Sporthirlap, 1924. május (15. évfolyam, 58-78. szám)

1924-05-05 / 58. szám

Mistm é blat ge É„-f: j§ ’ BUDAPR^r. VI.. MSET FESUMSa-TÉB S. ;k . T>I,6PQ8 13S-GS. wimöewnemu sportcíkiüm: ATLÉTIKA, FUTBALL, j LAWH^TEMWIS, BOX STB. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST IV. DALMADY GYÖZÖ UTCA 3. SZ. TELEF0M 9-0& MES1EIEHIK szertfa és pécteii Motelével ftMEM EBP ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE, HETENKÉNT ÖT SZAMRA: Magyarországon 80,000 korona, Ausztriában 70,000 osztrák korona, CsehszJoráktában EO cseh kor., Romf'túában 280 lel, Franciaországban 40 frank, (oRoszláviábaB 140 dinár, Olaszországban 40 Ura, Németországban 1 #s fé! dollár, Amerikában 1 és fél dollár. EGYES SZÁM ARA MAGYARORSZÁGOM: Hetién 3000 korona — Más napon 2000 korona KÜLFÖLDÖN ■ Ausztriában 2000 osztrák kor,, Csehszlovákiában 15 cseh korona, Romániában 6 lei, Franciaországban 50 centimes, Ameriká­ban 5 cent Magyarország-Ausztria 2:2 (1:o). ■ Hungária-uíí pálya. — 40.000 néző. — Híré: Björklund (Svédország). MagjfaFörsság ifserjfsöfffep révén érte el ax efs$ §6it; as osztrákok a 11. félidő elején Korvltfi révén kiegyenlítenek. — _ Braun—Molnár—©pata-gissnkeffer mintaszert ősssfátékának eredménye vslt Eiseekeffer második §61 ja, — fiz osztrák csapat 3 perccel a Játék vége előtt Wiaser révén egyen­lített ki, miután Honról *» lövéséi Felvér kétszer is védte.­......-r — #*-♦------- ­fi magyar csapatnak az első féiirlé&en négy-öt biztos göíkeíysets volt, de a belső csatárok nem Indiák kihasználni a szélsők pompás beadásait. — A második fál-időben Ortft teljesen elkészült ereiével s ez lehangolta a csatársort, viszont frontba engedte az osztrák támadást. — Az osztrákok az első fé'idftben agy 11-esi a kapu főié íöllek. — A magyar csapat legjobbjai Mancií, Fogi 11. és Braun voltak, sz osztrák cvapaiban Sál dl, Horváth és a védelem játéka tint ki. ii ■j.auESnk- - ■ CySzfüRk iííSwergcnlien 1:0 arányban, — kikapM az osztrák II. osztályú csapattál 4:9 arányban, Az olimpiai fu-balltorna főpróbájá­nak tekintettük az ötvenharmadik na gyár—osztrák mérkőzést, a tavaszi t poriidénynek különben is lép jelentő­sebb eseményét, azok a reményteljes várakozások azonban, amelyek válo­gatott csapatunk újabb szerepléséhez fűződtek, csak részben teljesedtek be. Ügy indult a mérkőzés, hogy gólok­kal fogjuk megnyerni, hiszen már az első percekben esett a vezető gól és utána is olyan fölényben maradt a magyar csapat, hogy megfelelő iram­mal párosulva, ismét csodákra lett vo'na képes a magyar csatársor. Csakhogy baj esett a kormánykerék körül. Eltörött, és.a hajó kormányos nélkül hánykolódott a nyílt tengeren, még szerencse, hogy valami sziklába nemiütközött. Mi is Orth Györgv bá­muló! közé tartozunk, elismerjük ki­vételes klasszisát, de csak. á vasárnapi kemény erőpropa után tűnt ki, hogy ö sem az az ideális center hali, a kire a párisi forró ütközetben bátran szá­míthatunk. Nem a jó szándékán, nem is a kvalitásán műit, hogy a nehéz ' fel­adatnak nem tudott megfelelni; fizi­kailag nem bírta as óriási fáradalma­kat. a mik a centerhalf posztjával együtt járnak. Á győzelem ezúttal tehát elmaradt, csüggedésre azonban egyelőre okunk nincsen. Hiszen tudjuk, hogy Orth csak kényszerüs.égbol_ került a közép- fedezet helyére, az ő igazi helye a csatársorban van, ahol még sem kell olyan emberfölötti tüdőrmjnkát vé­gezni, mint a fedezetsorban, amellyel betegsége után még mindig lerom­lott szervezetével megbirkózni nem képes. Ui középfedezet után kell tehát néz­nünk, ha itthon nem akad, a kül­földre szakadt véreink között kell vá­logatni é3 ha a vasárnapi olimpiai főpróba nem is sikerült úgy, mint ahogyan reméltük, nem csökken a bizalmunk a. magyar válogatott csa­patban, amelyet az olimpiászig hiányzó három hét alatt gondos és előrelátó munkával könnyű lesz íeljavjtani, ha nehány posztra a megielelö embere­ket állítjuk. ... A magyar-osztrák futball- derby különbén abban a ragyogóan szép miliőben folyt le, mint a nemze­tek közötti mérkőzések általában. Mégis a közönség hangulata a szo­kottnál jóval lelkesebb volt, az osz­trákokra ugyanis jobban feni a fosat és százszor inkább örül az Ausztria ellent győzelemnek, mintha akár ne­vesebb- ellenied gyűrne maga alá a magyar, csapat. Az utolsó percekben engedtük ki a győzelmet a kezünkből, pedig micsoda ujongás és orömrivalgas között ért volna véget az a gyönyörű színjáték, ha legalább az osztrákok második ki­egyenlítő gólját sikerült volna meg­akadályozni. De talán úgy ..akarta a Végzet, hogy ne elbizakodottan álltunk Parisban starthoz. Jo volt ez a vere­ségnek is beillő eldöntetlen, mert hátha ez az útja az olimpiai győzelemnek i Mi nem adjuk fel a reményt, hiszen aki a magyar csapat első iélidőbeli fölényét látta, az eldöntetlen eredményt nem tarthatja reálisnak. Ha le nem becsüljük elieníelünket, ha starttól kezdve gólra dolgozunk és ha közvet­len védelmünket es pompás stílusban dolgozo csatársorunkat megfelelő half- sor fogja támogatni, ott kell lennünk a futbajltorna döntőjében. A díszes közönség soraiban ott lát­tuk Bethlen István gróf miniszterelnö­köt nejevel és Rakovszky Iván bel­ügyminisztert is nejével. A miniszter­elnök a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott arról a képről, ami a mir.géria-uti pályán eléje tárult és csodálkozással emlékezett meg a kö­zönség lelkes hangulatáról, a mihez hasonlót meg sohasem tapasztalt. Hátha még gvőzelemittasan ujongni is látta volna a tízezreket! Ausztria reprezentatív csapata is­mét méltó ellenfélnek bizonyult, nem szabad tehát lebecsülnünk a magyar fiuk teljesítményét, ha nem is úgy ütött ki, mint ahogyan reméltük, kém szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Ausztria ma a kontinensen a legjobb futballt játszó nemzetek közé számit, az eldöntetlen eredmény is tehát elég hízelgő — a küllőid e.ótt. Mi azonban másként gondoltuk és a krónikás is tárgyilagosan megálla­píthatja, hogy becsületesen megérde- meltuic volna a győzelmet. A mérkőzés ssigthsiyén. Az eső szinte lógott vasárnap dél­után a levegőben, de azért senki sem maradt odahaza, akinek ülőhelye volt s magyar-osztrák meccsre. Egy kis eső?.Annyi baj legyen, amikor a futballderbyt láthatjuk. Most már csak az volt a kérdés, hogyan jutunk ki a Hungária-uti pályára ? Á 28-as. és 3S-as villatnos- kocáik már délután „egy óra óta ostrom alatt álltak, a gyengébb idegzetüek dehogy is merészkedtek volna a vil­lamosra. Az egylovasok és az autók után indult meg tehát a hajsza, de akinek nem volt lefoglalt kocsija, az ueyan lilába fáradt, mert a kocsisok olyan lenézéssel intettek nemet, mintha minden napra esne egy»egy magyar­osztrák mérkőzés. A kocsi- és az autóhiány, továbbá a zsúfolásig megtelt villamosok elle­nére sem maradt le senki az óriási izgalommal várt meccsről és szinte csödaszámba ment, hogy hol fér el az a rengeteg tömeg, amely ömlik a pálya bejárói felé és az állóhelyeken is a legpéldásabb rendben helyezkedett e). A magyar—olasz mérkőzésen az volt a hiba, hogy a közönség a nagytribün felé vezető utat is annyira ellepte, hogy csak rendőriovak patái alatt juthatott ülőhelyéhez. Most azonban kordont vonatott Kelemen Jenő, a Hungária-uti pálya rendezögárdájának kitűnő vezére és százezer koronánkért TW4-ISAJ. iüü. IP \\ J- " .tryem' A Haj SZélWUnk 16 ©Ida! Ára 3000 koréba V, jj ^ Budapest, 1924. május 5. XV. é»ff0:yam. f P foglalkozó újság I |

Next

/
Thumbnails
Contents