futballista, .s ők hár­man mindenesetre legerősebb részét adják az olasz csapatnak. A fede­zetsort még nem állították össze. Bur- lando nem jöhet Budapestre, mert a spanyol meccsen szerzett zuzó- dásait még nem heverte ki. He­lyére vagy MenegheHi, a tégi re­prezentatív játékos, vagy Carzino, egv fiatal ás sokat, ígérő játékos körül. A balszárnyon valószínűleg Alibcrli játszik, aki a, legklassziku­sabb fedezetjátékos. A johbíedezet helyére Batbieri, Fayenz vagy Ro­mána közt kell választanunk. A Csatársor. összeálHtása alkotja Poizo le'g.sitlyosabb feladatát. Kü­lönböző akadályok miatt nem szá­míthat a Bologna FC csatársorára, amely pedig ma Olaszország leg­képzettebb csapata és éppen tech­nikai készültségeinek köszönheti az olasz bajnokságban elért vezető szerepét. Emiatt egy vegyes csatár­sorról lehet csak Szó olyan kiváló játékosokkal, akik éppen rendelke­zésre állanak. Még korai volna vég­leges jelölésről beszélnünk, hiszen nem öt játékosról van szó, hanem egy olyan csatársorról, amely egy­séges és eredményes összjátékot tud produkálni. Á legfigyeiemre­méítóbb játékosok ebből a szem­pontból jelenleg: C'atto a Genoá- bó!,'vagy Mattuteia a Pro Vercelli- ből, Ccvenini III. a legfinomabb és legjobb olasz csatár, Magmzzi, Baloncieri, Ardissone, llosso és Sa- natamaria, A jobbszámyra való szinüleg di Conti, Cevenini klub­társa kerül, a balszárnyra Ber- gidmo és Monti III. jöhet számí­tásba. Kedden minden valószínűség szerint sikerül a csapatot vég­legesen összeállítani. A sportkörökben mindenki tiszta- bán van azokkal a nehézségekkel, amelyekét a i>kckek» részére a ma­gyarokkal való' mérkőzés jelent. A magyarok úgyis mint válogatot­tak, úgyis mint klubcsapatok a leg­jobb impressziókat keltették Olasz­országban mindenfelé. Olyan ellen­felek, akiknek tudását mindannyian tiszteljük és respektáljuk. Az olasz csapat a legnagyobb lelkesedéssel és tűzzel megy ebbe a küzdelembe, hogy méltó ellenfelé legyen a leg­tapasztaltabb ellenfélnek, és hogy tanúságot tegyen az olasz futballis­ták lelkes küzdeni tudásáról. Az olasz válogatottak csütörtökön indul­nak Milánéból, hogy szombaton reg­gel Budapestre érkezhessenek. Brúnó Roghi. Nagy gondot ©Koz az olaszoKoali a csapat összeállítása. . . — Fényes formában vannak az olasz kapusok, jók a bekkek, de bizonytalanok a hallok, fáradtak a csatárok... — Beszélgetés Signor JPozzóval, az olasz szövetségi kapitánnyal. — Torinó, március 27. Az oiasz futballvilágot nem érte váratlanul a magyar—olasz mér- kőzéé, hiszen már tavaly fixirozva volt az április elején Budapesten lejátszandó revánsmérkőzés. En­nek ellenére mintha elfelejtkeztek volna az olaszok a hatalmas ellen­félről, s most, amikor már tudják, hogy menni kell, mintha elkéstek volna az előkészületekkel Í3 .. . Az április 6-iki magyar—olasz mérkőzésre számitásba jövő játé­kosok ma délután a .Juvmtus pá­lyáján tréninget tartottak, amely után alkalmam volt az olasz szö­vetségi kapitányt meginterjúvolni a Sporthirlap részére. j — Végleges-e az elhatározásuk, hogy április 6-án Budapesten ját- 1 szartak? — volt az első kérdésem. I — Igen, — felelt signor Pózzá, — de ha valami közbejönne, akkor feltétlenül elmegyünk 13-án. Ez- ideig azonban semmi akadálya sincs az április 6-iki elmenetelnek, í Reméljük, hogy nem is lesz ... — Milyen csapatot szándékozik | ömzcállitani ? — Erre, őszintén szólva, nem is szívesen válaszolnék, de meg nem i is tudok. Nagy gondot okoz a csa- j 1,ársor összeállítása, mert, akiket bo szeretnék állítani, fáradtak, akik I meg utánuk szóba jöhetnek, azok >■ vannak is, meg nincsenek is. A vé­A’Ctl'j" í; " \ £~W0ls (4* M /, \ es u r , . AJ * j j Kedd -• - Ára200 korona 50. szám. Budapest, Í924. április 1. XV. évfolyam.-----11---------11 ■ÜLLJI-----1 1 1 — " L 1 '■»'■■■.......... I s port minden ágával j | .^á^lÉpF p foglalkozó újság 1

Next

/
Thumbnails
Contents